تحقیق درباره دوران شیرخوارگی و روش انجام کار


Widget not in any sidebars

frequency rate of attention deficit hyperactivity disorder in 6 years old children with low birth weight in yazd
2-3- جامعه مورد بررسی
این مطالعه درسال 93-92 بر روی 120 کودک 6 ساله که 60 نفر آن‌ها با وزن تولد کم (زیر 2500 گرم) و 60 نفر با وزن تولد بالای 3000 گرم بودند در شهر یزد انجام شد.
2-4- حجم نمونه
حجم نمونه بر اساس مطالعات مشابه که در این زمینه وجود داشت و بعد از مشاوره با متخصص آمار تعداد 60 نمونه در هر گروه جمعاٌ 120 نفر در نظر گرفته شد.
2-5- نوع و روش مطالعه
مطالعه حاضر یک مطالعه از نوع تحلیلی است که به روش Historical-cohort انجام شده است.
2-6- مکان وزمان مطالعه
مطالعه بر روی 60 کودک 6 ساله متولد شده با وزن کم (زیر 2500 گرم) و60 کودک 6 ساله متولد شده با وزن بالای 3000 گرم در سال تحصیلی 1393-1392در مدارس استان یزد انجام شد.
2-7- فرضیه
فراوانی نسبی بیش فعالی – کمبود توجه در کودکان با وزن تولد پایین بیشتر از کودکان با وزن تولد بالای 3000 گرم می‌باشد.
2-8- هدف کلی
تعیین فراوانی نسبی بیش فعالی و اختلال توجه در کودکان 6 ساله با وزن تولد پایین در شهر یزد
2-8-1- اهداف ویژه
تعیین و مقایسه فراوانی نسبی بیش فعالی و اختلال توجه در دو گروه مورد بررسی
تعیین و مقایسه فراوانی نسبی بیش فعالی و اختلال توجه در دو گروه مورد بررسی بر حسب سن حاملگی
تعیین و مقایسه فراوانی نسبی بیش فعالی و اختلال توجه در دو گروه مورد بررسی بر حسب جنس
تعیین و مقایسه فراوانی نسبی بیش فعالی و اختلال توجه در دو گروه مورد بررسی بر حسب نوع تغذیه‌ی دوران شیرخوارگی
تعیین و مقایسه میانگین نمره بیش فعالی در دو گروه مورد بررسی
2-9- روش انجام کار
برای این کار احتیاج به چک لیست است که با مراجعه به مقالات وکتب مختلف اطلاعات مورد نیاز آن تهیه و تکثیر گردید و سپس با مراجعه به مدارس وبررسی پرونده‌های بهداشتی افرادی که در کلاس اول ثبت نام نموده بودند بچه‌های 6 ساله باوزن تولد کمتر از 2500 گرم که افراد مورد نیاز بودند انتخاب شدند و هم چنین برای گروه کنترل به ازای هر فرد با وزن زیر 2500 گرم ، نفر بعد او در دفتر همان کلاس که وزن بالای 3000 گرم داشتند به عنوان گروه کنترل مشخص شدند.و پرسشنامه مربوطه به افراد انتخاب شده داده شد و پرسشنامه بعد از تکمیل توسط والدین دانش آموزان، جمع آوری شد و مورد بررسی قرار گرفت.