دانلود پایان نامه درمورد ارتباط با مشتری و بازنشستگی

معایب فریلنسینگ برای یک فریلنسر / دورکار همه‌ی کارها از جمله حسابداری، بازاریابی، فروش، انجام پروژه، ارتباط با مشتری و … را خودتان باید انجام دهید. به دست آوردن کارفرمای کافی برای اینکه بتوانید از طریق فریلنسینگ، زندگیتان را تامین…

Continue Reading

مقاله رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

– در تحقیقی که توسط یحیی اسلامی و همکاران تحت عنوان «بررسی روابط ساختاری بین خدمت گرایی سازمانی، رضایت شغلی کارکنان صف و رفتار شهروندی سازمانی » انجام شده به بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار به عنوان یکی از متغیرهای مستقل…

Continue Reading

دانلود پایان نامه ابعاد رهبری تحول آفرین و سبک رهبری تحول آفرین

به منظور بررسی تاثیری که هر یک از مؤلفه های سبک رهبری تحول آفرین(ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش، نفوذ آرمانی و ملاحظه فردی) بر اخلاق کاری کارکنان سازمان دریایی دارد، از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شده است. جدول…

Continue Reading

دانلود مقاله مدیریت ارتباط با مشتری و فن آوری اطلاعات

جدول(4-4)آزمون کلموگروف- اسمیرنوف دربانک ملت خطاحجم نمونه 331کلموگروف- اسمیرنوف Z 0.215مقدار احتمال (2-طرفه ) 0.160 در جدول فوق تعداد برابر 331 و مقدار آماره اسمیرنوف – کلموگرف برابر 0.215 است. مقدار p_value که در سطر آخر نشان داده شدهاست برابر…

Continue Reading

دانلود مقاله نتایج تجربی استنباطی و ارتباط با مشتری

نتایج حاصل از وضعیت تحصیلی بیانگر آنست که 22 درصد زیر دیپلم، 31 درصد دیپلم، 42 درصد لیسانس، 3 درصد لیسانس به بالاتر بودهاند. نتایج حاصل از مدت زمان استفاده از خدمات بانکی بیانگر آنست، کمتر از 5سال35 درصد، 5تا7…

Continue Reading

دانلود مقاله مدیریت ارتباط با مشتری و صرفه جویی در هزینه ها

سیستم ارتباط با مشتری به دانش کاری مشتری محور و فرهنگ موثر پشتیبانی بخشهای بازاریابی و فروش و فرایندهای سرویسدهی نیاز دارد.مدیریت ارتباط با مشتری در یک نگاه نیاز به رهبری فناوری و فرهنگ صحیح دارد. دیوید سیمس در مقاله…

Continue Reading

دانلود مقاله جذب و حفظ مشتریان و انتظارات مشتریان

سویفت در سال 2001 بیان داشت که هدف سیستم ارتباط با مشتری افزایش فرصتهای کسب و کار از طریق زیر است:بهبود فرایند ارتباط با مشتریان واقعی.ارائهی محصولات صحیح به هر مشتری.ارائهی محصولات صحیح از طریق کانالهای صحیح به هر مشتری.ارائهی…

Continue Reading

دانلود مقاله سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت ارتباط با مشتریان

(4-5) ضرایب رگرسیونی متغیرها در بانک ملت………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71 (4-6) ضرایب استاندارد شده متغیرها در بانک ملت…………………………………………………………………………………………………………………………………. 74 چکیده ارتباط با مشتری یک چالش رقابتی مهم در صنعت بانکداری است. بانکها نیازمند اطلاعاتی در مورد اینکه مشتریانشان چه کسانی هستند و…

Continue Reading

دانلود مقاله دسترسی به اطلاعات و فن آوری اطلاعات

متغیرهای وابسته متغیر مستقلنمودار(1-1) مدل مفهومی بررسی عوامل موثر بر سیستم ارتباط با مشتری(منبع نگارنده:maroofi et.al,2012).تعریف واژهها واصطلاحات فنی و تخصصی:1-8-1 تعاریف مفهومی1-8-1-1 استراتژی سیستم ارتباط با مشتری : قبل از آغاز کارهای اجرایی CRM بازرسی شرایط فعلی میباید انجام…

Continue Reading

دانلود مقاله سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و ارائه خدمات بهتر به مشتریان

1-8-2 تعاریف عملیاتی:1-8-2-1 استراتژی سیستم ارتباط با مشتری: سیستمی است که برنامه ها و خط مشی سازمان در جهت ارتباط با مشتریان بانک، آنان را ترغیب به استفاده از خدمات بانکی بدون نیاز به مراجعه به بانک میکند.1-8-2-2 روابط تجاری…

Continue Reading

دانلود مقاله فن آوری اطلاعات و از دیدگاه بارنت

………………………………………………………………………………………. ………………………………………… 12 1-8-1-5 تکنولوژی……………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………… 12 1-8-1-6 دانش مشتری………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… 13 1-8-1-7سازماندهی………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… 13 1-8-2 تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… 14 1-8-1-1 استراتژی CRM……………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………..14 1-8-1-2 روابط تجاری محور………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… 14 1-8-1-3 کانالهای ارتباطی……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… 14 1-8-1-4 فن آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………

Continue Reading

مقاله استراتژی‌های بازاریابی و ایجاد تصویر ذهنی مثبت

ب: روان شناختی: شامل مراحل ارزیابی فرایند تصمیم‌گیری است که در ذهن فرد صورت می‌گیرد.2-3-5- سطوح وفاداری در بانک‌ها شناسایی سطوح مختلف ماندگاری و رابطه بانک با مشتریان و تدوین برنامه‌های مناسب از سوی بانک جهت ارتقاء سطح ماندگاری مشتریان…

Continue Reading

تحقیق رایگان با موضوع بهای تمام شده محصول و مزیت رقابتی پایدار

مدیریت هزینه هم مفهوم حسابداری بهای تمام شده و هم مفهوم حسابداری مدیریت را در بر میگیرد. حسابداری بهای تمام شده حوزهای از حسابداری است که اطلاعات مرتبط با مقدار ارزش چیزهای مختلف را ثبت، اندازه گیری و گزارش میکند؛…

Continue Reading