مفهوم بازاریابی اجتماعی و تولیدات کارخانه ای

مصالح نوین ساختمانی، ساختمان های هوشمند و تجهیزات مرتبط، پیش ساخته، راه های بکارگیری فن آوری های نوین در بافت فرسوده، سیستم های سازه ای با رویکرد صنعتی، مصالح جدید در سبک سازی ساختمان از جمله فناوری های نوین در عرصه ساخت وساز به شمار می آید.
Widget not in any sidebars

سیستمها و فرایند صنعتی سازی ساختمان ناظر بر کلیه فعالیت های مرتبط با طراحی ، فناوری ها ، روش های ساخت و ساز و تولید کارخانه ای قطعات و اجزای ساختمانی است که با رعایت موازین علمی به طور انبوه و بر اساس استانداردهای مدولار و زنجیره ای و رعایت الزامات فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی و موازین توسعه پایدار انجام می گیرد. هدف از صنعتی سازی ساختمان بالا بردن سرعت تولید و افزایش سهم تولیدات کارخانه ای و کاهش سهم اجراء و تغییر آن به نصب و مونتاژ می باشد که از نتایج و آثار آن می توان به ؛ سبک سازی، مقاوم سازی ، صرفه جوئی در مصالح ، کاهش مصرف انرژی در دوران ساخت و بهره برداری ، کاهش دوره ساخت ودر نتیجه کاهش هزینه های ساخت و ساز و بهره برداری از ساختمان اشاره کرد.
1-5)اهداف پژوهش
– هدف کلی :
آگاهی از تاثیر بازاریابی اجتماعی در عرصه ی بکارگیری تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی
– هدف ویژه:
بررسی نقش بازاریابی اجتماعی در پوشش بازاریابی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی با در نظر گرفتن عواملی چون اثر بخشی، اعتماد، قابلیت دسترسی، قیمت، محصول، تنوع و ترویج آن محصول در مسیر استقبال مشتریان از آن.
– هدف کاربردی :
تحلیل و بررسی بازنگری به بازاریابی اجتماعی و تاثیر اعمال آن بر میزان استقبال مشتریان از تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی. پس از انجام این پژوهش نتایج آن در اختیار سایر پژوهشگران قرار می گیرد و همچنین موسسات بازاریابی و تحقیقاتی، کارفرمایان ، تجار و مشتریان تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی می توانند از نتایج آن بهره مند شوند.
1-6) فرضیه های پژوهش
بین عامل اثر بخشی در بازاریابی اجتماعی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و استقبال مصرف کنندگان رابطه معناداری دارد.
بین عامل اعتماد در بازاریابی اجتماعی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و استقبال مصرف کنندگان رابطه معناداری دارد.
بین عامل قابلیت دسترسی در بازاریابی اجتماعی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و استقبال مصرف کنندگان رابطه معناداری دارد.
بین عامل قیمت در بازاریابی اجتماعی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و استقبال مصرف کنندگان رابطه معناداری دارد.
بین عامل محصول در بازاریابی اجتماعی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و استقبال مصرف کنندگان رابطه معناداری دارد.
بین عامل تنوع در بازاریابی اجتماعی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و استقبال مصرف کنندگان رابطه معناداری دارد.
بین عامل ترویج در بازاریابی اجتماعی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و استقبال مصرف کنندگان رابطه معناداری دارد.
