دانلود پایان نامه حداکثر اکسیژن مصرفی و تمرینات مقاومتی

نورشاهی و همکاران (2011 ) در تحقیقی تاثیر لپتین پایه متفاوت را با برخی از شاخص های آنژیوژنیکی (VEGF ،2 -MMP ) سرم در حالت استراحت و در پاسخ به ورزش زیر بیشینهی استقامتی مورد ارزیابی قرار دادند. به همین منظور 50 نفر آزمودنی سالم غیرفعال (51/3 ± 32/25 ساله و 39/2 ± 36/23=BMI ) در فعالیتی استقامتی به مدت یک ساعت با شدت ثابت max2VO70% شرکت کردند که قبل، بلافاصله و دو ساعت بعد از فعالیت خونگیری به عمل آمد. پس از تعیین میزان لپتین پایه، مقادیر لپتین 15 داوطلب به صورت رتبهای مرتب و 15 رتبه بالا و 15 رتبه پایین به ترتیب به عنوان گروه با لپتین بالا و پایین در نظر گرفته شدند. سپس میزان VEGF و 2 -MMP مورد اندازهگیری قرار گرفت و نتایج نشان داد میزانVEGF و2 -MMP سرم بین دو گروه در حالت استراحت و در پاسخ به فعالیت متفاوت نیست. میزان VEGF سرم در پاسخ به ورزش در هر دو گروه به طور معناداری کاهش یافت و در دو ساعت بعد از فعالیت میزان VEGF در گروه با سطح لپتین پایین به طور معناداری کمتر از سطح پایه بود،2 -MMP در هر دو گروه در پاسخ به فعالیت کاهش یافت ولی این میزان کاهش فقط در گروه با سطح لپتین پایین معنادار بود. دو ساعت بعد از فعالیت میزان2 -MMP در هر دو گروه نسبت به بلافاصله بعد از فعالیت به طور معناداری افزایش پیدا کرد (43).
Widget not in any sidebars

2-10. پژوهشهایی که سازگاری به تمرین و سازگاری در پاسخ تغییرات VEGF را بررسی کردهاند
گوستافسن و همکاران (2001) تاثیر 8 هفته تمرین بر VEGF mRNA و پروتئین VEGF افراد دارای نارسایی قلبی مزمن را بررسی کردند. آزمودنیهای این تحقیق 8 نفر (4 زن و 4 مرد) بودند که حداقل 3 ماه قبل از شرکت در تحقیق، بر اساس تقسیمبندی انجمن قلب نیویورک (NYHA) در گروه II و III قرار داشتند. آزمودنیها اکستنشن زانو (تک پا) را 60 تکرار در دقیقه با شدت50% سرعت کار اوج پایه انجام میدادند. تمرینات سه جلسه در هفته انجام میشد که هر جلسه به طور میانگین 16 تا 18 دقیقه طول میکشید. بعد از هر هفته تمرین سرعت کار برای افرادی که در مقیاس بورگ برای فشار کلی تمرین نمره 13 یا کمتر را دریافت کرده بودند افزایش مییافت تا اینکه در طی 3 هفته آخرین شدت برای همه آزمودنیها 60 تا 70 درصد سرعت کار بود. قبل از شروع تمرینات و یک روز بعد از آخرین جلسه تمرین نمونهبرداری از عضله پهن جانبی صورت گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان غلظت پروتئین VEGF و VEGF mRNA بعد از تمرینات به ترتیب 92 و 99 درصد افزایش داشته است (69).
جانیسون و همکاران (2004) تاثیر دو نوع تمرین شدید تناوبی 6 هفتهای (به صورت تک پایی) بر روی ساختارهای عروقی و فاکتورهای رشد VEGF و b-FGF در مردان جوان بررسی کردند (گروه اول 6 نفر با میانگین سنی 25 سال و گروه دوم 7 نفر با میانگین سنی 23 سال). گروه اول با شدت max2VO150٪ تناوبهای 1 دقیقهای که با زمانهای 3 دقیقه استراحت از هم مجزا میشدند را در طول 1 ساعت انجام میدادند. آنها این فعالیت را 3 بار در دو هفته اول، 4 بار در 2 هفته دوم، 5 بار در هفته های بعدی تکرار کردند. در حالیکه گروه دوم تمرین را با شدت max2 VO90٪ با تناوبهای 1 دقیقهای انجام میدادند که با زمانهای 30 ثانیه استراحت از هم مجزا میشدند. گروه دوم این فعالیت را تا زمانی که قادر به حفظ 50 دور در دقیقه (بعد از 1 ساعت) بودند ادامه میدادند. این گروه 3 بار در هفته و به مدت 6 هفته تمرین کردند. نمونههای عضلانی در دو گروه در حالت استراحت و بعد از هفتههای 2، 4 و 6 گرفته شد. نتایج نشان داد در هر دو گروه نسبت عروق به تار عضلانی (C/F) بعد از 4 و 6 هفته نسبت به قبل از تمرین افزایش یافته بود در حالیکه دو تمرین فوق تغییری درVEGF و b-FGF عضلانی آزمودنیها نداشت (70).
وود و همکاران (2006) در تحقیقی پاسخ و سازگاری در پاسخ VEGF را متعاقب 6 هفته تمرین ورزشی در بیماران IC مورد بررسی قرار دادند. ابتدا از کلیه بیماران آزمون حداکثر راه رفتن گرفته شد که نمونههای خون قبل از فعالیت، 20 دقیقه و 60دقیقه بعد از این آزمون جمعآوری شد سپس بیماران را به صورت تصادفی به دو گروه تمرین درمانی (7 نفر ) و کنترلی (6 نفر) تقسیم کردند. گروه تمرین درمانی یک تمرین نوارگردان با شدت بالای 6 هفته ای را انجام دادند (سه جلسه تمرین پیادهروی کنترل شده 40 دقیقه ای در هر هفته برای 6 هفته، شدت در 3 هفته اول 80 درصد VO2 اوج و در سه هفته آخر معادل 100 درصد 2VO اوج بود). بعد از پایان دوره تمرینی دوباره آزمون حداکثری راه رفتن انجام و نمونههای خونی همه بیماران جمعآوری شد. نتایج تحقیق نشان داد یک جلسه فعالیت و دوره تمرینی هیچیک بر VEGF پلاسما تاثیر معنادار نداشت. به طور کلی عدم تغییر در VEGF پلاسما ممکن است بیانگر اتصال VEGFبه گیرنده آندوتلیوم باشد هرچند که با یافتههای این تحقیق، این ادعا نمیتواند تأیید شود (71).
