منابع پایان نامه ارشد با موضوع درمان نگهدارنده با متادون و درمان نگهدارنده متادون

پیوست ها—————————————————عنوان صفحهآزمون حافظه کاری وکسلر 83آزمون حافظه کلامی وکسلر 83آزمون یادداری- دیداری بنتون 84چکیده انگلیسی 88فصل یکممقدمه1-1- مقدمهاعتیاد بیماری مزمن و پیشرونده ایست که با ویژگی هایی هم چون رفتارهای اجبارگونه، وسوسه‏های غیرقابل کنترل، رفتارهای جستجوگرانه مواد و مصرف مداوم آن با وجود پیامدهای زیانبار اجتماعی، روانی، جسمی، خانوادگی و اقتصادی که به همراه […]

تحقیق درباره نقص توجه و بیش فعالی و اختلال وسواسی اجباری

در مطالعه‌ای که توسط Adnan T. Bhutta و همکارانش در سال 2002 در آمریکا 4ثدر مورد شیوع اختلالات رفتاری وشناختی در بچه‌های پره ترم در سنین مدرسه بین سال‌های 1980تا 2001 صورت گرفت نتایج آن به شرح زیر بود: در این مطالعه 1556 بچه پره ترم به عنوان گروه شاهد و 1720 بچه ترم به […]