منبع مقاله درمورد بیماران همودیالیزی و نارسایی مزمن کلیه

9.Hurwich 10.Brescia 11.Appel 12.Arteriovenous fistula (AVF) فیستول از طریق اتصال شریان به ورید به وجود می آید و باعث می شود ورید نیز خون شریانی داشته باشد، این عمل موجب می شود تا برای دسترسی به جریان خون بتوان از…

Continue Reading

پایان نامه ارشد با موضوع مهارت های اجتماعی و مدیران و رهبران

5-1 مقدمه 72 5-2 مروری بر آمار توصیفی 725-3 تحلیل نتایج 735-3-1 فرضیه اصلی تحقیق 735-3-2 فرضیه های فرعی تحقیق 735-3-2-1 فرضیه فرعی شماره یک 735-3-2-2 فرضیه فرعی شماره دو 745-3-2-3 فرضیه فرعی شماره سه 745-3-2-4 فرضیه فرعی شماره چهار…

Continue Reading

تحقیق رایگان درمورد سبک های مقابله ای و وضعیت سلامت روان

به بررسی ارتباط بین سبک های مقابله ی مذهبی و میزان بستری شدن بیماران با بیماری سیکل سل در بیمارستان پرداختند که در این مطالعه 93 بیمار از طریق پرسشنامه ی سبک های مقابله ی مذهبی(Brief RCOPE (Pargament et al.…

Continue Reading

تحقیق رایگان درمورد انواع سبک های مقابله و کودکان و نوجوانان

مقابله مذهبی یک نوع مقابله است که طی آن فرد از عقاید و باورهای مذهبی در رویارویی با مشکلات و فشارهای زندگی استفاده می کند(10) که نوع آن براساس باورهای مذهبی او متفاوت است و می تواند دارای تاثیرات مثبت…

Continue Reading

تحقیق رایگان درمورد پرسش نامه سلامت عمومی و دانش آموزان دختر

متغیر پیش بین : نگرش مذهبی و دینداریمتغیر ملاک : سلامت روان متغیر کنترل : جنسیت، سن، تحصیلات.3-3 جامعه ی آماریجامعه ی آماری این پژوهش را کلیه‫ی دانش آموزان دختر مقطع دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه تشکیل می دهند که…

Continue Reading

تحقیق رایگان درمورد طبقه اقتصادی اجتماعی و حمایت های اجتماعی

در مرحله‌ پنجم‌ علیرغم‌ تثبیت‌ اعتقادات‌ فرد که‌ طی‌ مراحل‌ قبل‌ شکل‌ گرفته‌ است، شاهد بروز یک‌ بحران‌ در اعتقادات‌ شخص‌ هستیم. این‌ تردید و بازنگری‌ نسبت‌ به‌ اعتقادات‌ در فواصل‌ نیمه‌ عمر انسان‌ رخ‌ می‌دهد. فولر و لوین‌ با…

Continue Reading

تحقیق رایگان درمورد فعالیت های اجتماعی و میزان آگاهی

توکّل دارای آثاری است. برخی از این آثار عبارت اند از:– رهایی از اضطراب و دلشوره و کم شدن تشویش و نگرانی، – احساس برخورداری از پشتوانه ای محکم و حمایت حامی قدرتمند که موجب دلگرمی است،– عدم یأس و…

Continue Reading

تحقیق رایگان درمورد پاسخ به پرسش و باورهای دینی

دینداری: دینداری به معنای التزام عملی و ذهنی به باورهای دینی است. به عبارت دیگر پیروی پیروان دین از آن و از زیرمجموعه‌های آن است(احمدی، 1388). سلامت روان: توانایی سازش فرد با جهان اطرافش به حداکثر امکان به طوری که…

Continue Reading

ویژگی های سلامت روان و احساس ارزشمندی

راجرز عقیده دارد که شخصیت سالم ، الزاماً خرسند ، خوشحال و خندان نمی باشد ، زیرا این افراد فاقد نقاب و ماسک هستند. با خودشان رو راست و صادق بوده ، حالت تدافعی ندارد و از بقیه انسانها عاطفی…

Continue Reading