مقاله رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

– در تحقیقی که توسط یحیی اسلامی و همکاران تحت عنوان «بررسی روابط ساختاری بین خدمت گرایی سازمانی، رضایت شغلی کارکنان صف و رفتار شهروندی سازمانی » انجام شده به بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار به عنوان یکی از متغیرهای مستقل بر ابعاد رفتار شهروندی سازمانی گراهام می پردازد. این پژوهش در شعب بانک ملت تهران انجام شده است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ابعاد خدمت گرایی سازمانی بر رضایت شغلی و رفتار شهروندی کارکنان در ارتباط با مشتری است. این پژوهش از لحاظ هدف و کاربردی و از لحاظ استراتژی از نوع پژوهش های کمی و به روش پیمایشی و از نوع مقطعی می باشد. جامعه آماری آن تمامی مدیران و کارمندان شعب انتخاب شده بانک ملت شعب شهر تهران هستند. نتایج به دست آمده نشان از تأیید تمامی فرضیه ها بجز 2 فرضیه در سطح اطمینان اطمینان 95 درصد دارد. از این رو مدیران باید از رهبری خدمتگزار، اقدامات نظام های ارائه دهنده خدمت، مدیریت منابع استانی البته بجز خدمت دهی رو در رو برای تأثیرگذاری مستقیم بر رفتار شهروندی سازمانی و بهبود رضایت شغلی کارکنان و رفتار شهروندی استفاده کنند.
– در تحقیقی که توسط محمدعلی خائفی و همکاران تحت عنوان «رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد به ناظر ، اعتماد به سازمان و رفتار مدنی اجتماعی در بین پرستاران بیمارستانهای آموزشی دولتی شهر شیراز» در سال 1390 انجام شد، یافته های پژوهش نشان داد که بین رهبری خدمتگزار و اعتماد به سازمان (01/0 > D و 44/0 = r ) و رفتار مدنی اجتماعی (01/0 > D و 144/0 = r ) و اعتماد به سازمان با رفتار مدنی اجتماعی (01/0 > D و 145/0 = r) رابطه معنادار آماری وجود دارد. همچنین رهبری خدمتگزار توان پیش بینی رفتار مدنی اجتماعی پرستاران را دارا بود. در این تحقیق نشان داده شد بیمارستانهایی که به عنوان رهبری بر اساس خدمتگزاری ادراک می شوند سطوح بالاتری از اعتماد به سازمان و رفتار مدنی اجتماعی را نشان خواهد داد. علاوه بر این، یافته ها از دیدگاه گرین لیف مبنی بر اینکه رهبری خدمتگزار پیشایندی از اعتماد به سازمان هاست، و جنبه های دیگری از مدل های رهبری خدمتگزار، حمایت کردند.
– در تحقیقی تحت عنوان «بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر بهره وری سازمانی » که در سال 1390، توسط مرتضوی کیاسری در بین کارکنان استانداری مازندران انجام گرفت، محقق به بررسی میزان مطلوبیت این رفتار در جهت بهره وری سازمانی، در بین کارکنان استانداری مازندران پرداخته، سپس، اهمیت هر یک از مؤلفه ها را مورد مطالعه قرار داده است . جامعه مورد مطالعه، شامل مدیران و کارکنان استانداری مازندران، به تعداد 350 نفر، که از این تعداد، 110 نفر با روش تصادفی طبقه ای، به عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است.
Widget not in any sidebars