جیان و همکاران (2006) تاثیر تمرین استقامتی را بر مقادیر پروتئین اندوستاتین و VEGF عضله بررسی کردند. این محققان 12 موش را به دو گروه ورزش و کنترل (6 موش در هر گروه) تقسیم کردند. تمرین در گروه ورزش به این صورت بود که موشها یک هفته به صورت اختیاری دویدند و سرعت دویدن را به طور میانگین به 25 متر در دقیقه رساندند. سپس به مدت سه هفته در روز 30 دقیقه با سرعت 25 متر بر دقیقه دویدند. در پایان عضله ساقی قدامی موشها به منظور تجزیه و تحلیل جدا شد. نتایج تحقیق نشان داد که سه هفته تمرین استقامتی باعث کاهش معنادار در سطوح اندوستاتین (7/2 برابر) و همچنین افزایش در سطوح VEGF (7/1 برابر) و دانسیته مویرگی (%26) عضله ساقی قدامی موشها شده است (58).
بریکسوس و همکاران (2008) در تحقیقی تاثیر دو نوع تمرین بر مقادیر اندوستاتین و VEGF پلاسمایی افراد چاق را بررسی کردند. بدین منظور 21 مرد چاق (26BMI>) 50 تا 60 ساله را به سه گروه تقسیم کردند. گروه اول تمرین دویدن را به مدت 60 دقیقه، گروه دوم دوچرخه سواری را به مدت 90 دقیقه با شدت 2 تا 4 میلی مول لاکتات انجام میدادند. تمرینات سه روز در هفته به مدت 6 ماه انجام شد. گروه سوم نیز به عنوان گروه کنترل بیتحرک بودند. بعد از تمرینات مقادیر VEGF پلاسما در هر سه گروه تغییر چندانی نکرد. اما مقادیر اندوستاتین پلاسما در هر دو گروه تمرینی به طور معناداری کاهش یافت، در حالی که در گروه کنترل تغییری نداشت (72).
پارک و همکاران (2010) در تحقیقی به بررسی ساختار و عملکرد عروقی و VEGF در پی 12 هفته تمرین ترکیبی پرداختند. در این تحقیق 20 زن چاق سالمند (2/6 ± 9/66 سال) به دو گروه ده نفری کنترل و تمرین تقسیم کردند که آزمودنیها 3 جلسه در هفته تمرین میکردند و هر جلسه min70 طول میکشید. پروتکل تمرینی شامل سه بخش هوازی (min 40) تمرین با کش (min 15) و یوگا (min 15) بود، علاوه برتمرین اصلی سرد کردن (min 15) و گرم کردن (min 15) در ابتدا و انتهای تمرین انجام میشد. بخش هوازی شامل پیادهروی بود که شدت آن 6 هفته اول (10 تا 11 RPR) و در هفتههای 7 تا 13 (12 تا 13RPR) بود. بخش تمرین با باند شامل 10 حرکت و هر حرکت (8 تا 11 تکرار) در 6 هفته اول (12 تا 15 تکرار) در 6 هفته دوم که حرکات در یک ست انجام میشد. بخش یوگا با 12 حرکت در یک ست به مدت min 15 انجام میگرفت. نمونههای خونی 12 ساعت قبل از تمرین در حالت ناشتها و بعد از تمرین جمعآوری شد. درصد توده بدنی، فشار خون سیستولیک، فشارخون دیاستولیک، بیشترین زمان راه رفتن، TC و LDL در گروه تمرین کاهش معناداری یافته بود، اگرچه تغییر معناداری در گروه کنترل مشاهده نشد. همچنین مقدار VEGF سرم به طور معنا داری در گروه تمرین نسبت گروه کنترل پس از 12 هفته تمرین افزایش یافته بود (73).
اگاوا و همکاران (2010) در تحقیقی به بررسی تاثیر تمرینات مقاومتی با شدت پایین بر روی فاکتورهای التهابی و VEGF در افراد سالمند پرداختند. آزمودنیهای این تحقیق 21 زن سالمند با میانگین سنی 5/4±85 سال بودند که هیچ گونه فعالیت ورزشی منظم نداشتند. تمرینات 12 هفته و حداقل یک بار در هفته صورت میگرفت. هر جلسه تمرین شامل 4 حرکت بود. که هر حرکت 1 تا 2 نوبت با 10 تا 12 تکرار انجام میشد. برای انجام تمرینات از دستگاه جنبشی استفاده شد. این دستگاه دارای یک کابلکشی بود و فرد با توجه به نوع حرکت باید کشش را که از قبل طراحی شده بود به کابل وارد میکرد. شدت تمرین هر جلسه بنابه درخواست آزمودنی افزایش مییافت. زمان تمرین 40 دقیقه بود که شامل 5 دقیقه گرم کردن، 30 دقیقه تمرین و 5 دقیقه سرد کردن میشد. نمونههای خونگیری قبل و بعد از دوره تمرینات صورت گرفت. در پایان این دوره تمرینات نشان داده شد که غلظت VEGF پلاسما نسبت به میزان پایه تغییر معناداری نداشته است (74).
