دانلود مقاله برآورد اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری و اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری


Widget not in any sidebars
جامعه آماری این تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که دارای شرط ذیل است:
1- به منظور همگن شدن نمونه‌ی تحقیق، باید شرکت‌ها قبل از سال 1388 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند.
2- شرکت‌های انتخاب شده در نمونه طی سال‌های مالی یاد شده تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.
3- جزو بانک‌ها و مؤسسات مالی (شرکت های سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری مالی، شرکت‌های هلدینگ، بانک‌ها و لیزینگ‌ها) نباشند.
4- سال مالی تمامی شرکت‌ها به پایان اسفند ماه ختم شود.
5- داده‌های مورد نظر آن‌ها در دسترس باشد.
با توجه به موارد مطروحه فوق جامعه آماری در این تحقیق عبارتست از کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با اعمال محدودیت‌های یاد شده شرکت می‌باشد.
3-4 اندازه نمونه:
با توجه به این که اندازه نمونه موضوع مهمی بود و نباید آن را کوچک شمرد و انتخاب نمونه بزرگتر از حد نیاز برای حصول نتایج موردنظر سبب اتلاف منابع می‌شود، در حالی که انتخاب نمونه‌های خیلی کوچک، اغلب پژوهشگر را به نتایجی سوق می‌دهد که فاقد استفاده عملی است (عادل آذر، 1384).
انتخاب نمونه به حجم n از یک جامعه با توجه به هدف، دقت و نوع مسئله که مطرح می‌شود به صورت‌های مختلفی انجام می‌گیرد، مانند نمونه‌گیری تصادفی ساده، سیستماتیک، طبقه‌بندی شده، خوشه‌ای، نسبتی، سرشماری، و غیره که از همه معروف‌تر، نمونه‌گیری تصادفی ساده می‌باشد (افشین نیا، 1372).
طرح‌های نمونه‌گیری تصادفی ساده وقتی استفاده می‌شوند که نماینده بودن نمونه به خاطر اهداف تعمیم‌پذیری از اهمیت بسیار زیادتری برخوردار می‌شوند. (دانایی فرد و همکاران، 1382)
برای مجزا کردن اقلام تعهدی به اختیاری و غیراختیاری از روش‌های مختلفی مانند مدل هیلی، مدل جونز، مدل تعدیل‌شده جونز و مدل صنعت استفاده می‌شود.
تعهدات غیرمنتظره به عنوان نماینده مدیریت سود شرکت در نظر گرفته می‌شود. تعهدات غیرمنتظره با به کارگیری مدل تعدیل شده جونز ایجاد می‌شوند.
3-5 طرح متغیرها:
3-5-1 متغیر وابسته:
متغیر وابسته متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش‌بینی تغییرپذیری در آن است و به عبارت دیگر آن یک متغیر اصلی است که به صورت یک مسئله حیاتی برای تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد. با تجزیه و تحلیل متغیر وابسته و شناسایی عوامل مؤثر بر آن، می‌توان پاسخ‌ها یا راه‌حل‌هایی را برای مسئله شناخت. محقق به تعیین مقدار و اندازه‌گیری این متغیر و متغیرهای دیگری که روی این متغیر تأثیر می‌گذارند علاقمند است. (خاکی، 1384، ص 75)
در این تحقیق متغیر وابسته، مدیریت سود (اقلام تعهدی) می‌باشد.
3-5-2 متغیر مستقل:
یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن محقق، مقادیری را می‌پذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر دیگر مشاهده شود. در مطالعات از نوع همبستگی، به جای متغیر مستقل از اصطلاح متغیر پیش‌بینی استفاده می‌شود. (خاکی، 1384، ص 76)
در این تحقیق فرضیه مستقل، چرخه‌های تجاری می‌باشد.
متغیر مستقل این تحقیق چرخه تجاری می‌باشد که به شرح آن در ادامه اشاره خواهد شد.
3-6 برآورد اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری: