تحقیق درباره نقص توجه و بیش فعالی و اختلال وسواسی اجباری

در مطالعه‌ای که توسط Adnan T. Bhutta و همکارانش در سال 2002 در آمریکا 4ثدر مورد شیوع اختلالات رفتاری وشناختی در بچه‌های پره ترم در سنین مدرسه بین سال‌های 1980تا 2001 صورت گرفت نتایج آن به شرح زیر بود: در این مطالعه 1556 بچه پره ترم به عنوان گروه شاهد و 1720 بچه ترم به عنوان گروه کنترل بودند که 81% بچه‌های پره ترم اختلالات رفتاری را نشان دادند که از این تعداد 67% آنها مبتلا به ADHD بودند[64].
در مطالعه‌ای که توسط دکتر بهشته نیوشا وهمکارانش در سال 1391 در مورد شیوع نشانه‌های اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی در دانش آموزان تیزهوش دوره راهنمایی استان کهگیلویه و بویر احمد در سال90-1389 بر روی 220 دانش آموز با هوش بهر 127 و بالاتر انجام گرفت نتایج آن به شرح زیر بوده است: به طور کلی 2/8% از دانش آموزان تیز هوش دارای نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی بودند ، این میزان در پسر‌ها 9% و دختر‌ها 8/6% بود[65].
Widget not in any sidebars

درمطالعه‌ای که توسط دکتر بهمن صالحی و همکارانش در سال 1391در مورد ارتباط بین اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه و اختلالات همراه در دانش آموزان ابتدایی ناحیه یک اراک بر روی 2000 نفر از دانش آموزان انجام گرفت نتایج آن به شرح زیر بود:اختلالات نقص توجه و بیش فعالی و تکانشگری و یا نوع ترکیبی به ترتیب 2/2%، 5/3% و 7/2% بودند[66].
در مطالعه‌ای که توسط سروش بخشی و همکارانش در سال 1390 در مورد شیوع اختلال نقص توجه / بیش فعالی در بین دانش آموزان سال سوم ابتدایی شهرستان رشت در سال تحصیلی 87-1386 بر روی 200 دانش آموز انجام گرفت که نتایج آن به شرح زیر بوده است : طبق گزارش معلم‌ها 26 نفر (4/14%)و طبق گزارش والدین 32 نفر (67/17%) و بر حسب گزارش هر دو 14 نفر (7/7%) به اختلال نقص توجه / بیش فعالی مبتلا هستند[67].
در مطالعه‌ای که توسط دکتر نور محمد بخشانی و همکارانش در سال 1390در مورد فراوانی علائم بیش فعالی و نارسایی توجه بالغین در دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان بر روی 403 نفر از دانشجویان انجام گرفت نتایج آن به شرح زیر است:در شاخص بی توجهی 39 نفر(7/9%) دارای علائم بالاتر از متوسط(7/5%) و خیلی بالاتر از متوسط(4%) و در شاخص بیش فعالی 32 نفر (9/7%) دارای علائم بالاتر از متوسط (2/4%) بودند.علاوه بر این در شاخص تکانشگری27 نفر (7/6%) علائم بالاتر از متوسط (5/4%) و خیلی بالاتر از متوسط (2/2%) و در شاخص مشکل خود پنداری38نفر (4/9%) علائم بالاتر از متوسط (2/4%) و خیلی بالاتر از متوسط (2/5%) را نشان داده اند[68].
در مطالعه‌ای که توسط دکتر ناهید اعرابی و همکارانش در سال 1389 در مورد شیوع اختلال کاهش تمرکز/ بیش فعالی در خانواده‌های ساکن شهرک سازمانی شهر تهران در سال 1385 برروی 327 نفر کودک زیر 14 سال صورت گرفت نتایج آن به شرح زیر بوده است:6/12% از کودکان مورد بررسی دارای معیارهای ADHD بر اساس پرسشنامه کانرز بودند.8/89% دارای معیار مخالف جویی، 8/88% دارای معیار اختلال شناختی و 5/79% دارای معیار بیش فعالی بودند.همچنین در این مطالعه فراوانی ابتلا به این اختلال در کودکان دختر بیش از پسران بود[69].
در مطالعه‌ای که توسط دکتر ابراهیم عبداللهیان و همکارانش در سال 1383 درمورد بررسی شیوع اختلال بیش فعالی ونقص توجه در کودکان سنین قبل از دبستان شهرمشهد در سال تحصیلی 82-1381 بر روی 1089 انجام گرفت که نتایج آن به شرح زیر بوده است : 133 نفر حداقل نمره لازم(بالای 15) را کسب کرده اند و شیوع کلی 3/12 با حد اطمینان 95% بدست آمد که شیوع در پسران 1/18 درصد و شیوع در دختران 7/6 درصد بدست آمد[70].
در مطالعه‌ای که توسط دکتر پریا حبرانی و همکارانش در سال 1382 درمورد اختلال روانپزشکی در خانواده کودکان مبتلا به کمبود توجه – بیش فعالی بر روی 60 نفر صورت گرفت نتایج آن به شرح زیر بود:شایعترین اختلال‌های روانپزشکی در بستگان کودکان موردبررسی به ترتیب:اختلال‌های افسردگی 7/51% ، ADHD 3/48% ، اختلال‌های اضطرابی 7/41% واختلال وسواسی اجباری 25% بود[71].
در مطالعه‌ای که توسط دکتر محمد جواد علیشاهی و همکارانش در سال 1382 در موردمیزان شیوع اختلال کمبود توجه و بیش فعالی در کودکان دبستانی شیراز برروی 2182 نفر دانش آموز انجام گرفت نتایج آن به شرح زیر بوده است:شیوع کلی اختلال کمبود توجه و بیش فعالی 8/5% بوده که شامل 1/1% زیر گروه بدون توجه، 45/0% زیر گروه بیش فعال تکانشگر و 2/4% زیر گروه مرکب می‌باشد.همچنین از نظر ابتلا به ADHD بین پسرها (49/8%) و دخترها (18/3%) تفاوت معناداری وجوددارد[72].
فصل دوم: مواد و روش‌ها