زاکروفسکا پازک و همکاران (2011) در تحقیقی به بررسی اثرات فعالیت ورزشی بر روی تولید TGF-bl، PDGF-AAو VEGF-A موجود در بافت چربی 59 موش صحرایی پرداختند. در شروع مطالعه برای ایجاد سازگاری در موشها، آنها فعالیتی 5 روزه شامل 10 دقیقه دویدن بر روی تردمیل با سرعت 15 متر در دقیقه انجام دادند و بعد از سازگاری موشها به صورت تصادفی به دو گروه تمرینی (29 موش) و غیر تمرینی (30 موش) تقسیم شدند. پروتکل ورزشی شامل یک تست فزاینده بر روی تردمیل بود که به مدت 6 هفته و 5 روز در هفته انجام میشد. نمونهها از هر دو گروه قبل، بلافاصله و سه ساعت بعد از تمرین بدست آمد. نتایج نشان داد، فعالیت حاد در گروه غیر تمرینی باعث کاهش سطح ژنی VEGF-A، TGF-bl و PDGF-AA در سه ساعت بعد از تمرین نسبت به قبل از تمرین کاهش نشان داد و در سطوح ژنی VEGF-A ، TGF-bl و PDGF-AA در نتیجه فعالیت استقامتی طولانی مدت در گروه تمرینی نسبت به گروه غیر تمرینی افزایش معناداری داشت. بنابراین فعالیت بدنی مداوم بیان فاکتورهای رشدی در بافت چربی را افزایش داد (75).
نورشاهی و همکاران (2011) تاثیر هشت هفته تمرین در شراط هایپوکسی نورموباریک بر غلظت VEGF سرم در 24 نفر از دانشجویان داوطلب مرد غیر ورزشکار را مورد بررسی قرار دادند. آزمودنیها بر اساس حداکثر اکسیژن مصرفی در سه گروه هشت نفره شامل، گروه تمرین در شرایط هایپوکسی مطابق با ارتفاع 4200 متر، تمرین شرایط نورموکسی و گروه کنترل تقسیم شدند. برنامه تمرین ورزشی روی دوچرخه کار برای هر دو گروه تجربی (با شدت 55 تا 75 درصد max2VO به طور فزاینده به مدت 45 دقیقه) یکسانسازی شده بودند، فقط گروه هایپوکسی تمرین را در شرایط هایپوکسی 12درصد انجام دادند. برنامه تمرینی سه جلسه در هفته به مدت هشت هفته بود. خون گیری در ابتدا و انتهای هفته هشتم در حالت ناشتها انجام شد. نتایج نشان داد هشت هفته تمرین در شرایط هایپوکسی نورموباریک تغییر معناداری غلظت VEGF سرم (44درصد افزایش) و max2VO(افزایش 14درصدی) در مقایسه با دو گروه دیگر ایجاد میکند. همچنین غلظت VEGF سرم در گروه نورموکسی در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری افزایش یافت. نورشاهی و همکاران تمرین استقامتی در شرایط هایپوکسی را عاملی تسریع کننده جهت بهبود در فرآیند آنژیوژنز معرفی کردند (76).
خوجملی و همکاران (1392) در تحقیقی اثر حاد و مزمن رکاب زدن همراه با انسداد عروقی پا بر سطوح سرمی VEGF در 18 مرد جوان سالم (میانگین وزن 03/6±52/73 کیلوگرم، سن 27-19ساله) بررسی کردند. آزمودنیها به سه گروه رکاب زدن همراه با انسداد عروق پا (6 نفر)، رکاب زدن بدون انسداد (6 نفر) و کنترل (6 نفر) تقسیم شدند. آزمودنیهای گروه تمرین با انسداد و تمرین بدون انسداد به مدت 4 هفته، هر هفته 6 جلسه و در مجموع 24 جلسه تمرین رکاب زدن را با شدت 50% Wmax و در 5 نوبت 3 دقیقه‌ای و یک دقیقه استراحت بین هر نوبت انجام دادند. قبل از شروع پروتکل، دو ساعت پس از جلسه اول تمرین و 24 ساعت پس از جلسه آخر تمرین خونگیری انجام شد. نتایج نشان داد که سطوح سرمی VEGF، در پاسخ به فعالیت رکاب زدن همراه با انسداد نسبت به تمرین رکاب زدن بدون انسداد، افزایش معناداری پیدا کرد. همچنین نتایج نشان داد چهار هفته فعالیت رکاب زدن سطوح سرمی VEGF در گروه با انسداد و بدون انسداد (هر دو گروه تمرینی) را افزایش داد اما این افزایش معنی‌دار نبود و پس از چهار هفته هیچ اختلاف معنی‌داری بین تمرین رکاب زدن همراه با انسداد عروقی پا و تمرین رکاب زدن به تنهایی بر سطوح سرمی VEGF به عنوان یکی از عوامل رگ زایی در مردان جوان سالم وجود ندارد (77).
