منابع پایان نامه ارشد درباره وفاداری مشتریان و کیفیت محصولات

5- Simple Random Sampling
Widget not in any sidebars

انتخاب نمونه
روش انتخاب یک نمونه از جامعه می تواند کل پروژه تحقیقی را در معرض انتقاد قرار دهد. اگر یافته های یک تحقیق به افرادی دیگری به غیر از آن هایی که در نمونه مورد نظر بوده اند قابل تعمیم نباشد ، پژوهش انجام شده جز صرف انرژی و هزینه نخواهد بود. انتخاب نمونه با اندازه کافی به منظور جمع آوری اطلاعات معتبر از اهمیت به سزایی برخوردار است. حجم نمونه باید به اندازه ای باشد که نتایج حاصل عیناً با نتایج همان مطالعه در جامعه ای که نمونه از آن انتخاب شده برابر باشد (دلاور ، 1384).
نمونه مورد نظر از مشتریان کارخانه تولیدی محصولات شرکت ایران شرق به این دلایل انتخاب گردید: قابل دسترس بودن نمونه برای جمع آوری داده ها ، مشکلاتی که این واحد تولیدی در استان خراسان رضوی برای بالا بردن سطح کیفیت محصولات با آن ها روبرو بود و در نهایت کمک به این دسته از صنایع تا این که بتوانند با به کارگیری نتایج حاصل از این گونه پژوهش ها در محیط رقابتی امروزی پایدار باشند.
ابزار جمع آوری داده های تحقیق
ابزار گرد آورنده داده های (اطلاعات)1 پژوهش مورد نظر از طریق پرسشنامه ای که شامل 24 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت2 طرح ریزی گردیده است. سوالات در هفت بخش تقسیم بندی گردیده و در هر بخش از سوالات برای اندازه گیری یکی از ویژگی ها (متغیرهای تحقیق) آمده است.
الزامات اساسی با سوالات 1و2و3و4و5 ، الزامات عملکردی با سوالات 6و7و8و9 ، الزامات انگیزشی با سوالات 10و11و12 ، ارزش منتظره سوالات 13و14و15 ، ارزش غیرمنتظره سوالات 16و17و18 ، رضایت مشتری با سوالات 19و20و21و22 و وفاداری مشتریان با سوالات 23و24 اندازه گیری شده است.
1- Data (Information)
2- Likert Scale
تعیین حجم نمونه :
باتوجه به کیفی1 بودن متغییرهای تحقیق2 ، حداقل حجم نمونه3 از جامعه آماری شهرهای ذکر شده در قلمرو مکانی تحقیق ( جامعه آماری ) از فرمول زیر به دست می آید:
Z1-p.q)
d
از فرمول فوق زمانی استفاده می شود که واریانس جامعه معلوم باشد.
اما چون اغلب واریانس جامعه نامعلوم است ، از تخمین آماری آن در مشاهدات نمونه به شرح زیر به صورت m/n (1-m/n) = V(x) استفاده می کنیم و حداقل حجم نمونه به شرح زیر به دست می آید:
Z1-m/n (1-m/n))
d
در صورتی که نخواهیم از نمونه کمکی استفاده کنیم از حداکثر میزان پراکندگی4 ، حداقل حجم مورد نیاز را به دست می آوریم ، چون واریانس صفات کیفی و بین صفر تا 25 درصد تغییر می کند :
0 < V(x) < 0.25

