مقاله رایگان درباره مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و سود خالص عملیاتی پس از مالیات

MVA معلول EVA است زیرا حاصل ارزش فعلی EVA های آتی شرکت است که مبنای ارزیابی شرکت می باشد.بنابراین اگرچه EVA یک معیار داخلی برای اندازه گیری عملکرد است ولی همین معیار داخلی منجر به ایجاد یک معیار خارجی به نام MVA می شود.MVA نشان دهنده ارزیابی جامعهسرمایه گذار از عملکرد شرکت است. بنابراین، EVA […]

مقاله رایگان درباره شرکت های سرمایه گذاری و ارزش افزوده سهامدار

2-EVA مدیران ارشد شرکت را نسبت به معیاری که بیشتر تحت کنترل آنهاست،پاسخگومی کند(نرخ بازده سرمایه و نرخ هزینه سرمایه به وسیله تصمیمات آنها تحت تأثیر قرار می گیرد) نه نسبت به معیارهایی که مدیران احساس می کنند خارج از کنترل آنهاست (قیمت بازار سهام).3-EVA از طریق همه تصمیماتی که مدیران شرکت اتخاذ می کنند […]

مقاله رایگان درباره نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و استراتژی های تأمین مالی

بررسی ارزش افزوده اقتصادی (EVA)استیورات(1991)معتقد است که شرکت هایی که تلاش های ان ها جهت ایجاد ارزش برای سهامداران با شکست روبرو شده است به این دلیل بوده است که از سیستم مدیریت مالی سنتی استفاده کرده اند.به نظر وی برای دستیابی به ارزش باید اهداف مالی ، ابزار ارزیابی عملکرد و رویه های ارزیابی […]

پایان نامه ارشد درباره ارزیابی عملکرد مالی و ارزش افزوده اقتصادی

قلمرو زمانی تحقیق:از ابتدای سال 1387 تاانتهای سال 1392 میباشد. قلمرو مکانی تحقیق: قمرو مکانی این مطالعه، بورس اوراق بهادارتهران میباشد. قلمرو موضوعی:بررسی ارتباط بین شفافیت سود و هزینه سرمایه در شرکتهای درمانده و غیر درمانده مالی میباشد. 1-8- ساختار تحقیقاین پایان نامه در فصول زیر سازماندهی شده است. در ادامه، در فصل دوم به […]