2-11. تمرینات تناوبی با شدت بالا (HIT) و آنژیوژنز
اگر چه تعریف جامعی از HIT وجود ندارد، ولی به طور کلی HIT به تکرار جلسات فعالیت ورزشی به نسبت کوتاه و با وهلههای متناوب اشاره دارد که با نهایت کوشش یا نزدیک به آن انجام میشود (بالاتر از 90 درصد VO2max). بسته به شدت تمرین، یک کوشش واحد ممکن است از چند ثانیه تا چندین دقیقه دوام داشته باشد که وهلههای گوناگون با چند دقیقه استراحت یا فعالیت با شدت کم از هم جدا میشوند (7). برخلاف تمرینات قدرتی که معمولا با کوششهای شدید کوتاه و برای غلبه بر یک مقاومت سنگین به منظور افزایش توده عضله اسکلتی انجام میشود، HIT معمولا با فعالیتهایی نظیر دوچرخه سواری یا دویدن همراه است و هایپرتروفی بارزی را در تار ایجاد نمیکند (7). این نوع تمرینات در دو شکل کلی HIT با وهلههای فعالیت کوتاه مدت و HIT با وهلههای فعالیت بلند مدت طراحی میشوند. HIT با وهلههای فعالیت کوتاه مدت معمولا بر اساس آزمون وینگیت اجرا میشود (8) و هدف در این نوع تمرین صرفهجویی در زمان فعالیت ورزشی و اکتساب و سازگاریهای ممکن با حداقل حجم تمرین است، بنابراین به آن HIT با حجم پایین نیز اطلاق میشود. اما در برخی از پژوهشها به منظور کاهش فشار فیزیولوژیک و خطرات احتمالی، از شدت پایینتر HIT برای ایجاد سازگاریهای فیزیولوژیک و متابولیک استفاده نموده اند که در اصطلاح به آن HIT با وهله های فعالیت بلند مدت و یا تمرین تناوبی هوازی با شدت بالا گفته میشود و بیشتر پژوهشهای این نوع HIT از وهله های فعالیت 4 دقیقه ای استفاده کردهاند (78, 79). این نوع HIT با این حال که از نظر زمان تمرین نسبت به HIT با حجم پایین مقرون به صرفه نیست، با این حال سازگاریهای متابولیک به آن نسبتا بیشتر است و میتوان آن را برای برخی از بیماریهای قلبی- عروقی، متابولیکی و همچنین افراد مسن با اطمینان خاطر بیشتری استفاده کرد (80).
جانیسون و همکاران (2004) تاثیر دو نوع تمرین شدید تناوبی شش هفتهای (به صورت تک پایی) بر روی ساختارهای عروقی و فاکتورهای رشد VEGF و b-FGF در مردان جوان (گروه اول 6 نفر با میانگین سنی 25 سال و گروه دوم 7 نفر با میانگین سنی 23 سال) بررسی کردند. گروه اول با شدت max2 VO150٪ تناوبهای یک دقیقهای که با زمانهای سه دقیقه استراحت از هم مجزا میشدند را در طول یک ساعت انجام میدادند. آنها این فعالیت را سه بار در دو هفته اول، چهار بار در دو هفته دوم، پنج بار در هفته های بعدی تکرار کردند. در حالیکه گروه دوم تمرین را با شدت max2 VO90٪ و تناوبهای 1 دقیقهای که با زمانهای 30 ثانیه استراحت از هم مجزا میشدند، انجام میدادند. گروه دوم این فعالیت را تا زمانی که قادر به حفظ 50 دور در دقیقه (بعد از 1 ساعت) بودند ادامه میدادند. این گروه 3 بار در هفته و به مدت 6 هفته تمرین کردند. نمونههای عضلانی در دو گروه در حالت استراحت و بعد از هفتههای 2، 4 و 6 گرفته شد. نتایج نشان داد در هر دو گروه نسبت عروق به تار عضلانی (C/F) بعد از 4 و 6 هفته نسبت به قبل از تمرین افزایش یافته بود در حالیکه دو تمرین فوق تغییری درVEGF و b-FGF عضلانی آزمودنیها نداشت (70).
هال و همکاران (2011) در تحقیقی اثر حاد یک جلسه تمرین با شدت بالا و مدت کوتاه در مقابل یک جلسه تمرین با حجم بالا (تمرین استقامتی) در یگ گروه 11 نفره را بر روی فاکتورهای آنژیوژنیک بررسی کردند. آنها آزمودنیها را در سه جلسه مجزا (جلسه اول: آزمون HIT همراه با مصرف بیکربنات، جلسه دوم: آزمون HIT و مصرف دارو نما و جلسه سوم: تمرین استقامتی) با فاصله یک هفته بین هر آزمون مورد سنجش قرار دادند. پروتکل HIT به مدت 45 دقیقه شامل 10 دقیقه گرم کردن، 4 بار 30 ثانیه با تمام کوشش بروی دوچرخه کارسنج (با فرکانس120دور در دقیقه) بود، که فاصله بین هر کوشش 5 دقیقه استراحت فعال قرار داده شده بود. تمرین استقامتی شامل یک ساعت فعالیت با 50 درصد ppo آزمودنیها بود. نمونههای خونی در حالت استراحت، 10، 60 و 240 دقیقه بعد از فعالیت گرفته شد. نتایج نشان داد که مقدار VEGF در 10 دقیقه پس از فعالیت افزایش معنی داری در دو گروه HIT (گروه مصرف کننده بیکربنات و گروه دارونما) داشت درحالی که تمرین استقامتی بر VEGF تاثیری نداشت. ضمن اینکه در هر سه گروه فعالیت تاثیر معنا داری بر میزان b-FGFنداشت. این تحقیق از HIT به عنوان محرک ترشح VEGF نام برد (81).
2-12. جمع بندی
با بررسی پیشینه پژوهشهایی که تاثیر تمرین بر روی فرآیند رگزایی پرداختهاند، اکثر آنها افزایش توسعه شبکه عروقی در پی تمرین، مخصوصا تمرین استقامتی را گزارش کردهاند. پژوهشهایی که اثر فعالیت حاد و تمرین بر روی مهمترین فاکتور آنژیوژنز(VEGF) مورد بررسی قرار دادهاند، اکثرا افزایش بیان VEGF را در عضلات اسکلتی مشاهده نمودهاند (61, 63, 69). به دلیل محدودیت در دسترسی به بافت عضلانی، به دلایل اخلاقی و از آنجاییکه فاکتور رشد اندوتلیال عروقی پس از تحریک و رهاسازی به عروق خونی ترشح میشود تا با اتصال به گیرندههای موجود در دیواره سلولهای اندوتلیال عروقی مسیرهای سیگنالی مربوط به آنژیوژنز را راهاندازی کند، لذا از تغییرات VEGF سرم یا پلاسما به عنوان معیار به منظور بررسی تغییرات آنژیوژنز استفاده میکنند. از طرفی نتایج بدست آمده از پژوهشهای که تاثیر حاد فعالیت بر VEGF پلاسما یا سرم، ضد و نقیض بوده به طور مثال کراس و همکاران (2004) وان کرانن بروک و همکاران (2008) هال و همکاران (2011) افزایش VEGF و نورشاهی و همکاران (2012)، جیان و همکاران(2004) کاهش VEGF را گزارش کردند. همچنین در پی تمرین نیز نتایج غیر همسویی گزارش شده است که وود و همکاران (2006) و جانسیون و همکاران (2004)، عدم تغییر در VEGF، را مشاهده کردند، در حالیکه نورشاهی و همکاران (1390)، پارک و همکاران (2010) افزایش VEGFرا گزارش کردند. این تناقضهای موجود به نظر میرسد متاثر از فاکتورهای نظیرشدت و مدت فعالیت، طول دوره تمرین، سن آزمودنی، فشار جو و سلامت جسمانی باشد.
