مقاله رایگان درباره شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های پذیرفته شده

پیکسوتو(2013) در پژوهشی به “بررسی محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سود عملیاتی و سود خالص” پرداخت. وی در پژوهش خود 39 شرکت پرتغالی را بررسی کرد. نتایج پژوهش پیکسوتو نشان داد که سود خالص نسبت به سود عملیاتی و ارزش افزوده اقتصادی رابطه بیشتری با بازده سهام دارد. همچنین، سود عملیاتی نسبت […]

مقاله رایگان درباره ابزارهای حسابداری مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام

زمانیکه EVA محور تمام تصمیمات شرکت واقع می شود،بین تفکر استراتژیک،سرمایه گذاری های انجام شده،تصمیمات عملیاتیروزمره و ارزش آفرینی برای سهامداران،رابطه پاسخگویی برقرار می کند. EVA با حذف تحریفات ایجاد شده بر اثر بکارگیری GAAP و منظور نمودن هزینه حقوق صاحبان سهام،فرآیند بودجه بندی سرمایه ای را بهبود می بخشد و به عنوان مبنایی برای […]