تحولات سیاسی اجتماعی و سازمان تجارت جهانی

انتظارات شرکتهای بیمه از بیمه گر اتکائی:1- قادر به اداره ریسک های بزرگ باشدتا توانائی شرکت در این زمینه افزایش یابد. 2- در نتایج عملیات فنی واگذارنده ایجاد ثبات کند.3- از شرکتهای بیمه در قبال خسارتهای سنگین یا خسارتهای کلی…

Continue Reading