محقق، برای بررسی رفتار شهروندی سازمانی، تلفیقی از ابعاد اورگان و فارح را مورداستفاده قرار داده است که عبارتند از : جوانمردی، هماهنگی متقابل شخصی و حفاظت از منابع سازمان، نزاکت، آداب اجتماعی، نوع دوستی، وجدان کاری. این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده، که روش گردآوری داده ها در آن پیمایشی است، نتایج حاصل از آمارهای توصیفی و استنباطی، بیانگر آن است که، ابعاد هفتگانه رفتار شهروندی سازمانی از مطلوبیت خوبی در بین کارکنان استانداری مازندران برخوردار نیست ، همچنین مطالعه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با متغیرهای جمعیت شناختی نشان می دهد، بین سن، جنسیت، سابقه کار و مدرک تحصیلی با رفتار شهروندی سازمانی، هیچ گونه همبستگی وجود ندارد ، بر طبق نتایج حاصل از آزمون «فریدمن» مشخص شد، ابعاد هفتگانه رفتار شهروندی سازمانی اهمیت متفاوتی دارند به طوری که نوع دوستی در سطح اول اهمیت ، آداب اجتماعی و نزاکت در سطح سوم و بقیه مؤلفه ها در سطح دوم از اهمیت، در بهره وری کارکنان و مدیران استانداری مازندران، قرار دارند.

– در تحقیقی که در سال 1389، توسط ابراهیم پور و همکاران تحت عنوان «بررسی رابطه ویژگیهای شغلی و رفتار شهروندی سازمانی مرکز صدا و سیما » انجام شد به مطالعه این رابطه این دو متغیر پرداخته شد. جامعه آماری مشتمل بر 250 نفر از کارکنان صدا و سیما بود که به روش تصادفی، نمونه گیری انجام و 148 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. در این تحقیق که از نظر روش و ماهیت ، توصیفی – پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است، از پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده، محقق با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن، فرضیه های خود را مورد آزمون قرار داده و نتیجه تحقیق نشان داد که بین ابعاد اصلی شغل برگرفته از مدل اولدهام و هاکمن و رفتار شهروندی سازمانی که مبتنی بر مدل پودساکف است، همبستگی مثبت معنی دار به میزان 460/ = r وجود دارد.
– برهانی نژاد در سال 1388، در پژوهشی با نام «رابطه رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی کارکنان» به بررسی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تهران و تأثیر آن بر توانمندسازی پرسنل پرداخت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. از جامعه موردنظر ، 162 نفر به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه ها بین آنها توزیع شده است. محقق برای مطالعه رفتار شهروندی سازمانی از ابعاد موردنظر اورگان بهره جسته و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه پودساکف و نیز نتمیر استفاده کرد.
نتایج تحقیق نشان می دهد ، در جامعه موردنظر وجدان کاری و فضیلت مدنی به ترتیب ، از بیشترین و کمترین مطلوبیت در بین کارکنان برخوردارند. همچنین بین رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان به عنوان عامل مؤثر بر اثر بخشی سازمانی، رابطه مثبت و معنی دار، در سطح اطمینان 99٪ با ضریب همبستگی 63/0 وجود دارد، که مؤلفه وجدان کاری، بیشترین و متغیر جوانمردی، کمترین همبستگی را با توانمندسازی کارکنان دارد.
– در سال 1388، رامین مهر به بررسی رفتار شهروندی سازمانی 135 نفر از کارکنان شرکت مینو می پردازد که شامل تمام کارکنان و مدیران شرکت، با مدرک کارشناسی به بالاست.
در این پژوهش تحت عنوان «ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی» با توجه به تأثیر OCB در کاهش غیبت و ترک خدمت کارکنان، ابعاد رفتار شهروندی سازمانی، در گروه صنعتی مینو مورد مطالعه قرار می گیرد ، این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش نظری – کاربردی است. محقق از مؤلفه های مدل پودساکف برای مطالعه خود استفاده کرده و ضمن تعیین ابعاد و مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی در جامعه تحقیق، به بررسی تأثیر ویژگیهای فردی و تعلق سازمانی بر ابعاد مورد نظر پرداخته است . محقق در نتیجه تحقیق خود، سه بعد از ابعاد مدل پیشنهادی تحقیق، یعنی جوانمردی، ابتکار فردی و رفتارهای امدادی را تحت تأثیر ویژگیهای فردی و سه بعد دیگر از مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی یعنی مشارکت سازمانی، وفاداری سازمانی و اطاعت سازمانی را تحت تأثیر تعلق سازمانی می داند. بر اساس نتایج تحقیق، عامل وفاداری سازمانی و رفتارهای کمک کننده، بیشترین اثرگذاری را در مدل ارائه شده توسط رامین مهر دارند.
– در سال 1387، پژوهشی تحت عنوان «رابطه ویژگیهای شغلی با رفتار شهروندی سازمانی» توسط صنوبری و رضایی در بین اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی دزفول انجام شد، در این تحقیق توصیفی، به مطالعه رابطه ویژگیهای شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری رضایت شغلی پرداخته می شود. در این پژوهش ویژگیهای شغلی شامل استقلال کاری، اهمیت کاری، رضایت درونی و یکنواختی کار بوده و برای اندازه گیری رضایت شغلی، از مقیاس استنتون و همکاران استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد همه متغیرهای پژوهش با رفتار شهروندی سازمانی دارای رابطه مثبت و معنی دار است. متغیر حالات روحی مثبت با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مستقیم داشته و متغیر استقلال کاری، اهمیت کار، رضایت درونی از کار و یکنواختی کار از طریق رضایت شغلی به عنوان متغیر میانجی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت دارد.
– زارعی متین و همکاران در پژوهشی تحت عنوان «شناخت عوامل رفتار شهروندی سازمانی و ارتباط آن با عملکرد سازمانی » که در سال 1383 در بین کارکنان 4 سازمان دولتی در استان قم انجام شد؛ به مطالعه و شناسایی مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی و ارتباط این شاخصها با عملکرد پرداخته اند، تحقیق از نوع توصیفی، پیمایشی است. محقق، شش شاخص عمده را که اکثر نظریه پردازان روی آنها اتفاق نظر دارند، به عنوان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد، نمونه ای 208 نفره از چهار سازمان تأمین اجتماعی، امور مالیاتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره مخابرات به صورت تصادفی انتخاب و رفتارهای فرانقشی آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سازمانها از نظر عملکرد، به موفق و غیرموفق تقسیم شدند که نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، شاخص وظیفه شناسی در سازمانهای موفق از میانگین بالایی برخوردار است، اما، شاخص فداکاری، مشارکت مدنی و توجیه بین سازمانهای موفق و غیرموفق از تفاوت معنی داری برخوردار نیستند. با استفاده از آزمون T-test ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد ؛ شاخص وظیفه شناسی، جوانمردی و وفاداری در سازمانهایی که از نظر عملکرد موفق محسوب می شوند، بالاست.