منابع پایان نامه ارشد درباره وفاداری مشتریان و رضایت و وفاداری

1- Applied Research
2- Description Research
Widget not in any sidebars

قلمرو مکانی :
قلمرو مکانی پژوهش مشتریان شهرهای نیشابور و مشهد هستند که حداقل در یک مرحله از محصولات شرکت ایران شرق خرید کرده باشند و به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته می شوند و نمونه آماری از میان مشتریان به صورت تصادفی انتخاب می گردد.
قلمرو زمانی :
دوره زمانی پژوهش مربوط به نیمه دوم سال 1388 خواهد بود.
روش نمونه گیری :
نمونه گیری فرایندی است که طی آن تعدادی از واحدها به گونه ای برگزیده می شوند که معرف جامعه بزرگتری که از آن انتخاب شده اند ، باشند ( Gay,1992 ). در این پژوهش محقق ابتدا کل مراکز خدمات دهی کارخانه ایران شرق را در شهرهای مشهد و نیشابور انتخاب نمود ، سپس از این مراکز تعدادی از مشتریان را که از محصولات تولیدی این کارخانه استفاده می کنند را به عنوان جامعه هدف در نظر گرفته و در نهایت به مشتریان مورد نظر پرسشنامه جهت جمع آوری داده های پژوهش ارائه گردید.
جامعه آماری افرادی هستند که محصول/ محصولات ایران شرق را خریداری و در شهرهای نیشابور یا مشهد زندگی می کنند.
ابزارهای گردآوری داده ها :
در این پژوهش جهت گردآوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده خواهد شد که می تواند شامل کتب ، مقالات ، پایان نامه های موجود و … باشد و از روایی و پایایی جهت اعتبار آزمون ها بهره گرفته شده است.
نوآوری در تحقیق :
این پژوهش سعی دارد به بررسی دقیق نیازهای مشتری بپردازد ، چیزی که کمتر در مقوله بازاریابی و تولید کالاها و خدمات داخل کشور دیده می شود ، علاوه بر آن به دنبال راهی برای ایجاد خلاقیت در طراحی محصولات می باشد تا خواسته هایی را که مشتریان از آن آگاه نیستند یا حتی به آن نمی اندیشند را ایجاد کند و از این راه سازمان ها به سطح بالایی از رضایت و وفاداری مشتریان دست یابند و سهم بازار و سودآوری خود را افزایش دهند.
شرح واژگان و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش :
طراحی محصول: در طراحی ، مهمترین و اساسی ترین نیازمندی های فنی محصول به مشخصات اجزای تشکیل دهنده آن ترجمه می شوند.
گسترش کارکرد کیفیت ( QFD ) : به عنوان یکی از روش های نوین مهندسی کیفیت، از مطالعه بازار و شناسایی مشتریان محصول شروع شده و در فرآیند بررسی و تحلیل خود ضمن شناسایی خواسته ها و نیازمندی های مشتریان، در لحاظ نمودن آنها در تمامی مراحل طراحی و تولید سهمی دارد.
روش TRIZ : برگرفته شده از حروف اول کلمات زیر می‌باشد:
(Teoriya Resheniya Izobrototelskikh Zadatch) که به معنای نظریه حل ابداعانه مساله می‌باشد . TRIZ عبارت است از نوعی رویکرد الگوریتمی برای حل ابداعانه مسائل فنی و فناورانه .
مدل کانو: نمودار دو بعدی که به منظور نمایش سه گروه از خواسته ها و الزامات کیفی مشتریان استفاده می شود که عبارتند از : الزامات اساسی ، الزامات عملکردی و الزامات انگیزشی (رضایی و دیگران، 1384).

مقاله بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری مشتریان

نمودار 4-2- توزیع فراوانی وفاداری مشتری
Widget not in any sidebars

براساسیافتههایتحقیق میانگین و انحراف استاندارد بازاریابی رابطه‌مند به ترتیب برابر224/3 و 27/1 محاسبهگردیده است و منحنی توزیع بازاریابی رابطه‌مند با چولگی 27/0- بیانگر نرمال بودن آزمون است (اگر کوچک تر از 2- و بزرگ تر از 2+ باشد نرمال بودن رد می‌شود). همچنین میانگین و انحراف استاندارد وفاداری مشتری به ترتیب برابر24/3 و 98/0 محاسبهگردیده است و منحنی توزیع وفاداری مشتری با چولگی 14/0- بیانگر نرمال بودن آزمون است.
توزیع نرمال داده‌ها با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف به شرح زیر مورد آزمون قرار گرفته است.
جدول 4-9- آزمون نرمال بودن داده ها
آزمون
اسمیرنوف
بازاریابی رابطه‌مند
Z=1/45
Sig=0/229
وفاداری مشتری
Z=1/02
Sig: 0/247
همانگونه که ملاحظه می‌گردد متغیر بازاریابی رابطه‌مند در آزمون اسمیرنوف – کولموگروف در سطح معنی داری 229/0 و وفاداری مشتری در سطح معنی داری 247/0 از سطح معنی داری 05/0 بزرگتر است که می‌توان در یک جمع بندی عنوان نمود که داده‌ها نرمال می‌باشد.
4-4- آزمون فرضیه ها
در این بخش، پژوهشگر برای پاسخگویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیم‌گیری در مورد رد یا تأیید فرضیه یا فرضیاتی که برای تحقیق در نظر گرفته است، از روشهای مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می‌کند. اطلاعات کسب شده در محیط نرم‌افزاری SPSS با اعمال آزمونهای آماری مناسب با توجه به فرضیات تحقیق، تجزیه و تحلیل گردید.در این قسمت فرضیه‌های اهم و فرضیه‌های فرعی تحقیق مورد آزمون قرار می‌گیرد:
آزمون فرضیه 1:
فرضیه صفر: بین اعتمادسازی بانک پاسارگاد و وفاداری مشتریان رابطه معنی داری وجود ندارد.
فرضیه محقق: بین اعتمادسازی بانک پاسارگاد و وفاداری مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول 4-10- همبستگی اعتماد سازی با وفاداری مشتری
اعتماد سازی
وفاداری مشتریان

