مقاله درمورد الگوریتم مورچگان و جستجوی محلی

قاعده به‌هنگام کردن نهاییزمانی که تمام مورچه‌ها جواب خود را ایجاد نمودند جواب با بهترین تابع هدف انتخاب شده و فرومون‌های آن طبق فرمول زیر تغییر می‌یابد:منظور از تابع هدف بهترین جواب در آن تکرار است. قاعده به‌هنگام کردن نهایی به این منظور استفاده می‌‌گردد که جست و جو در همسایگی بهترین جوابی که تاکنون […]