دانلود تحقیق در مورد محاسبه آلفای کرونباخ و دانشگاه علوم پزشکی

سلامتی: اغلب مریض نشدن، سریع خوب شدن در هنگام بیماری { سوال های: 13، 23، 30} (8). فعالیت بدنی: از لحاظ بدنی فعال بودن، به طور مرتب و خیلی زیاد فعالیت بدنی انجام دادن { سوال های: 8، 25، 31} (8). شایستگی ورزشی: خوب بودن در ورزش، ورزشکار بودن، داشتن مهارت های ورزشی خوب { […]

دانلود پایان نامه با موضوع اکسیژن مصرفی و فعالیت بدنی

در تحقیقی دیگر که توسط گودمن و همکاران (1989) تحت عنوان تمرین هوازی بیشینه به دنبال 60 ساعت بی‌خوابی روی 12 زن جوان انجام گرفت. نتیجه گرفته شد که 60 ساعت بی‌خوابی تأثیر معنی‌داری را بر روی توان هوازی بیشینه نداشت. به نظر می‌رود که از اصلی‌ترین دلایل وجود تناقض میان نتایج پژوهش گودمن و […]