منابع تحقیق با موضوع آموزه‌های اسلامی و استفاده از فرصت

3. پرداختن به سجایای اخلاقی1) پذیرفتن اشتباهات؛ 2) کمک به دیگران؛ 3) استفاده از فرصت‌ها؛ 4) انتقادپذیری؛ 5) استفاده از تجربیات؛ 6) استفاده از نظرات دیگران؛ 7) به پایان رساندن کار؛ 8) بخشش.4. خودآگاهی و عشق و علاقه1) علاقه به…

Continue Reading

دانلود پایان نامه درمورد ابعاد بهزیستی روان شناختی و رضایت از زندگی زناشویی

2-2-1- یافته‌های پژوهشی داخل کشور : حافظی و جامعی نژاد(1389)، در پژوهشی با عنوان رابطه بین عشق، عاطفه مثبت، عاطفه منفی و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی نشان دادند که بین عشق، عاطفه مثبت، عاطفه منفی و سبک های…

Continue Reading