اقدامات پیشگیرانه و اقدام به خودکشی

عدم آگاهی از اهمیّت خودکشی و تحریم بحث آزاد درباره این مشکل در بسیاری از جوامع از علل عدم توجه کافی به پیشگیری از خودکشی است. فقط شمار معدودی از کشورها اقدامات پیشگیرانه را اولویت قرار داده‌اند. پیشگیری از خودکشی، همکاری بخشهای غیر بهداشتی را نیز می‌طلبد و منوط به تهیّه ی یک روش ابتکاری، […]