پایان نامه درمورد رفتار توده وار سرمایه گذاران و رفتار سرمایه گذاران

همانگونه که ذکر بازار کارار را سرمایه گذاران آگاه تشکیل میدهند و این سرمایه گذاران با استفاده هوشمندانه از اطلاعات کسب شده خرید و فروش سهام برگزیده شده را انجام می دهند این استفاده و بکارگیری درست و به موقع از اطلاعات را کارایی اطلاعاتی می نامند که رفتار مطلوب سرمایه گذار در بازار اوراق […]

مقاله رایگان درباره ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و معیار ارزش افزوده اقتصادی

عبارت RP-Rf برابر صرف ریسک پرتفولیو می باشد و در صورتی که مدل CAPM برقرار باشد و انتظارات سرمایه گذار نیز محقق گردد، در آن حالت صرف ریسک پرتفولیو باید نسبتی از صرف ریسک پرتفولیوی بازار باشد. نمودار زیر رابطه بین صرف ریسک پرتفولیو و صرف ریسک بازار را نشان می دهد: نمودار2-5طبق مدل CAPM […]

پایان نامه ارشد درباره ارزش دفتری حقوق صاحبان و استانداردهای حسابداری

2-1-4-1- رویکرد پیشرویدادی (رویکرد پیشبینی هزینه سرمایه)در این رویکرد هزینه سرمایه بر اساس داده‏های پیش‏بینی شده در زمان آینده محاسبه میگردد. آن دسته از مطالعاتی که از این روش بهره گرفتهاند، نرخهای بازدهی را برآورد میکنند که بازار به طور ضمنی جهت تنزیل جریانهای نقدی مورد انتظار آتی به کار می‏گیرد. ما به چندین تحقیق […]

پایان نامه با موضوع معیارهای ارزیابی کیفیت سود و نظریه عدم تقارن اطلاعاتی

من کاملاَ عقیده دارم که موفقیت بازار سرمایه بهطور مستقیم وابسته به کیفیت شبکههای حسابداری و افشا است. شبکههای افشایی که بر پایه استانداردهای با کیفیت بالا بنا شدهاند باعث اعتماد سرمایهگذاران به قابلیت اتکای گزارشگری مالی می شوند …. و بدون اعتماد سرمایهگذاران، بازار نمیتواند پیشرفت کند. کیفیت آن دسته از اطلاعات مالی که […]