منابع پایان نامه ارشد با موضوع فرصت های سرمایه گذاری و هزینه های نمایندگی

نگهداری نسبت جاری در بالاتر از سطح معین.محدودیت در نرخ پرداخت سود نقدی سهام در طول دوره جریان وام.محدودیت در صدور سهام اضافی .محدودیت در سرمایه گذاری های بیشتر.اجرای این محدودیت ها مستلزم هزینه های قابل ملاحظه حقوقی و اجرایی بوده و کارآیی عملیاتی شرکت را محدود می کند. میخائل سی جنسن و ویلیام اچ […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت سرمایه در گردش و بودجه بندی سرمایه ای

ارزش بازار شرکت : بیانگر قیمت روزانه هر سهم ضربدر تعداد سهام آن شرکت می باشد و نشان دهنده کل ارزش بازار سهام شرکت که در مالکیت سهامداران است، می باشد. به این دلیل از ارزش بازار به جای قیمت هر سهم استفاده می گردد که در ارزش بازار تعدیل مربوط به افزایش سرمایه به […]