مقاله قانون جدید مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی

گفتار اول: موضوعیت داشتن اقرار عدهای معتقدند اقرار خصوصاً در جرایم مستوجب حدود و قصاص موضوعیت دارد و به صرف وقوع قاضی ملزم است رای بدهد.دلایلی که میتوان بر موضوعیت اقرار اقامه کرد عبارتند از:از ظاهر عبارت فقها در کتب فقهی فهمیده میشود که آنان موضوعیت اقرار را پذیرفته اند. مثلاً فرمودهاند هر کس اقرار […]

پایان نامه ارشد با موضوع مقایسه هوش هیجانی و هوش شناختی و مدل نتایج و تعیین کننده ها

-4 بهره وری که با تعریف سنتی نسبت خروجی به ورودی معرفی شده است.( Ghalayini, A.M., Noble, J.S. and Crowe, T.J. (1997))مدل نتایج و تعیین کننده ها (1991)یکی از مدل هایی که مشکل ماتریس عملکرد را مرتفع می سازد ، چارچوب «نتایج و تعیین کننده ها» است. این چارچوب بر این فرض استوار است که […]

مقاله درمورد ناسازگاری اجتماعی و سلامت روان مادران

مقدمه ی پژوهشمقدمهخانواده یکی از عوامل مؤثر و اساسی در رفتار افراد می‌باشد. نفوذ والدین در کودکان تنها جنبه ارثی و وراثتی ندارد بلکه در آشنایی کودک با زندگی اجتماعی و فرهنگ پذیری وی، نقش مؤثری دارد. ساختار و شکل خانواده ها، نحوه ارتباط اعضاء هر خانواده با یکدیگر و جامعه ای که خانواده در آن […]

تحقیق رایگان درمورد کارکرد اجتماعی و همبستگی پیرسون

به منظور بررسی رابطه بین نگرش مذهبی با علائم افسردگی دانش‫آموزان با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج در جدول زیر آمده است:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ جدول 7- ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و اختلال در عملکرد افسردگی دانش‫آموزان‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ علائم افسردگینگرش مذهبی ضریب همبستگی پیرسون 403/0-** سطح معنی داری 01/0>p […]

تحقیق رایگان درمورد امنیت عاطفی و انتخاب و مسئولیت

گوردون آلپورت به نظر آلپورت روان نژندی ، پیامد نقصان و کمبود سلامت روانی است. رفتار فرد سالم ، جهت گیری خودآگاهانه دارد و با بینش و بصیرت و خودمختاری همراه است و انگیزش این افراد بیشتر در آینده ریشه دارد. از دیدگاه آلپورت ویژگیهای خاص شخصیت سالم عبارت است از : گسترش مفهوم خود […]

تحقیق رایگان درمورد ویژگی های سلامت روان و احساس ارزشمندی

الگوی راجرز(1963) از شخصیت سالم و سلامت روانی ، انسانی بسیار کارآمد و با کنش و کارکرد کامل است که از تمام توانایی ها و استعدادهای بالقوه اش بهره می گیرد و به همین دلیل ، وی در روش درمانی خود برخلاف فروید ، مسئولیت عمده تغییر شخصیت را بر عهده ” مراجع” (مددجو) می […]

تحقیق رایگان درمورد فعالیت های اجتماعی و میزان آگاهی

توکّل دارای آثاری است. برخی از این آثار عبارت اند از:– رهایی از اضطراب و دلشوره و کم شدن تشویش و نگرانی، – احساس برخورداری از پشتوانه ای محکم و حمایت حامی قدرتمند که موجب دلگرمی است،– عدم یأس و دلسردی در صورت عدم حصول نتیجه دلخواه.قرآن بعد از تذکر به این امر که معبودی […]

سازگاری فردی و اجتماعی و دانش آموزان دبیرستانی

آرین،خدیجه/منصور،محمود/دلاور،علی،بررسیرابطه بین دینداری وروان درستی ایرانیان مقیم کانادا،رساله دکتری،دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ایران 1387 بوترابی،خدیجه1382وجوه مشترک بهداشت روانی درادیان توحیدی وکتب مقدس صفحات205 -211 پناهی میرشکار،غلامحسین1378بررسی رابطه بین افسردگی ومیزان التزام عملی به اعتقادات مذهبی درمیان دانش آموزان پایه دوم دبیرستان های شهر زاهدان درسال 78-79جعفری، اصغر، صدری، جمشید و فتحی اقدم، قربان. (1388). […]

