پیشگیری اجتماعی از جرم و دانشگاه شهید بهشتی

فهرست منابعآبوت، پاملا؛والاس، کلر، جامع هشناسی زنان، مترجم: منیژه نجم عراقی،نشر نی. 1382 آبوت، پاملا؛والاس، کلر، جامع هشناسی زنان، مترجم: منیژه نجم عراقی،نشر نی. 1382احمدی خراسانی، نوشین، فصلنامه ی زنان، نشر توسعه، 1380 احمدی، حبیب، جامع هشناسی انحرافات، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، 1384 اعزازی، شهلا ( ١٣٧۶ ). جامعه […]

عوامل زیست شناختی و استعمال مواد مخدر

به طور کلی هر جرمی گاهی به وسیله مردان و گاه نیز توسط زنان انجام می شود. اگر تعداد جمعیت زنان زیاد باشد، تعداد زنان مجرم زیاد و اگر جمعیت مردان زیاد باشد، شمار مردان مجرم زیاد خواهد بود.نکته دیگر این که اگر زنان نسبت به گذشته گستاخانه تر مرتکب جرم می شوند، به این […]

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق مدنی

هر گروه دارای معیارهایی از رفتار است که «هنجار» نامیده می شود. این هنجارها ضرورتاً به صورت قانونی تدوین نشده اند؛ بلکه هر کس از نقطه نظر گروهی که عضو آن است، عملی را بهنجار (درست) و نابهنجار (نادرست) جرم می داند و این هنجارها بستگی به ارزشهای فرهنگی هر جامعه دارد. مجرم کسی است […]

مقاله رایگان درباره جرم شناسی کاربردی و اقدامات پیشگیرانه

دیدگاه فعالیت روزمره بر این فرض مبتنی است که برای وقوع جرم باید میان حداقل سه عامل تقارن زمانی و مکانی وجود داشته باشد. این سه عامل عبارتنداز: وجود شخص بزهکار بالقوه، وجود آماج بزه مناسب و بلاخره فقدان محافظ کارآمد برای جلوگیری از وقوع جرم. لازم به ذکر است که برمبنای این نظریه برای […]

مقاله رایگان درباره قانون مجازات اسلامی و مفهوم اجتماعی جرم

جرم شناختن یا جرم نشناختن یک فعل یا ترک فعل از نظر مقنن جزایی پس از واکنش اجتماعی باید باشد نه قبل از آن. توصیف جرم انگاری در هر جامعه نسبت به جامعه دیگر بنا به تفاوت ساختاری متفاوت است و هر قدر این ساختار نسبت به هم دور باشد متفاوت و اگر نسبت به […]