پایان نامه سازمان تامین اجتماعی و مدیریت کیفیت فراگیر

میزان آماره t تک نمونه ای برای بعد سازمانی کاربرد دانش، 42/4 است، و به علت بالاتر بودن میانگین این متغیرها از میانگین مورد انتظار فرضیه چهارم نیز تایید می شود. با تایید این فرضیه اینگونه می توان بیان کرد که داشبورد عملکرد بر ابعاد ساختاری نیز موثر است، و بر قوانین موجود در سازمان […]