از آنجایی که در فاصله زمانی چهار تا شش هفته سازگاری های مرتبط با توسعه عروقی شکل میگیرد و تمرین پژوهش حاضر، از شدت بالایی (به عنوان یکی از محرکهای آنژیوژنز) برخوردار است، لذا در این پژوهش به بررسی پاسخ و سازگاری در پاسخ فاکتور رشد اندوتلیال عروقی به دنبال 4 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا و حجم پایین (HIT) میپردازیم.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش

منبع مقاله درمورد فعالیت های اجتماعی و فعالیت های روزانه


Widget not in any sidebars

سن : درد یکی از متغییر های مهمی است که بردرک افراد از درد تاثیر گذار است. کودکان کم سن درک کمتری از درد و روش های دردناک دارند. همچنین کودکانی که هنوز تکامل مناسبی از نظر برقراری ارتباط کلامی ندارند، از نظر بیان احساس درد دچار مشکل هستند. کودکان غالبا توانایی کمتری در مورد بیان ویژگی های مرتبط با درد دارند. با توجه به این عوامل پرستار باید در اماده ساختن کودکان در مورد روشهای تشخیصی درمانی، این اختلافات فردی و سنی را در نظر بگیرد. باید به این نکته توجه داشت که درد یک پدیده مرتبط با سن وناشی از سالمندی نیست. با این وجود در یک محدوده سنی خاص، غالبا تشابهات در مورد مسائل مرتبط با درد بیشتر از سنین مختلف است. وجود درد در افراد با سنین بالاتر می تواند سبب اختلال شدید تری در روند زندگی روزمره وی شود. تحت این شرایط ، تحرک ، فعالیت های روزانه ، تعاملات و فعالیت های اجتماعی و تحمل فعالیت در فرد مختل می شود. در برخورد با یک فرد سالمند باید بررسی ، تشخیص و درمان دقیق تری انجام داد.
خستگی : خستگی موجب تاثیر بر ادراک فرد از درد می شود. احساس خستگی موجب احساس شدت درد بیشتر و کاهش توانایی تطابق فرد با ان می گردد. این مسئله ایست که بسیاری از افرادی که دارای بیماری های طولانی مدت هستند با ان مواجه می باشند. در صورتی که خستگی با بیخوابی نیز همراه باشد وضعیت وخیم تر خواهد بود. غالیا تحمل افراد نسبت به درد پس از یک خواب مناسب بیشتر خواهد بود.
ژنتیک: مطالعات اخیر روی حیوانات نشان داده است که ژنتیک نیز می تواند یکی از عوامل ی باشد که بر درک فرد از درد موثر است. در واقع تحمل درد یکی از عواملی است که می تواند به وسیله ژن ها از والدین به فرزندان انتقال یابد . علاوه براین تجارب دردناک دوره جوانی نیز می تواند موجب افزایش حساسیت فرد به درد شود.
عملکرد عصبی : عملکرد عصبی فرد نیز می تواند به سادگی بر ادراک وی از درد موثرباشد. هر عاملی که روی دریافت اطلاعات مربوط به درد تاثیر گذار باشد، می تواند بر آگاهی و پاسخ فردی به درد موثر باشد. به عنوان مثال در صدمات نخاعی ، نوروپاتی محیطی ، دیابت ملیتوس و بیماری های سیستم عصبی نظیر اسکلروز متعدد احساس درد دچار اختلال می گردد. برخی از دارو ها هم نظیر داروهای ضد درد، آرامش بخش، بیهوشی و داروهای بی حسی نیز بر ادراک فرد از درد موثر باشد[28].
عوامل اجتماعی :
توجه : توجهی که فرد بر درد خود درد بر ادراک وی از درد تاثیر گذار است. افزایش توجه به درد موجب افزایش احساس درد خواهد شد و بالعکس . این مسئله اساس استفاده از برخی روش های غیر دارویی تسکین درد مانند آرام سازی، ماساژو تمرکز فکر است.
تجارب قبلی : داشتن تجربه قبلی از درد الزاما به معنی پذیرش راحت تر درد نیست ، بلکه فردی که تجربه درد شدید قبلی را بدون اقدامات تسکینی داشته باشد می تواند درد شدیدتری را تجربه نماید و اضطرابش در مقایسه با فرد دیگر بیشتر است. بالعکس در صورتی که تجربه قبلی مددجو خوشایند باشد، می تواند موجب کاهش اضطراب وی در تجارب مشابه بعدی شود. در شرایطی که بیمار هیچ گونه تجربه مشابه قبلی نداشته باشد، اولین تجربه وی از درد می تواند توانایی تطابق وی با درد را دچار اختلال نماید. در صورتی که در این شرایط، زمینه ذهنی قبلی برای بیمار فراهم نشود می تواند تحمل وی را نسبت به درد کاهش دهد. بنابراین آموزش به بیماری که، قرار است جراحی شود یا یک روش دردناک را تجربه نماید دارای اهمیت است.
