پایان نامه تدوین استراتژی مدیریت دانش و پیاده سازی مدیریت دانش

موانع موجود در زمینهارتباطی دانش1- اولویت پروژه(+)2- انگیزش دریافت کننده(+)3- فرهنگ یادگیری(+)1-انگیزش منبع دانش(+)2- ترس از دست دادن مالکیت(-)2- ترس از دست دادن مالکیت(-)1-فاصله سازمانی(-) 2- فاصله دانشی(-)3-فاصله فیزیکی(-)4- فاصله هنجاری(-) موانع موجود در محتوایدانش1-نهان بودن دانش(-)2- بیان فصیح دانش(+)شکل شماره2-12) مدل مفهومی باقری (1390)معالی (1388) پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با این عنوان […]