فصل سوم
روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه:
بدون تردید، لازمه رسیدن به نتیجه ای مطلوب در هر پژوهشی، مستلزم داشتن جامعه و نمونه آماری متناسب و بهره گیری از روشهایی مناسب برای جمع آوری اطلاعات مربوط به آن پژوهش است.
رعایت اصول مربوط به گردآوری داده ها و برخورداری ابزار موردنظر از اعتبار و روایی مطلوب، لازمه داشتن اطلاعاتی دقیق و صحیح در انجام یک تحقیق است. بر این اساس، در این فصل ، ضمن بیان روش تحقیق، ابزار گردآوری داده ها، تحلیل روایی و پایای و شیوه نمونه گیری؛ روشهای تحلیل آماری و استنباطی و نرم افزارهای مورداستفاده نیز بیان می شود.
3-2) روش پژوهش :
روش اجرای تحقیق ، مجموعه فعالیتهایی است که، به کمک آنها تعیین می شود؛ اطلاعات موردنیاز چگونه و با چه ابزاری جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد ؟
از آنجا که در این پژوهش، محقق به دنبال جمع آوری نقطه نظرات کارکنان به صورت میدانی است لذا روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است. این تحقیق، بر اساس شیوه گردآوری داده ها، توصیفی از حیث روابط بین متغیرها، از نوع رگراسیون است. با توجه به اینکه انتظار می رود، نتایج حاصل از تحقیق در برنامه ریزی مدیران برای بهبود رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شعب بانک ملی مورد استفاده قرار می گیرد، لذا برحسب هدف، این پژوهش کاربردی است.
3-3) جامعه آماری :

