مقاله رایگان درباره پروژه های سرمایه گذاری و نرخ بازده سرمایه گذاری

2) اثر سرمایه گذاری: برای توصیف اثر سرمایه گذاری فرض می کنیم تمام تصمیمات مدیریت، روی جریانهای نقدی فعلی و آینده تأثیر دارند. اساساً تصمیمات سرمایه گذاری به یک جریان نقدی فوری و جریانهای نقدی اضافی تدریجی در همان دوره و یا دوره های آینده منجر می شوند. سود اقتصادی ازمحل اثر خالص این جریانهای […]

مقاله رایگان درباره شرکت های سرمایه گذاری و ارزش افزوده سهامدار

2-EVA مدیران ارشد شرکت را نسبت به معیاری که بیشتر تحت کنترل آنهاست،پاسخگومی کند(نرخ بازده سرمایه و نرخ هزینه سرمایه به وسیله تصمیمات آنها تحت تأثیر قرار می گیرد) نه نسبت به معیارهایی که مدیران احساس می کنند خارج از کنترل آنهاست (قیمت بازار سهام).3-EVA از طریق همه تصمیماتی که مدیران شرکت اتخاذ می کنند […]

دانلود پایان نامه درباره برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی استراتژی

ارزش رانه ها برنامه ریزیارزش انعطاف پذیریظرفیت وفق پذیریبرنامه ریزی استراتژیکارزشگذاری اختیار معاملهارزش خالص فعلیمزیت رقابتیجریان نقدی تنزیل شدهارزیابی پروژه شکل 1-1 :ارزش گذاری پروژه ها[3] در این تحقیق برآنیم تا با استفاده از روش اختیارات واقعی و بهبود این روش به منظور نزدیک تر شدن به شرایط موجود در دنیای واقعی به بررسی ارزش […]

دانلود مقاله رشد ذخیره زیان سالانه برای بیمه‌گران اموال و اقلام تعهدی غیرعادی

چنین مدلی توسط فرانسیس (2005)، مورد استفاده قرار گرفته است تا از طریق آن به ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی بپردازد. مشمول متغیرهای جریان نقد، اساساً باعث بهبود R2 در این مدل می‌شود. به هر حال، باقیمانده‌ها به تصرف مدیریت سودی که درآمد را منتقل می‌سازد، نمی‌پردازد.2-6-2-3 مدل (KS)کاتگ- سیوارامکریشتن (1995)، مدل متفاوتی را برای تخمین […]