مقاله توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی و بازاریابی رابطه‌مند

N of Items
Widget not in any sidebars

. /801
12
3-8 – روش تجزیه و تحلیل داده ها
از آمار توصیفی و آمار استنباطی جهت تجزیه وتحلیل داده‌ها استفاده می‌شود. از آمار توصیفی برای طبقه بندی داده‌ها و تهیه جداول ونمودارهای مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی استفاده می‌شود.
آمار استنباطی برای آزمون فرضیه‌ها استفاده می‌شود. در صورت نرمال بودن متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون اسمیرنف- کولموگروف، ابتدا با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون شدت رابطه متغیرهای هر فرضیه اندازه‌گیری اندازه گیری و سپس به آزمون معنی داری می‌پردازیم. در ضمن یک تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز انجام می‌شود تا میزان اثرات خالص هر یک از متغیر‌ها و ابعاد بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتریان بدست آید و در این راستا از نرم افزار آماری SPSS استفاده خواهد شد.
فصل چهارم
نتایج
4-1- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده به تنهایی برای یافتن پاسخ پرسشهای پژوهش کافی نیست، تعبیر و تفسیر این داده‌ها نیز لازم است. ابتدا باید داده‌ها را تجزیه و تحلیل نمود و سپس نتایج این تجزیه و تحلیل را مورد تعبیر و تفسیر قرار داد. اطلاعات لازم برای تحقیق حاضر از پرسشنامه‌ای که اعتبار آن مورد آزمون قرارگرفته بود، جمع‌آوری شد. این اطلاعات در محیط نرم‌افزاری SPSS با اعمال آزمونهای آماری مناسب با توجه به فرضیات تحقیق، تجزیه و تحلیل گردید و در این فصل نتایج گردآوری شده و تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته داده‌ها بر مبنای استنباط آماری و به کمک فنون آماری مناسب، بمنظور تأیید یا رد فرضیه تحقیق ارائه می‌شود.
در این تحقیق از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است:
الف) آمار توصیفی: از این نوع آمار محقق برای طبقه بندی نمودن، خلاصه نمودن، توصیف وتفسیر داده‌های جمعیت شناختی استفاده شده است.
ب) آمار استنباطی: در این بخش با استفاده از داده‌های جمع آوری شده از آزمودنی‌ها به آزمون فرضیه‌ها پرداخته می‌شود. در این راستا از نرم افزارSPSS استفاده شده است.
4-2- توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی
4-2-1- جنسیت مشتریان
جدول زیر جنسیت مشتریان را بر حسب فراوانی، در صد فراوانی و فراوانی تجمعی نشان می‌دهد.
جدول 4-1- آمار توصیفی مشتریان بر حسب جنسیت
فراوانی تجمعی
درصد فراوانی
فراوانی
جنسیت

