پایان نامه با موضوع راهبردهای شناختی و فراشناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پیشنهاد می‌شود پژوهش حاضر در جامعه دیگر مانند دانشجویان نیز اجرا گردد.پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی از روشهای دیگر در کنار شیوه خودارزشیابی شیوههای فرزندپروری والدین همچون مصاحبه و اخذ نظر سایر افراد همچون نزدیکان فرد استفاده شود و نتایج…

Continue Reading

پایان نامه با موضوع انگیزش درونی و بیرونی و فرزند پروری مستبدانه

کرتن (2002) در پژوهشی به منظور مطالعه رابطه ادارک سبکهای والدینی، طرح وارههای ناکارآمد اولیه و علائم افسردگی در بزرگسالان و جوان به این نتیجه رسیدند که طرحواره‌ای یا نگدر ارتباط بین سبک‌های والدین یا دراکشده (دررابطه با مؤلفههای مهرورزی،…

Continue Reading

پایان نامه با موضوع امنیت عاطفی و بررسی توزیع انواع سبک های فرزندپروری

نمودار 4-1 بررسی توزیع انواع سبک های فرزندپروری 48چکیده: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطهی بین شیوه فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان سال دوم دوره اول مقطع متوسطه شهر ایلام میباشد. برای دستیابی به این هدف، سوالات و…

Continue Reading