حمایت خانواده و جامعه : غالبا بیماری که درد می کشد نیازمند حمایت افراد خانواده یا افراد نزدیک و دوستان است. این امر سبب دلگرمی و کاهش ترس و اضطراب انها می شود . حضور والدین، به خصوص در مورد کودکان بیمار دارای اهمیت زیادی است.
عوامل روحی _ روانی : این عامل ارتباط نزدیکی با مذهب و اعتقادات افراد دارد و شامل جستجوی فعالانه افراد برای یافتن معنای موفقیت های خاص است[28و64].
عوامل روانی
اضطراب : درجه وکیفیت ادراک فرد بستگی به معنای درد برای خود دارد . ارتباط دو عامل اضطراب و درد پیچیده است. معمولا اضطراب موجب افزایش حس درد می شود ، اما درد نیز خود می تواند سبب افزایش اضطراب شود. در واقع جدا کردن این دو احساس از یکدیگر مشکل است. محرکات دردناک سبب فعال شدن بخشی از سیستم لیمبیک که مسئول کنترل هیجانات و اضطراب است می شود. این سیستم می تواند موجب واکنش های هیجانی و یا تسکینی و تطابقی با درد شود. بیماران بد حال که کنترل ناچیزی روی محیط و مراقبت از خود دارند ممکن است اضطراب بیشتری را در ارتباط با درد تجربه نمایند. این مسئله در صورت عدم کنترل می تواند سبب بروز مشکلاتی برای بیماران بخش های ویژه شود. اگرچه راهکار های دارویی و غیر دارویی مختلفی برای کنترل اضطراب بیماران در حال درد وجود دارد ، اما باید توجه داشت که داروهای ضد اضطراب نمی تواند جانشین داروهای ضد درد برای بیماری که از درد رنج می کشد محسوب شود.
روش تطابق با درد : روشی که افراد برای کنار امدن و تطابق با درد انتخاب می نمایند بر توانایی انها برای سازش با موقعیت های دردناک تاثیر گذار است. این برداشت که بیمار خود را یا فرد دیگری را مسئول کنترل درد خود بداند نیز برشدت درد وی موثر است از این مفهوم برای استفاده داروهای ضد درد توسط خود بیمار استفاده می شود[28].
عوامل فرهنگی :
معنای درد : مفهومی که درد برای فرد دارد، می تواند بر چگونگی تطابق وی با درد موثر باشد. این امر عمدتا مرتبط با زمینه فرهنگی فرد باشد. درجه و کیفیت درک درد توسط فرد با مفهوم درد برای او مرتبط است.
قومیت : اعتقادات فرهنگی و ارزش های فردی برچگونگی کنار آمدن فرد با درد تاثیر گذار است. همسان بودن پرستار و مددجو از نظر ارزش های فرهنگی سبب افزایش هماهنگی آنان می شود. در شرایطی که پرستار و مددجو دارای زمینه های فرهنگی متفاوتی هستند پرستار باید این وضعیت را در نظر داشته باشد و به آن توجه نماید. چگونگی بیان درد از طرف افراد نیز متاثر از زمینه های فرهنگی افراد می باشد. البته صرفا آگاه بودن از وجود اختلافات فرهنگی برای کنترل و درمان درد کافی نیست. پرستاران باید به تاثیر این تفاوت ها و الگوهای فرهنگی آشنا بوده و انها را در برنامه مراقبتی منظور نمایند. به منظور کنترل بهتر درد پرستار، مددجو و خانوادهی وی باید تعامل نزدیکی با یکدیگر داشته باشند. یافتن ابزارهای بررسی مناسب و معرفی آن به دیگر اعضا گروه از اثر خدمات، از ضروریات محسوب می شود[28و64].
2-1-6. اثرات درد بر مددجویان :
پاسخ های فردی : با شروع درد چرخه ای از وقایع شروع می شود که در صورت عدم کنترل می توانند برکیفیت زندگی فرد تاثیر گذار باشند. آگاهی از این جزئیات می تواند به ما در کنترل و تسکین درد کمک کند. درد می تواند بر عملکرد فیزیکی و روانی فرد تاثیر گذار باشد. بعضی افراد ممکن است به دلیل عقاید خود مدت ها درد های شدید را تحمل نمایند. برعکس برخی بیماران قبل از وقوع درد ممکن است درخواست مسکن کنند به هر حال با توجه به اینکه درد یک علامت ذهنی است پرستار باید اهمیت گزارش ان را برای بیمار توضیح دهد. غالبا وضعیت های بدن مانند حالت چهره ، فشار دادن دندان ها ، نگه داشتن عضو دردناک ، حالت خمیده بدن و در هم فرو رفتن ابروها بیانگر احساس درد بیمار است. پرستار باید به حالت های مددجو که می تواند ناشی از احساس درد باشد اگاه باشد. به خصوص این موضوع در بیمارانی که به علت مشکلات شناختی قادر به بیان درد نیستند از اهمیت برخوردار است. باید واقف بود که عدم بیان کلامی وجود درد توسط مددجو به معنی عدم درد نیست.
درد یک وضعیت تنش زا است که می تواند برالگوی زندگی و سلامت روانی فرد اثر گذار باشد. با علم به اثرات درد بر زندگی بیماران پرستار می تواند با دید بهتری به بیمار کمک نماید. در شرایطی که پرستار با مددجوی دارای درد حاد مواجه می شود باید اقدام به بررسی علائم حیاتی، وضعیت سلامت و پاسخ های غیر کلامی مددجو به درد نماید. غالبا در شروع حمله درد حاد ضربان قلب، تنفس و فشار خون بیمار افزایش می یابد. با این حال بدن به سرعت خود را با شرایط جدید تطبیق داده و علائم حیاتی به محدوده نرمال بر می گردد. پرستار باید آگاه باشد که این تغییرات علائم حیاتی را بدون دلیل به وضعیت ها و بیماری های دیگر ارتباط ندهد، زیرا این تغییرات در واکنش بدن نسبت به درد به وجود آمده است.