1-8) اهمیت و ضرورت پژوهش
بازاریابی با زندگی امروز انسان ها در ارتباط است . ما با نیازهای بی شماری در زندگی روبه رو هستیم و این نیاز ها ما را به تلاش و تکاپو وادار می کنند و بازاریابی سعی دارد با کمترین تلاش این نیازها را برطرف سازد . در واقع، قانون دست نامرئی آدام اسمیت، یک بار دیگر، میدان داری می کند و تلاش های بازاریابی را که اصولاً با هدف کسب سود از سوی بنگاههای اقتصادی به عمل می آید، به ابزاری جهت برآوردن نیازهای افراد جامعه بدل می سازد. صنعت ساختمان به عنوان یکی از منابع اصلی در هر کشور مطرح است به طوری که هر روزه شاهد دست آوردهای جدید علمی و صنعتی در زمینه مصالح ساختمانی و تکنولوژی های ساخت و ساز در کشور های مختلف هستیم و این به عرصه ای رقابت در جوامع علمی و صنعتی تبدیل شده است. اهمیت انجام این رساله در پاسخ گویی به این پرسش هاست ، یکی از مهم ترین آنها که در حیطه بازاریابی اجتماعی مطرح می شود این است که در عصر مشکلات زیست محیطی، عدم رعایت استانداردهای ساخت و ساز، وجود مصالح نامرغوب ساختمانی ، تخریب جنگلها و مراتع، رشد فزاینده جمعیت، تورم جهانی،عدم استفاده بهینه از فناوری ها و تجهیزات نوین ، نارضایتی مشتریان و عدم رعایت منافع بلندمدت خریدار آیا تکیه و اعتماد بی چون و چرا به بازاریابی محض خواهد توانست مشکلات فوق را از میان بردارد؟ پرسش دیگری که در مفهوم بازاریابی اجتماعی مطرح می شود، این است که اگر شرکتی نیازها و خواسته های فردی مشتریان را در کوتاه مدت تأمین نماید آیا در بلندمدت نیز قادر به تحقق این مهم خواهد بود؟ شرکت های ساختمانی که با تجهیزات نوین سر و کار دارند در ابتدا معتقد بودند هدف بازاریابی آنها در کوتاه مدت عبارت از کسب بازده بیشتر از سرمایه صاحبان سهام . اما آنها بعداً دریافتند که تأمین نیازها و خواسته های مشتریان و منافع جامعه در بلندمدت اهمیت فراوانی دارد. این امر منجر به تولد و ظهور بازاریابی اجتماعی شد و در حال حاضر بسیاری از شرکتها هنگام اتخاذ تصمیمات بازاریابی منافع جامعه را مورد توجه قرار می دهند. با تشریح روند تاریخی بازاریابی اجتماعی و جنبش های سـازمان یافتـه ای کـه زمینـه سـاز ظهور و پیدایش آن گردیده اند، به این نتیجه میرسیم که بازاریابی اجتماعی بعد از بازاریـابی تجاری متولد شده است. اگر محیط و جایگاه فعلی بازاریابی اجتمـاعی بـا محـیط و جایگـاه سابق آن مقایسه شود، مشاهده می گردد که تغیی
رات چشمگیری در دامنه و قلمرو آن اتفـاق افتاده است. به عبارت دیگر، بازاریابی اجتماعی کاربرد وسیع وهمه جانبهای یافته است. از نظر روش شناسی نیز میتـوان گفـت کـه بازاریـابی اجتمـاعی تغییـرات فراوانـی را در روشهای خود پذیرا بوده است . اما اگر در بـاره اهـداف و مقاصـد آن صـحبت کنـیم بایـد بگوئیم که تغییرات چندانی در اهداف و مقاصد آن مشاهده نمـی شـود. بازاریابـان اجتمـاعی ناگزیرند خود را با شرایط پیچیده فعلی هماهنگ و سـازگار سـازند. پـس شـرایط پیچیـده و دشوار امروز در کنار تحولات آینده، نیاز بازاریابان اجتماعی به تدوین یـک نظریـه منسـجم بازاریابی اجتماعی را ناگزیر و اجتناب ناپذیر ساخته است. این عوامل موجب شده اسـت تـا بازاریابی اجتماعی تنها به روش ها و فنون بازاریابی تجاری بسنده نکند و به بحث و اسـتدلال علمی و عقلایی بپردازد( خورشیدی ،١٣٨٢ :158). تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی از مباحثی است که توجه ویژه به بازاریابی آن، از بعد بازاریابی اجتماعی انجام نشده و طی مطالعات و پیگیری رساله های انجام شده و در دست انجام همین عامل نوآوری در این پژوهش محسوب می شود.
1-9) تعریف متغیرهای پژوهش
در این بخش مولفه های اصلی که در پرسش نامه برای سنجش بازاریابی اجتماعی برگزیده شده اند مورد تعریف قرار خواهند گرفت:
1-1-9)اثر بخشی :
عبارت است از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده. به بیان دیگر اثربخشی نشان می‌دهد که تا چه میزان از تلاش‌های انجام شده نتایج مورد نظر حاصل شده است. این واژه کاربری زیادی در تعریف و اندازه گیری بهره وری دارد. اثر بخشی عبارتست از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده.به بیان دیگر اثربخشی نشان می دهد که تا چه میزان از تلاش انجام شده نتایج مورد نظر حاصل شده است. در حالیکه نحوه استفاده و بهره برداری از منابع برای نیل به نتایج، مربوط به کارآیی می شود. پیتر دراکر معتقد است اثربخشی یعنی انجام دادن کارهای درست. از نگاه دراکر اثربخشی کلید موفقیت سازمان محســــوب می شود.
بهره وری = اثربخشی (اجرای کارهای درست ) + کارایی (اجرای درست کارها).
استراتژی الگوی بنیادی از اهداف فعلی و برنامه ریزی شده، بهره برداری و تخصیص منابع و تعاملات یک سازمان با محیط است(اورعی، ۱۳۷۸: 34).