دانلود تحقیق با موضوع حداکثر اکسیژن مصرفی و پروتئین واکنشگر C

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که هشت هفته تمرین به صورت گسسته باعث کاهش معنی داری تری گلیسرید در آزمودنی های گروه تمرین گسسته نسبت به گروه کنترل گردید اما بین گروه گسسته و پیوسته تفاوتی دیده نشد. این نتایج…

Continue Reading

دانلود تحقیق با موضوع بیماری عروق کرونر قلب و تغییر در سبک زندگی

می توان از ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی پیشگیری کرد و یا حداقل بروز آنها را به تأخیر انداخت . رایج ترین نوع بیماری های قلبی، بیماری شریانهای قلب است که البته بیش از انواع دیگر قابل پیشگیری است. شریان…

Continue Reading

منابع پایان نامه ارشد با موضوع پروتئین واکنشگر C و تمرین مقاومتی

ارتباط بین سطوح گلوکز و حساسیت انسولینی با هورمونهای واسپین و کمرین مورد بررسی قرار گیرد.5-6-2- پیشنهادهای کاربردیبا توجه به نتایج تحقیقات حاضر میتوان گفت مدت زمان 8 هفته برنامه تمرینی با شدت بالا، زمان کافی و مناسب برای ایجاد…

Continue Reading

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مفاهیم بنیادی و روش انجام کار

1-6-1-3- بافت چربیبافت چربی نوع تخصص یافتهای از بافت همبند است که عمدتاً از سلولهای چربی یا ادیپوسیتها تشکیل شده است. این سلولها به صورت مجزا یا در گروههای کوچک درون بافت همبند سست یا نامنظم و غالباً به صورت…

Continue Reading

منابع پایان نامه ارشد با موضوع تعیین رابطه بین و همبستگی پیرسون

به سایبانان آرامشتکیه گاهان زندگی به زیباترین آفرینش های یزدان به فروهرهای نگهبان راستی و درستی به کسانی که نگاه و کالبد اهورایشان یادآور شکوه دماوند، زیبایی هدیش و بخشایش میتراست. به مادر مهربانم، به پدر گرامیم، به خواهران و…

Continue Reading

دانلود تحقیق در مورد حداکثر اکسیژن مصرفی و کودکان و نوجوانان

2-13-2 بخش دوم: تحقیقات انجام شده در خارج کشور فرانزوی (1986)، به بررسی تاثیر تمرینات هوازی بر روی ارزشی که زنان نسبت به بدن خود قائل هستند، پرداخت. در این تحقیق که با حضور 24 زن، 47-25 ساله انجام گرفت…

Continue Reading

دانلود تحقیق در مورد تحلیل های آماری و خودتوصیفی بدنی

ما در این تحقیق برای کنترل شدت تمرین در ورزش از روش غیر مستقیم تعیین ضربان قلب هدف استفاده کرده ایم. در این روش نبض شرکت کنندگان هر 10 دقیقه به مدت 10 ثانیه توسط خودشان شمارش می شدند و…

Continue Reading

دانلود تحقیق در مورد دانش آموزان دختر و تمرینات مقاومتی

کارایی دستگاه های تولید انرژی هوازی، به روش تمرین هوازی افزایش یافته و باعث افزایش استقامت قلبی-تنفسی می شود. شروع سبک و مداومت و پیشرفت تدریجی و اضافه بار (شدت، مدت و تکرار) از اصول تمرین های هوازی است (20).2-11…

Continue Reading

دانلود تحقیق در مورد تمرینات استقامتی و تمرینات مقاومتی

2) عدم کنترل تفاوت های بدنی، حرکتی و مهارتی، سطح فرهنگی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی و رشته تحصیلی آزمودنی ها.1-8 تعریف عملیاتی واژه ها خودپنداره بدنی: نوعی خودپنداره غیر تحصیلی که نگرش فرد را نسبت به ابعاد بدنی، توانایی ها و…

Continue Reading