مقاله رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی


Widget not in any sidebars

جامعه آماری تحقیق، پرسنل کلیه شعب بانک ملی شهر رشت به تعداد 50 شعبه، مشتمل بر 580 نفر می باشد.
3-3-1) حجم نمونه :
حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 183 نفر محاسبه گردید، با توجه به اینکه امکان دارد بخشی از آزمودنیها، همکاری لازم را نداشته باشند، تعداد 14 نفر به حجم نمونه اضافه شدند تا در نهایت حجم نمونه 197 نفر باشد.

n = حجم نمونه
N= 580 (حجم جامعه آماری)
Z=1.96 ( درصد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول )
P= 0.5 (نسبتی از جمعیت دارای صفت معین )
0.5= )1-p نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین )
d = 0.06( درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب )

3-3-2) روش نمونه گیری :
روش نمونه گیری در این تحقیق، تصادفی ساده می باشد. برای انجام این امر با مراجعه به کارگزینی بانک ملی و استخراج فهرست پرسنل شعب بانک ملی کلان شهر رشت که مشتمل بر 50 شعبه و 580 نفر می باشند به هریک از پرسنل، اعداد ترتیبی 1 تا 580 اختصاص داده شد. سپس با مراجعه به جدول اعداد تصادفی به تعداد حجم نمونه، عدد تصادفی انتخاب شد. عدد متناظر با هریک از افراد شناسایی و پرسشنامه ها بین آنها توزیع شد.
3-4) روش گردآوری داده ها :
اطلاعات مربوط به دو روش جمع آوری می شود :
1- روش کتابخانه ای : برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از کتب، مقالات، پایان نامه ها و منابع اینترنتی استفاده می شود .
2- روش میدانی : از طریق تهیه پرسشنامه و توزیع آن بین نمونه آماری، اطلاعات موردنیاز در مورد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان موردمطالعه و نیز تأثیر رهبری خدمتگزار بر آن جمع آوری می شود.
3-5) ابزار گردآوری داده ها :
برای انجام این پژوهش تعداد 200 پرسشنامه در جامعه آماری توزیع شد که تعداد 197 پرسشنامه جمع آوری شد که نسبت 5/98 درصد پرسشنامه های توزیعی می باشد. برای گردآوری داده ها در مورد متغیرهای تحقیق، از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی برای بررسی وضع موجود این رفتار در بین کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت و از پرسشنامه رهبری خدمتگزار جهت بررسی تأثیر آن بر رفتار شهروندی سازمانی استفاده شده است. سوالات با توجه به اهداف تحقیق و ماهیت موضوع پژوهش بر اساس طیف لیکرت، در سطوح اندازه گیری رتبه ای به شکل پنج گزینه ای می باشد.
3-5-1) نحوه تدوین پرسشنامه :
در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی پرسنل شعب بانک ملی شهر رشت پرسش نامه ای تهیه شد که حاوی قسمت های زیر می باشد :
3-5-1) قسمت اول : شامل سوالات عمومی می باشد که اطلاعات کلی در مورد فرد پاسخگو را جمع آوری می کند.

