پایان نامه رگرسیون چندگانه و تعیین رابطه بین

در این تحقیق، بعد از ارائه مدل فرضی، از طریق پرسشنامه اظهار نظر 50 نفر از صاحب نظران جمع آوری شد. بعد از مشخص شدن مدل نهایی، برای تعیین وزن عوامل و شاخص های آن از روش میانگین موزون استفاده…

Continue Reading

پایان نامه تدوین استراتژی مدیریت دانش و پیاده سازی مدیریت دانش

موانع موجود در زمینهارتباطی دانش1- اولویت پروژه(+)2- انگیزش دریافت کننده(+)3- فرهنگ یادگیری(+)1-انگیزش منبع دانش(+)2- ترس از دست دادن مالکیت(-)2- ترس از دست دادن مالکیت(-)1-فاصله سازمانی(-) 2- فاصله دانشی(-)3-فاصله فیزیکی(-)4- فاصله هنجاری(-) موانع موجود در محتوایدانش1-نهان بودن دانش(-)2- بیان فصیح دانش(+)شکل…

Continue Reading

دانلود مقاله به عنوان یک فلسفه و تکنولوژی اطلاعات

برنری یافتن نسبت به سایر رقبا و جذب موقعیتهای بازار.ارائهی محصولات جنبی به صورت موثرتر.کمک به پرسنل فروش جهت عقد سریع تر قراردادها.تسهیل فرایندهای فروش و بازاریابی.پیش بینی وضعیت فروش، بازار و نیازهای آتی مشتریان.افزایش راندمان کاری سازمان.کوتاهتر نمودن چرخه…

Continue Reading