2-1- بیان مسئله و اهمیت آن
بیش فعالی واختلال توجه (ADHD:attention-deficit hyperactivity disorder) یک سندروم عصبی-رفتاری است که با عدم توجه، تحریک پذیری، فعالیت زیاد، رفتارهای مضطربانه و متلاطم به خصوص در پسر بچه‌ها مشخص می‌شود.
ADHD یکی از شایعترین مشکلات روانی در بچه‌هاست و در حدود %9-3 بچه‌های سنین مدرسه را گرفتار کرده است.این بیماری در پسربچه‌ها شایعتر است و با نسبت 3 به 1 تا 5به1 است.در صورتی که در بزرگسالان نسبت مرد به زن یکسان است [73].
اتیولوژی ADHD هنوز مشخص نشده است اما کاهش حجم مغز، وزن کم موقع تولد وآسیب‌های مغزی در هنگام زایمان به خصوص در بچه‌های پره ترم از جمله عوامل دخیل در ایجاد ADHD هستند. به علت کاهش میزان مرگ ومیر نوزادان نارس در دو دهه‌ی اخیر و کاهش میزان معلولیت‌های فیزیکی تلاش‌هایی برای بهتر شدن رشد ذهنی در این نوزادان انجام شده است [74].
گزارش‌های موجود حاکی از افزایش ریسک مشکلات روانی و رفتاری در نوزادان با وزن تولد خیلی پایین)وزن کمتر از 2000 گرم) می‌باشد[12-8].در مطالعات مختلف شیوع ADHD در بچه‌های با وزن تولد پایین(وزن کمتر از 2500گرم) 16%تا20% گزارش شده است. در این نوزادان ریسک آسیب به ماده سفید مغز زیاد است.ماده‌ی سفید مغز در ادراک، آگاهی، حرکت و سلامت ذهنی نقش دارد [75].
همچنین مطالعات اخیر نشان داده اند اختلال در توجه در بچه‌های پره ترم که بین 32 تا 36هفته متولد شده اند در مقایسه با بچه‌های ترم در سنین مدرسه بیشتر است [76].
در مطالعه‌ای که در سال 2010 در مورد علائم رفتاری ADHD در بچه‌های پره ترم و ترم صورت گرفت ADHD در بچه‌های پره ترم 3 برابر بیشتر بود [62].
این تحقیقات در سایر کشورها صورت گرفته وبه نظر می‌رسد تحقیقی دراین زمینه در ایران وجود ندارد لذا ما برآن شدیم تا فراوانی نسبی ADHD را در کودکان 6 ساله با وزن پایین تولد در شهر یزد بررسی کنیم.
2-2- عنوان طرح
بررسی فراوانی نسبی بیش فعالی واختلال توجه (ADHD) در کودکان6 ساله با وزن تولد پایین در شهر یزد