مقاله رفتار شهروندی سازمانی و شهروندی سازمانی

3-5-2) قسمت دوم : شامل سوالات شماره 1 الی 22 می باشد که به بررسی متغیر رفتار شهروندی سازمانی در جامعه آماری موردمطالعه می پردازد . بطور کلی پنج بعد موردنظر اورگان که شامل آداب اجتماعی، نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی و نزاکت می باشد را می توان بوسیله این پرسشنامه سنجید. جدول (3-1) به تقسیم بندی پرسش های متغیر رفتار شهروندی بر اساس ابعاد پنج گانه آن می پردازد .
Widget not in any sidebars

3-5-3) قسمت سوم : شامل سوالات شماره 23 الی 50 می باشد که به بررسی متغیر رهبری خدمتگزار در جامعه آماری موردمطالعه می پردازد. بطور کلی 4 بعد از 7 بعد ارائه شده در مدل پاتوسون در مورد رهبری خدمتگزار را می توان بوسیله پرسشنامه ارائه شده در این تحقیق مورد سنجش قرار داد که عبارتند از: خدمت رسانی – تواضع و فروتنی – قابلیت اعتماد – مهرورزی (عشق الهی). لذا سه عامل باقیمانده که شامل نوع دوستی – چشم انداز – توانمندی سازی می باشد موردسنجش قرار نگرفتند. به نظر می رسد که این سه عامل ذکرشده از وضوح کافی برخوردار نبودند ، به گونه ای که سوال آنها را به عنوان یک عامل و متمایز در بین افراد قرار دارد(قلی پور و همکاران ، 1388). جدول (3-2) به تقسیم بندی پرسشهای متغیر رهبری خدمتگزار بر اساس ابعاد چهارگانه آن می پردازد.
جدول 3-1) تقسیم بندی پرسش های متغیر رفتار شهروندی سازمانی بر اساس ابعاد پنج گانه
آداب اجتماعی
سوالات 1 تا 4 پرسشنامه به اندازه گیری این بعد می پردازد .
نوع دوستی
سوالات 5 تا 8 پرسشنامه به اندازه گیری این بعد می پردازد .
وجدان کاری
سوالات 9 تا 13 پرسشنامه به اندازه گیری این بعد می پردازد.
جوانمردی
سوالات 14 تا 18 پرسشنامه به اندازه گیری این بعد می پردازد.
نزاکت
سوالات 19 تا 22 پرسشنامه به اندازه گیری این بعد می پردازد.

جدول 3-2) تقسیم بندی پرسش های متغیر رهبری خدمتگزار بر اساس ابعاد چهارگانه آن
خدمت رسانی
سوالات 23 ، 47، 48، 49، 50 به اندازه گیری این بعد می پردازد.
تواضع و فروتنی
سوالات 27، 31، 37 ، 38، 44 ، 45 به اندازه گیری این بعد می پردازد.
قابلیت اعتماد
سوالات 28، 29، 30 ، 32، 33، 34، 35، 36، 39 ، 40 ، 41 ، 42، 44 به اندازه گیری این بعد می پردازد.
مهرورزی

