پایان نامه ارشد درباره بازده مورد انتظار سهامدار و شرکت پذیرفته شده در بورس

دارابی و مرادلو (1390) در مقالهای اقدام به بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمودهاند. این تحقیق رابطه بین شفافیت اطلاعات و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری را بررسی نموده است. سود حسابداری، مهمترین منبع اطلاعاتی در تصمیمگیری استفادهکنندگان از صورتهای مالی شرکت […]

دانلود پایان نامه ارشد درمورد شرکت پذیرفته شده در بورس و شرکت های سرمایه گذاری

2-13-2-6. تحقیق احمدپور و همکاران (1388) در این تحقیق، رفتار مدیریت سود و رابطه آن با ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی، مدیران غیرمؤظف (ابزار نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی) و سرمایه گذاران نهادی عمده (ابزار نظارتی برون سازمانی حاکمیت شرکتی)، بررسی شده است. نحوه رفتار مدیریت سود که در این تحقیق براساس مدل آستانه و از […]

دانلود پایان نامه ارشد درمورد شرکت پذیرفته شده در بورس و سازوکارهای حاکمیت شرکتی

2-13. پیشینه موضوع تحقیقصاحبنظران و پژوهشگران متعددی به موضوع هموارسازی سود پرداخته اند. که در این قسمت تنها برخی از پژوهشهای انجام شده که تا حدی با هدف این پژوهش مرتبط تر می باشند، مورد مطالعه قرار می گیرند. 2-13-1. پژوهش های انجام شده در خارج از کشور2-13-1-1. تحقیق براون و همکاران (1994)براون و همکارانش […]

دانلود پایان نامه ارشد درمورد سود و مفاهیم مربوط به آن و استانداردهای حسابداری

بدیهی است که سرمایه گذاران خواهان کسب اطلاعات وسیع بوده ومی خواهند سوالات زیادی درباره وضعیت مالی وکیفیت گزارشگری شرکتهاداشته باشند.کیفیت گزارشگری،به معنای میزان مفیدبودن صورتهای مالی برای سرمایه گذاران، بستانکاران، مدیران ودیگرافراد مرتبط باشرکت است.این موضوع دربحث گزارشگری مالی متفاوت ازکارایی اقتصادی است زیراکه آنها بیانگربهینگی بوده،حال آنکه کیفیت پایین دلالت بربهینگی پایین ندارد وآن ممکن […]

دانلود پایان نامه ارشد درمورد مدیریت سود از طریق انتخاب و تغییر رویه های حسابداری و مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی

به عقیده موافقان، سودهای با نوسان زیاد، کل برنامه ریزی و بودجه بندی را با مشکل مواجه می‏کند. به نظر بیدلمن(1973) مدیران بنگاههای اقتصادی به دو دلیل تلاش می کنند تا سودهای خالص مورد گزارش را مدیریت نمایند: 1) یک جریان ثابت سود می تواند سطح بالاتری از سود قابل تقسیم را به ارمغان آورد […]

دانلود پایان نامه ارشد درمورد شرکتهای سرمایه گذاری و درآمدهای غیرعملیاتی

تخصیص مالیات بر درآمدبازنشستگیهزینه های تحقیق و توسعهسرقفلیزمان تحقق درآمدمفهوم سود و زیان جامع در برابر مفهوم عملیاتی از صورت سود و زیانسرمایه گذاری های مشترکاجاره های بلندمدتاصول و مبانی مربوط به تلفیقترکیب موسسات تجاریاندازه گیری سود در شرکتهای سرمایه گذاریمخارج نامشهود در صنایع نفت و گاز تغییر طبقه بندیبه عقیدهبرتون و استولوی (2000) ابزارهای […]

دانلود مقاله شرکت‌های پذیرفته شده و شرکت های پذیرفته شده

کریم جمال و چنگ تاون (2007) مطالعه‌ای با عنوان آیا مدیران از استراتژی اقلام تعهدی در مدیریت سود استفاده می‌کنند؟ انجام داده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که در زمان هموارسازی سود بیشتر از هر زمانی مدیران با قدرت پیش‌بینی کم تمایل به استفاده از اقلام تعهدی در هموارسازی سود رو به بالا دارند در حالی که […]