محرومیت های اجتماعی و عوامل زیست شناختی

موارد بسیاری از این میزگردها با حضور استادان گوناگون در رشته های متنوع برگزار می شود، ولی از حضور پلیس زنی که هم در بعد علمی و نظری در دانشگاه های کشور تخصص کسب کرده و هم با مسائل انتظامی موضوع آشناست، خبری نیست.به طور کلی، پلیس زن با همکاری و مساعدت رسانه چه بسا […]

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق مدنی

هر گروه دارای معیارهایی از رفتار است که «هنجار» نامیده می شود. این هنجارها ضرورتاً به صورت قانونی تدوین نشده اند؛ بلکه هر کس از نقطه نظر گروهی که عضو آن است، عملی را بهنجار (درست) و نابهنجار (نادرست) جرم می داند و این هنجارها بستگی به ارزشهای فرهنگی هر جامعه دارد. مجرم کسی است […]

مقاله رایگان درباره قانون مجازات اسلامی و تعریف جرم شناسی

با توجه به اینکه در این تحقیق از روش توصیفی و تحلیلی استفاده میشود و روش گرد آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای خواهد بود.ابتدا با جستجو در پایگاه و سایتهای اینترنتی و بانکهای اطلاعاتی و استنادی همانند پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات (ایران داک)-نور مگزو و سپس با مراجعه به کتابخانه ها در بین منابع […]