اثرات درد بر رفتار : در برخورد با مددجوی دچار درد پرستار باید وضعیت تکلم ، حالت چهره و حرکات و وضعیت بدن بیمار را بررسی نماید. بیان کلامی درد از جانب بیمار یک جزء حیاتی در بررسی درد می باشد. بنابراین پرستار باید به دقت به اظهارات بیمار خود توجه نماید. برخی از بیماران به دلیل عدم توانایی و شرایط وخیم جسمانی قادر به بیان کلامی درد خود نیستند. نوزادان ، بیماران بیهوش، بیماران خواب آلود و گیج ، بیماران دچار اختلال تکلم و افرادی که با زبان دیگر تکلم می کنند نیز مشمول این مسئله هستند. تحت این شرایط پرستار باید با توجه به معیار های دیگر تشخیص درد (حالت چهره ، وضعیت بدن و غیره) در بیمار خود تشخیص دهد. فریاد ، ناله و گریه نمونه هایی از واکنش های صوتی نسبت به درد هستند. البته این نوع واکنش ها تا حدی بستگی به زمینه فرهنگی افراد دارند و از دید انها الزاما به معنی شدن درد نیست.
اثرات درد بر فعالیت های روزمره زندگی : مددجویانی که همواره از درد جسمی رنج می برند توانایی کمتری جهت مشارکت در فعالیت های روزمره زندگی دارند. با بررسی این افراد می توان به سطح ناتوانی آنها و میزان تطابق فرد با آن پی برد. توانایی کار و انجام امور حرفه ای نیز می تواند شدیدا تحت تاثیر قرارر بگیرد. مشاغلی که تنش زا هستند بر وخامت و شدت این عوارض می افزاید. توجه به مقدار تاثیری که درد بر فعالیت های بیمار گذاشته است دارای اهمیت می باشد. ممکن است شدت درد بیمار به شکلی باشد که سبب انزوای اجتماعی وی شده باشد. پرستار باید سطح فعالیت اجتماعی، مشارکت و تمایل تداوم ان را در مددجو بررسی نماید[28].
2-1-7. اقدامات کنترل درد
جهت کنترل درد دو دسته اقدامات دارویی و غیر دارویی وجود دارد که در ذیل به توضیح در مورد آن ها می پردازیم.
2-7-1-1. اقدامات غیر دارویی برای کنترل درد :
اقدامات غیر دارویی متعددی وجود دارد که می توان به همراه اقدامات دارویی از انها به منظور کنترل درد استفاده نمود. اقدامات غیر دارویی کنترل درد مشتمل بر رویکرد های فیزیکی و رفتاری است. اهداف رفتاری _ شناختی اقدامات کنترل درد عبارتند از : تغییر در درک افراد از درد، تغییر رفتار درد، افزایش قدرت تمرکز و کنترل مددجو بر شرایط خود. تمرینات تن آرامی و تصویر سازی ذهنی نمونه هایی از اقدامات غیر دارویی کنترل درد می باشند. هدف از به کارگیری اقدامات فیزیکی در خصوص کنترل درد عبارت است از : ایجاد راحتی، تصحیح اختلال عملکرد جسمی، تعدیل پاسخ های فیزیولوژیکی در جهت مثبت و کاهش ترس مرتبط با بی حرکتی ناشی از درد.
تن آرامی و تصویر سازی ذهنی : مددجویان با بکار گیری این روش ها می توانند درد های خود را کاهش دهند. تن ارامی عبارت است از رهایی جسمی و فکری از تنش ها ویا فشارهای روحی. این روش ها امکان خود کنترلی مددجو بر درد های خود را فراهم می آورد. روش های تن آرامی را می توان در هر مرحله از سلامت و بیماری به کار برد. مددجویانی که از این روش استفاده میکنند، تغییرات مختلف فیزیولوژیک و رفتاری را در خود مشاهده می نمایند، نظیر کاهش تعداد نبض، فشار خون و تنفس ، افزایش تمرکز ، کاهش نیاز به اکسیژن ، آرامش و کاهش انقباضات عضلانی و سرعت متابولیسم. از میان روش های تن آرامی می توان به مراقبه ، یوگا و تصویر سازی اشاره نمود. به منظور انجام تن آرامی ، مشارکت و هماهنگی ضروری است . این تمرینات در شرایطی که مددجو دچار درد حاد نیست قابل انجام است، زیرا در موقعیتی که مددجو دچار درد شدید است توانایی تمرکز ذهنی وی کاهش می یابد. قبل از انجام این روش ها بهتر است مزایای آن برای مددجو شرح داده شود. در تمرینات تن ارامی مددجو از تمرینات تنفسی و انقباضات و انبساط متناوب عضلات استفاده می نماید. در تمرینات تن ارامی باید فرد از تنفس های شمرده شکمی استفاده نماید. همزمان پرستار مددجو را تشویق می نماید که فکر خود را متمرکز کرده و به صورت متناوب عضلات خود را منقبض و منبسط نماید. با تداوم این تمرینات ، مددجو قادر خواهد بود که به صورت ارادی عضلات خود را به حالت شل و راحت درآورد. در تصویر سازی ذهنی مددجو یک تصویر را در ذهن خود مجسم نموده و بر آن تمرکز می نماید و به تدریج فکر خود را از درد منحرف می نماید[28].