کارکردهای روانشناختی و مورد قبول جامعه

هویت فرهنگی این وظایف به عنوان مشخصات عملکرد سالم و به عنوان بخش مهمی از سلامت و بهزیستی تلقی می شوند. این اجزا وسیله ای را برای واکنش دهی به روندهای زندگی به یک شیوه ای فراهم می آورند که عملکرد سالم را ارتقا می دهد (لورا و اورسا، 2012) .2-14-2 فقدان یک اختلال روانی […]

امنیت عاطفی و انتخاب و مسئولیت

زندگی شخص برخوردار از سلامت روانی ، دارای جهت یافتگی است بنابراین شخص سالم کسی است که دستگاه روانی او حداقل تنش را داشته باشد و چنین فردی معمولاً روابط اجتماعی انعطاف پذیر واقعی و اعتماد آمیز دارد( کورسینی ، 1973). گوردون آلپورت به نظر آلپورت روان نژندی ، پیامد نقصان و کمبود سلامت روانی […]

ویژگی‌های فرهنگ و ارزش های اخلاقی

واقعیت درمانی گلاسر به سه اصل قبول واقعیت ، قضاوت در درستی یا نادرستی رفتار و پذیرش مسئولیت رفتار و اعمال استوار است و چنانچه در شخص این اصل تحقق یابد نشانگر سلامت روان شناختی است( گلاسر ، 1965). 2-17 دین و دین‌داریدین، همزاد انسان است و بشر از آغاز زندگی بر روی زمین به […]

دانش آموزان دختر و تعیین رابطه بین

اهمیت باورها و نهادهای دینی برانسان و زندگی فردی و اجتماعی او کاملاً آشکار است (آلن برگین، 1992) می‌گوید، اعتقادات دینی که مبنی بر علوم روان‌شناختی هستند دارای تاثیراتی بر ساختار اجتماعی می‌باشد. لذادرزمانی که نوجوانان ماازهرزمان دیگربیشتردرمعرض خطر می باشندوازآن جاکه آینده جامعه ماراهمین نوجوانان رقم خواهند زد، ضرورت تحقیق برای گسترش عوامل موثربرسلامت […]

دانلود تحقیق در مورد دانش آموزان دختر و تمرینات مقاومتی

کارایی دستگاه های تولید انرژی هوازی، به روش تمرین هوازی افزایش یافته و باعث افزایش استقامت قلبی-تنفسی می شود. شروع سبک و مداومت و پیشرفت تدریجی و اضافه بار (شدت، مدت و تکرار) از اصول تمرین های هوازی است (20).2-11 تمرین مقاومتی تمرین قدرتی همانند سایر فعالیت های بدنی دیگر برای نوجوانان اثرات سودمند در […]

دانلود تحقیق در مورد کودکان و نوجوانان و کودکان و نوجوان

مطابق با “مدل روانشناختی مشارکت ورزشی” شرکت در فعالیت‌های بدنی سبب افزایش توانایی بدنی شده که دارای منافع روانی از جمله افزایش عزت نفس می‌شود. بدین صورت که عزت نفس تحت تاثیر تمرین و افزایش آمادگی، به میانجی گری ” بر آورد بدنی” (خود پنداره بدنی) قرار می‌گیرد. بنابراین افزایش آمادگی منجر به افزایش لیاقت […]

پایان نامه با موضوع راهبردهای شناختی و فراشناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پیشنهاد می‌شود پژوهش حاضر در جامعه دیگر مانند دانشجویان نیز اجرا گردد.پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی از روشهای دیگر در کنار شیوه خودارزشیابی شیوههای فرزندپروری والدین همچون مصاحبه و اخذ نظر سایر افراد همچون نزدیکان فرد استفاده شود و نتایج این روشها با هم مقایسه گردند. در این پژوهش به منظور سنجش عملکرد تحصیلی از […]