الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات و الگوریتم های فراابتکاری

چنگ و لیو [45] مسأله در حالت دو ماشینه را با محدودیت زمان خرابی یا تعمیر ماشین‌ها و با هدف کمینه‌کردن زمان تکمیل پردازش آخرین کار مورد بررسی قرار داده و یک الگوریتم ابتکاری برای حل تقریبی آن ارائه میدهند.آیدوسان و الله وردی [46] روش ابتکاری برای حل مسأله تابع هدف کمینه‌کردن زمان تکمیل پردازش […]

منبع پایان نامه ارشد با موضوع الگوریتم مورچگان و الگوریتم ژنتیک

در شبیه سازی، رفتار هر ذره به وسیلهی بهترین ذرهی محلی یا بهترین ذرهی سراسری تحت تأثیر قرار میگیرد. یک ویژگی جالب در PSO این است که به ذرات اجازه داده میشود تا از تجربه قبلی خود استفاده کنند . این الگوریتم به طور موفق بر روی بازهی وسیعی از کاربردها اعمال شده است .ابتدا […]