دانلود پایان نامه فیزیولوژی ورزشی و مقایسه نتایج

575/1227/0اثر گروه**1823/4042/0* متغیر وابسته : میزان VEGF در پیش از فعالیت پس آزمون** متغیر وابسته : میزان تغییرات VEGF در پس آزمونفصل پنجمبحث و نتیجه گیری5-1. مقدمه در این فصل خلاصهای از اهداف، چگونگی انجام تحقیق، بحث و نتیجهگیری نتایج بدست آمده، مقایسه نتایج بدست آمده با سایر پژوهشها و بحث پیرامون علل احتمالی تفاوتهای […]

دانلود تحقیق با موضوع تجزیه و تحلیل رگرسیون و حداکثر اکسیژن مصرفی

سردار، گایینی و رمضانی (1387) تأثیر فعالیت بدنی هوازی ۸ هفته ای بر قندخون، درصد چربی بدن، حداکثر اکسیژن مصرفی و عوامل خطرزای بیماری‌های قلبی عروقی در بیماران مرد دیابتی نوع یک را مورد بررسی قرار دادند. ۲۰ نفر از بیماران مرد دیابتی نوع ۱، ۱۵ تا ۲۵ ساله به صورت هدفمند انتخاب شده، و […]

دانلود تحقیق در مورد محاسبه آلفای کرونباخ و دانشگاه علوم پزشکی

سلامتی: اغلب مریض نشدن، سریع خوب شدن در هنگام بیماری { سوال های: 13، 23، 30} (8). فعالیت بدنی: از لحاظ بدنی فعال بودن، به طور مرتب و خیلی زیاد فعالیت بدنی انجام دادن { سوال های: 8، 25، 31} (8). شایستگی ورزشی: خوب بودن در ورزش، ورزشکار بودن، داشتن مهارت های ورزشی خوب { […]