مقاله ابعاد رفتار شهروندی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی


Widget not in any sidebars

علاقه روز افزون محققان و صاحبنظران به مبحث رفتار شهروندی سازمانی، موجب شد در کمتر از سه دهه ای که از ابداع این واژه می گذرد، مفاهیم متعددی در ارتباط با این رفتارها، وارد حوزه رفتار سازمانی شود. از جمله این مفاهیم می توان به عناوین زیر اشاره کرد: رفتارهای سازمانی حمایتی (مددکارانه) (Motowidlo, 1986; George & Bettenhausen, 1990; O’Reilly Chatman, 1986)، رفتارهای فرانقشی (Van & Dyne, Cummings & Parks, 1995) ،
خودانگیزی سازمانی (رفتار خودجوش) (George & Brief, 1992 ; George & Jones, 1997)، عملکرد زمینه ای (وابسته به قراین) (Borman & Motowidlo, 1993, White & Dorsey, 1995; Motowidlo & Van Scotter, 1994) و رفتار سازمانی مدنی (Graham, 1991) (پودساکف و همکاران ، 2000).
2-1-4) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی :
به طوری که پیشتر عنوان شد، مطالعات متعدد صورت گرفته در حوزه رفتار شهروندی سازمانی، به ارائه تعاریف متعدد و به تبع آن ابعاد و مؤلفه های مختلف از این متغیر رفتار سازمانی، منجر شده است، این مفاهیم از نظر زیربنا و ساختار، متفاوت به نظر می رسند، بنابراین علیرغم توجه روزافزون به مبحث رفتار شهروندی سازمانی، هنوز اجماع کاملی در خصوص مؤلفه های این متغیر وجود ندارد، بررسی مبانی نظری نشان می دهد بیش از سی فرم مختلف بالقوه از این رفتارها قابل شناسایی است:
در راستای پژوهش های صورت گرفته توسط اسمیت که رفتار شهروندی سازمانی را تحت عنوان اطاعت عمومی در قالب شش مؤلف تبیین نمود، بریف و موتوویدلو، مفاهیم «رفتارهای حمایت اجتماعی » را شناسایی کردند :
توجه و تمایل به رفاه و آسایش فرد، گروه و سازمان
رفتارهایی که مستقیماً از طرف اعضای سازمان انجام می شوند.
مورمن و بلکلی رفتار شهروندی سازمانی را در قالب چهار بعد مورد اندازه گیری قرار دادند :
خدمتگزاری متقابل شخصی
اتکا فردی
کاردانی و مهارت شخصی
وفاداری سازمانی (Morman & Blakely, 1995, P.131)
لیویا مارکوزی دو بعد برای رفتار شهروندی سازمانی قائل است :
1 – یاری و کمک مثبت
اجتناب از رفتارهایی که به دیگران آسیب می رساند (مقیمی، 1384).
پودساکف و همکارانش، هفت بعد مشترک از این رفتار ارائه نموده اند :
رفتار امدادی
جوانمردی
وفاداری سازمانی
تعهد سازمانی
ابتکار فردی
فضیلت مدنی