مقاله عوامل مؤثر بر وفاداری و رضایت شغلی کارکنان


Widget not in any sidebars
این دسته از مشتریان را می‌توان در قالب رویکرد بازاریابی مشترک نیز قرار داد و با مشارکت آنها به ارائه خدمات آتی و تدوین راهبردهای مناسب بانک پرداخت.
2-3-6- عوامل مؤثر بر وفاداری
چنان که گفته شد عوامل وجود آورنده وفاداری مشتری و اهمیت آنها از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است. در یک تقسیم بندی می‌توان عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان بانکی را به صورت زیر دسته بندی کرد:
عوامل مربوط به شایستگی کارکنان: شامل تمام جنبه‌های شخصیتی، رفتاری و ظاهری ارائه دهندگان خدمات در یک بانک است. این عوامل تمام ویژگی‌های کارکنان ارائه دهنده خدمت را که ممکن است بر رضایت و وفاداری مشتری تأثیر بگذارد را در بر می‌گیرند، (مثل نوع پوشش کارمند، رابطه صمیمانه یا رسمی کارمند با مشتریان، علاقه مندی به پاسخگویی به مشتریان و ….).
عوامل مربوط خدمات: به معنای نوع و ویژگی‌های خدمات یک سازمان خدماتی، مانند بانک است. وقتی یک مشتری به یک سازمان خدماتی مراجعه می‌کند دلیل وی گرفتن خدماتی است که آن سازمان ارائه می‌دهد و آن را از دیگر سازمان‌ها متمایز می‌سازد، (مثل تنوع خدمات، ارائه خدمات غیر حضوری، ثبات در ارائه خدمات، شرایط پرداخت وام و….).
عوامل فیزیکی محیط: عبارت‌اند از جنبه‌های ظاهری و فیزیکی در ارائه خدمات، (مانند نمای درونی و بیرونی شعبه، ساعت‌ها و روزهای کاری بانک، قرار گرفتن شعب در نزدیکی اماکن تجاری و اداری، وجود دستگاه‌های خود پرداز و….) (Reichheld, 2003).
2-3-7- از وفاداری مالی مشتری تا ماندگاری مشتری
برای اینکه مشتری از وضعیت وفاداری نسبی که دارد، به وضعیت وفاداری در طول دوره زندگی برسد، بایستی بر روی اهداف استراتژیک مدیریت روابط با مشتریان تمرکز کرد. در دنیای پیچیده امروز، نقشهای زیاد و احتیاجات متناقضی با توجه به شرایط وجود دارد. مشتـــــریان نیز با توجه به نقش خود می‌توانند دارای روابط گوناگونی باشند و از طریق کانال‌های متفاوت ارتباط داشته باشند. این شرایط باعث می‌شود که سازمان به سختی قادر به ایجاد یک دیدگاه عمومی مناسب از مشتری باشد. برای رفع نیاز به وجود آمده، احتیاج به وجود سیستم‌های مدیریت روابط با مشتریان برای اطمینان از به کارگیری دانسته‌ها و دیدگاه مناسب از تمام کانال‌ها وجود دارد. لذا با به کارگیری سیستم‌های مدیریت روابط با مشتریان می‌توان به اهداف مورد توجه در استراتژی مدیریت روابط با مشتریان دست یافت.مشتریان خوب چه کسانی هستند؟ بدون توجه به اینکه سازمان ازنظر مدیریت روابط با مشتریان درچه موقعیتی است، سازمان نیاز به شناخت در مورد وفاداری مشتری و سودآوری دارد. براین اساس، سازمان قادر به هدف گذاری روی وفاداری و ماندگاری مشتریان خاص علاوه بر مشتریان عام است (www.bankiblog.ir). در اینجا چهار وضعیت اصلی در روابط مشتری آورده شده است:
الف- مشتری وفادار و سودآور است: سازمان در این حالت بر عمیق کردن روابط، تقویت وفاداری و بهینه کردن سودآوری از طریق فروش جانبی و فروش بیشتر محصول و سرویس موجود، تمرکز می‌کند.
ب- مشتری وفادار بوده ولی سودآور نیست: در این حالت سازمان بایستی روابط را حفظ کند زیرا مشتری ممکن است از طریق فروش جانبی و فروش بیشتر محصول یا سرویس موجود سودآور شود.
ج- مشتری سودآور است ولی وفادار نیست: در این حالت سازمان بایستی بر تشویق و تقویت رابطه و ایجاد وفاداری کاملاً تمرکز کند.
د- مشتری نه وفادار است نه سودآور: در این حالت احتمال ارزشمندبودن واگذاری مشتری به رقیب وجود دارد.مشتری به قیمت، حساس بوده و تا حد زیادی توسط تبلیغات، بازاریابی و پیشبرد فروش تحت تاثیر قرار می‌گیرد. زمانی که روابط رشد می‌کند حرکت به سمت افزایش وفاداری ایجاد می‌شود.
