مقاله رایگان درباره طبقه بندی انواع ریسک و ریسک نوسان نرخ بهره

4) ریسک بازار : این ریسک نوسانات بازده سهام را که ناشی از نوسانات کلی بازار است نشان می دهد.5) ریسک نرخ بهره : ریسکی است که یک سرمایه گذار به هنگام خرید اوراق قرضه با بهره ثابت می پذیرد. قیمت چنین اوراق قرضه ای در صورت افزایش نرخ بهره در بازار کاهش می یابد […]

مقاله رایگان درباره مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و سود خالص عملیاتی پس از مالیات

MVA معلول EVA است زیرا حاصل ارزش فعلی EVA های آتی شرکت است که مبنای ارزیابی شرکت می باشد.بنابراین اگرچه EVA یک معیار داخلی برای اندازه گیری عملکرد است ولی همین معیار داخلی منجر به ایجاد یک معیار خارجی به نام MVA می شود.MVA نشان دهنده ارزیابی جامعهسرمایه گذار از عملکرد شرکت است. بنابراین، EVA […]

پایان نامه با موضوع معیارهای ارزیابی کیفیت سود و نظریه عدم تقارن اطلاعاتی

من کاملاَ عقیده دارم که موفقیت بازار سرمایه بهطور مستقیم وابسته به کیفیت شبکههای حسابداری و افشا است. شبکههای افشایی که بر پایه استانداردهای با کیفیت بالا بنا شدهاند باعث اعتماد سرمایهگذاران به قابلیت اتکای گزارشگری مالی می شوند …. و بدون اعتماد سرمایهگذاران، بازار نمیتواند پیشرفت کند. کیفیت آن دسته از اطلاعات مالی که […]