دانلود پایان نامه رهبری تحول آفرین مدیران و کارآفرینی درون سازمانی


Widget not in any sidebars
خسروشاهی، محسن (1392). نقش اخلاق کاری کارکنان در اثربخشی مدیریت ادارات ورزش و جوانان استان همدان، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان.
رابینز، استیفن.پی. (1386). مبانی رفتار سازمانی. ترجمه علی پارسائیان. تهران: انتشارات امیر کبیر.
رحمانی، علی(1382). وجدان کار در سازمان. مشهد: انتشارات پژوهش توس.
رستمی، ساسان (1390). بررسی ارتباط بین رهبری تحول آفرین مدیران و خلاقیت معلمان مدارس راهنمایی شهرستان ممسنی. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تهران.
رونقی محمد حسین و فیضی،کامران( 1390). ارائه الگوی اخلاق کاری کارکنان بانکهای خصوصی ایران. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال ششم، شماره2.صص 40-46.
زردشتیان، شیرین؛ تندنویس، فریدون؛ هادوی، فریده و خبیری، محمد(1388). ارتباط بین سبک رهبری تحول گرا و عمل گرای مربیان، با انگیزش موفقیتت بازیکنان لیگ برتر بسکتبال ایران. پژوهش در علوم ورزشی. شماره 24. صص 111-126.
سعیدیان، نرگس، مرادی، مصیب(1388).رابطه سبک های رهبری باس با وجدان کاری و تعهد کاری مدیران مدارس متوسطه پسرانه شهر اصفهان، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی،6(22):119-140.
سلاجقه، سنجر و سیستانی خنامان، فاطمه(1389). بررسی رابطه میان اخلاق کار وکیفیت خدمات در سازمان های دولتی شهر کرمان. اولین همایش ملی چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی.دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اصفهان، 24 تیر
سلیمانی، نادر (1391). بررسی رابطه بین رفتارهای اخلاقی مدیران با رفتار شهروندی سازمانی معلمان و کارکنان در مدارس شهرستان گرمسار. فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی. 7(1 (مسلسل 25)):11-27.
سنجقی، محمد ابراهیم(1380). تحلیلی بر ماهیت و ابعاد نظریه رهبری تحول آفرین. فصلنامه علمی- پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)، 11(37-38):281-312.
شرقی، حسین(1390). بررسی رابطه اخلاق کاری با بهره وری نیروی انسانی( مطالعه در معاونت بهداشت شهرستان فسا)، پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه پیام نور- استان تهران.
شیروانی، علیرضا و معمارمنتظرین،الهام(1389).بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و کارآفرینی درون سازمانی کارکنان (مطالعه موردی:شرکت های اقماری ذوب آهن اصفهان)، اولین همایش ملی چالش های مدیریت و رهبری در سازمان های ایرانی، اصفهان: دانشگاه آزاد خوراسگان
صمدى، عباس و مهدوی خو ، رضا (1388). بررسی تاثیر اخلاق مدیریتی بر تعهد سازمانی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان همدان (مطالعه موردى). فصلنامه تخصصی مالیات،4(52): 45-71.
طاهری دمنه، محسن؛ زنجیرچی، سید محمود و نجاتیان قاسمیه، مجید(1390). نقش اخلاق کاری در ارتقای رفتار شهروندی سازمانی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 6(2): 64-81..
طبسی، سیده زکیه(1390). رابطه ی اخلاق حرفه ای و اثربخشی مدیران مدارس متوسطه دخترانه شهر مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا.
فرامرز قراملکی،احد(1382). اخلاق حرفه ای، چاپ اول، تهران: انتشارات نقش سبحان.
فرانکنا، ویلیام کی(1383). فلسفه اخلاق،‌ ترجمه هادی صادقی،‌ قم: ‌کتاب طه، ص 28.
فقیهی ، ابوالحسن و رضایی منش، بهروز(1382). اخلاق اداری: سیری در گذشته و حال. فصلنامه مطالعات مدیریت. شماره 39 و 40. صص 45-57.
قربانی زاده، وجه اله، کریمان، مریم(1388). عوامل درون سازمانی موثر بر اخلاق کاری کارکنان، فصلنامه ی پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 1(4):47-65.
کاویان، بهنام( 1384). بررسی اخلاق کار در بخش دولتی و خصوصی. ماهنامه تدبیر، سال شانزدهم، شماره 165. 34-39.
کرمپوریان،آرزو، ایمنی،بهزاد و ترک زنان، پرویز(1391). بررسی نگرش به اخلاق حرفه ای در اعضا هیات علمی دانشکده داندانپزشکی همدان در سال 1391، مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی،سال دهم، 1(35): 43-51
کرم دخت، رقیه و علاقه بند، علی (1390).بررسی رابطه بین اخلاق سازمانی مدیران و اثربخشی سازمانی مدارس متوسطه شهرستان بابلسر،فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی گرمسار، 5(1): 115-126.
گل پرور، محسن (1389). رابطه اخلاق و عدالت آموزشی با پرهیز از فریبکاری علمی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال پنجم، شماره 1و2.صص 57-66.
محمدخانی، مهرانگیز؛ بلالی، اسماعیل و محمدی، اکرم (1392). تأثیر عوامل سازمانی بر سطح اخلاق کار در میان کارکنان ادارات دولتی (مورد شهرستان خوانسار). جامعه شناسی کاربردی. 24(2 (پیاپی 50):34-51.
مختاری پور ، مرضیه و سیادت، سید علی( 1388). مدیریت با هوش اخلاقی . ماهنامه تدبیر، 16(205): 29-33.
مرتضوی، سعید؛ ناظمی، شمس الدین؛ محمودی فخر آبادی، صادق(1384). بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری: (تحول بخش- مبادله ای). فصلنامه مدرس علوم انسانی( ویژه مدیریت). 13(42): 167-190.