2-3-8- ارتباط بین رضایت شغلی کارکنان و وفاداری مشتری
رضایت از شغل یکی از مقیاس‌های اصلی برای سنجش سلامتی سازمان است و ارائه خدمات اثربخش تاحد زیادی به منابع سازمانی وکارمندانی وابسته است که از شغلشان رضایت دارند. عدم رضایت مشتریان که از عدم رضایت شغلی کارکنان نشات می‌گیرد نیز باعث کاهش ‌اعتبار و جایگاه سازمان خواهد ‌شد.
ایجاد حس وفاداری کارکنان در گرو شفافیت و اعتمادسازی است. کارکنانی از انگیزه کافی برای سختکوشی برخوردار خواهند بود که در فضایی شفاف و قابل اعتماد خود را در فرآیند فعالیت و بازدهی سازمان سهیم بدانند. لذا همه مدیران و کارکنان در صحنه‌ای هستند که باید با تلاش کسب موفقیت کنند و در نهایت با یک کوشش جمعی هر کس احساس پیروزی و برنده شدن را داشته باشد.
مطالعات فراوانی در زمینه رضایت شغلی صورت گرفته است و تحقیقات مختلف نشان داده که امکان ندارد یک سازمان مدعی وفاداری ورضایت مشتریانش باشد بدون اینکه کارمندان راضی و وفاداری داشته باشد.
در مطالعه ای که در ایالات متحده امریکا برروی کارکنان بانک شهر لابلان در سال 2004صورت گرفت، تاثیرمتغیرهای سن، جنس، داشتن منزل شخصی و تحصیلات برروی رضایت کارکنان بررسی شد. این تحقیق بر روی 202 کارمند در مناطق مختلف جغرافیایی (شمال، جنوب، مرکز) شهر صورت گرفت وجمعیت هدف کارمندانی بود
ند که سمت مدیریتی نداشتند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهدکه کارکنان زن با پرداخت دستمزد بیشتر احساس رضایت شغلی می‌کنند (این مطلب استدلالهای اسپکتور را اثبات می‌کند که: چون زنان انتظار کمتری از کار دارند بنابراین با کمترین دستمزد راضی می‌شوند) ولی کارکنان مرد به وسیله ارتقاء به پستهای سرپرستی از کار راضی می‌شوند (شاید این مطلب به این خاطر باشد که مردان فرصت بیشتری برای ابراز وجود وتاثیر گذاری برای اتخاذ تصمیمات مهم در سازمانها را دارند).کارکنانی که تحصیلات پایین تری دارند اغلب کمتر از کار رضایت دارند (این ممکن است به دلیل آن باشد که این کارمندان مهارت لازم را برای تغییر ماهیت صنعت بانکداری به سمت مدرنیزه شدن ندارند ویا کمتر مورد توجه مدیران قرار می‌گیرند). کارمندانی که مستاجر بودند نیز رضایت شغلی خیلی کمتری نسبت به صاحبان منازل شخصی داشتند.
گرچه پرداخت یک حقوق عالی و افزایش سخاوتمندانه حقوق می‌تواند منجر به تامین نیازهای مادی کارکنان شود ولی منافع غیرملموس و نامشهودی نظیر محیط کار خوب، ساعات کار قابل انعطاف و… نیز می‌تواند بر نگرش و دیدگاه کارکنان تاثیر بگذارد و آنان را برای تلاش بیشتر برانگیزاند. در حالی که بسیاری از سازمان‌ها مزایایی مانند مرخصی با حقوق، رفتن به مسافرت، مراقبت‌های پزشکی، فعالیت‌های ورزشی و غیره رابه کارکنان تخصیص داده‌اند ولی ممکن است در یک محیط رقابتی این مزایا کافی نباشد. امروز ایجاد تعادل بین کار و زندگی برای کارکنان اهمیت پیدا کرده و شاید لازم باشد سازمان‌ها متفاوت عمل نموده و برنامه‌های قابل انعطافی مانند خدمات نگهداری از کودکان کارکنان در محیط ارائه دهند.
اگرچه در بانک‌ها و موسسات خصوصی مشتری‌مداری حرف نخست را می‌زند و بواسطه وفاداری مشتریان به تثبیت موقعیت و سهم مناسب از بازار می‌رسند، ولی این جایگاه تنها از طریق وفاداری مشتریان بدست نیامده و تلاش و وفاداری کارکنان صدیق نقش بسزایی در اعتلای منزلت بانک‌ها و موسسات خصوصی داشته است. لذا داشتن کارکنانی وفادار و سختکوش از شاخص‌ترین منابع سازمانی است که برای دسترسی به آن باید سرمایه گذاری و تلاش کرد (www.knowclub.com).
2-4- بخش سوم: پیشینه تحقیق
2-4-1- پیشینه تحقیق در خارج