پایان نامه کیفیت ادراک شده و وفاداری مشتریان

مک مولان (2005) در پژوهش خود با عنوان ” مقیاس چندگانه برای اندازهگیری پیشرفت وفاداری مشتری” به بررسی روابط درونی پیچیده بین ابعاد رفتاری و گرایشی پیشرفت وفاداری مشتریان میپردازد که با بررسی فرایندهای پویا (دینامیک ) انجام میشود و…

Continue Reading

پایان نامه مدل معادلات ساختاری و کیفیت ادراک شده

یکی از روشهای تحلیل دادههای آماری، تحلیل مسیر (Path Analysis) است که با استفاده از رگرسیون چند متغییره انجام میگیرد این روش برای آزمون مدل های علّی به کار میرود و در واقع علّیت را نشان میدهد، تحلیل مسیر صورتی…

Continue Reading

پایان نامه ارزش ویژه نام و نشان تجاری و ارزش نام و نشان تجاری

نظرسنجیتطابق با نیاز مشترکینسخنان مثبتحساسیت قیمتیکانال های توزیعتبلیغات دهان به دهان 1- کیفیت ادراک شده: در واقع کیفیت ادراک شده یک پاسخ عاطفی وشناختی است که بر رضایت کلی مقدم است، با ایجاد اطمینان در مشترکین نسبت به تکنولوژی متمایز…

Continue Reading

پایان نامه بازاریابی رابطهای و نام و نشان تجاری

1-6-1 قلمرو موضوعی پژوهشبررسی وفاداری مشتریان نسبت به نام تجاری (مطالعه موردی مقایسهایی ایرانسل و همراه اول).1-6-2- قلمروزمانی زمانبندی این پژوهش در تابستان و پاییز 91 انجام گرفتهاست.1-6-3- قلمرو مکانی:در این پایان نامه براساس موضوع جامعه ما، مشترکین شرکت همراه…

Continue Reading

ادراکات مصرف کننده و بازاریابی رابطهای

وفاداری به نام و نشان تجاری، تعهد نسبت به یک نام و نشان تجاری خاص که از نگرش مثبت مشخصی حاصل شدهاست، نموده و خاطر نشان میسازند شرکت باید روابط بلند مدتی را با عرضه کنندگان مهم خود برقرار نماید.…

Continue Reading