انحراف فکر : سیستم فعال سازی شبکه ای در شرایطی که فرد تحت تحریکات مداوم محرک می باشد می تواند سبب مهار تحریکات دردناک شود . با استفاده از محرک های معنادار می تواند توجه فرد را از محرک دردناک دور نماید. محرک های مناسب و قابل تحمل موجب ترشح اندورفین می شوند . تمرکز فرد بر درد خود و افزایش توجه به ان سبب افزایش احساس درد می شود، اما انحراف فکر از محرک دردناک سبب کاهش احساس آن می گردد. این روش برای درد های کوتاه مدت و گذرا (مثل انجام پروسه های تشخیصی ودرمانی) موثر می باشد. پرستار از قبل به بررسی فعالیت های مورد علاقه و لذت بخش مددجو می پردازد که بتواند از انها به عنوان عوامل انحراف فکر استفاده نماید . این عوامل می تواند : آواز خواندن، دعا کردن، توجه به عکس یا فیلم مورد علاقه، گوش دادن به موسیقی و یا بازی کردن باشد. از بسیاری از این روش ها می توان در بیمارستان و منزل استفاده کرد. موسیقی یکی از روش های موثر به منظور انحراف توجه مددجو از درد می باشد. گوش کردن به موسیقی سبب تقویت پاسخ ها و عکس العمل های آرام سازی می شود. نکته مهم در این زمینه دادن حق انتخاب به مددجو برای انتخاب نوع موسیقی است.

دانلود تحقیق در مورد دانش آموزان دختر و تمرینات مقاومتی


Widget not in any sidebars

کارایی دستگاه های تولید انرژی هوازی، به روش تمرین هوازی افزایش یافته و باعث افزایش استقامت قلبی-تنفسی می شود. شروع سبک و مداومت و پیشرفت تدریجی و اضافه بار (شدت، مدت و تکرار) از اصول تمرین های هوازی است (20).
2-11 تمرین مقاومتی
تمرین قدرتی همانند سایر فعالیت های بدنی دیگر برای نوجوانان اثرات سودمند در شاخص های قابل اندازه گیری سلامتی جون، ترکیب بدنی، چگالی استخوان، ارتقای کارایی، بهبود عادات غذایی و سلامت روانی دارد. توانایی یک عضله یا گروه عضلانی برای افزایش نیروی انقباضی حداکثر علیه یک مقاومت را قدرت می نامند. برای مؤثر بودن برنامه های تمرین قدرتی، باید اصول تمرینی همچون، شدت، مدت، تعدات جلسات، اصل اضافه بار و اصل مقاومت فزاینده را مورد توجه قرار داد (19).
2-12 ترکیب بدن
ترکیب بدن نسبت بافت بدون چربی بدن به بافت چربی بدن تعریف می شود. ترکیب بدن یک نشانه اصلی آمادگی مرتبط با سلامتی است بدلیل اینکه بافت چربی در بدن افراد بر روی توانایی آنها برای اجرای فعالیت های جسمانی گوناگون و بر عادات فعالیت جسمانی افراد تأثیرگذار است (19). از اینرو ترکیب بدنی معمولأ بعنوان عاملی که در مداخلات فعالیت جسمانی تأثیر گذار باشد، مورد توجه قرار می گیرد.
روش اندازه گیری معمول در اکثر تحقیقات شامل نسبت وزن به قد (BMI) می شود و همچنین تکنیک های آنتروپومتریک که اندازه گیری ضخامت پوستی چند ناحیه بدن را در بر می گیرد.شاخص توده بدنی (BMI) یک نسبت ریاضی بین وزن و قد (وزن به کیلو گرم تقسیم بر مجذور قد به متر) می باشد. البته ممکن است اطلاعات نادرستی فراهم آورد. بطور مثال افرادی که بر اثر تمرینات مقاومتی، توده عضلانی زیادی کسب می کنند BMI بالایی داشته اما ممکن است چربی اضافه نداشته باشند. چربی زیر پوستی، اطلاعات دقیق تری نسبت به BMI فراهم می کند. ضخامت پوست فرد، که شامل سر دو لایه از پوست و چربی در زیر آن قرار گرفته، مرتبط با درصد کلی وزن چربی بدن است (20).
2-13 پیشینه تحقیق
2-13-1 بخش اول:تحقیقات انجام شده در داخل کشور
بهرام و همکاران (1379) تحقیقی تحت عنوان «مقایسه تصویر بدنی بزرگسالان فعال و غیرفعال و رابطه آن با ترکیب بدنی و نوع پیکری» انجام دادند، آزمودنی‌های این تحقیق 120 مرد و زن 65ـ25 ساله بود، که به دو گروه فعال و غیرفعال تقسیم شدند. به منظور بررسی میزان تصویر بدنی از پرسشنامه خود ـ توصیفی بدنی شامل سه خرده مقیاس چربی بدن، کل بدن و قیافه استفاده شد. شاخص‌های ترکیب بدنی نیز شامل درصد چربی بدن و شاخص توده بدن و نوع پیکری هم شامل تیپ‌های چاق پیکر، عضلانی پیکر و لاغر پیکر بودند که به روش هیث ـ کارتر تعیین شدند.
نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که تعامل معنی‌داری در مورد جنس و گروه در خرده مقیاس‌های تصویر بدنی وجود دارد. همچنین نتایج همبستگی نشان دادند که رابطه معکوس و معنی‌داری بین تصویر بدنی با درصد چربی بدن، شاخص توده بدن، چاق پیکری و عضلانی پیکری و رابطه مستقیم و معنی‌داری با لاغر پیکری وجود دارد. نتیجه اینکه نگرش افراد بزرگسال نسبت به بدن خود ناشی از توانایی‌ها و ابعاد بدنی بوده و اینکه مردان فعال دارای تصویر بدنی مثبت‌تری نسبت به زنان هستند(7).
صادقیان (1381) تحقیقی تحت عنوان «تعیین رابطه همبستگی بین خودپنداره بدنی با منتخبی از عوامل آمادگی جسمانی و سطح فعالیت بدنی دانشجویان» انجام دادند. آزمودنی‌های این تحقیق 100 دختر دانشجو دانشگاه اصفهان با دامنه سنی (25ـ19) بود. که در نیم سال تحصیلی دوم (80 ـ79) در واحد تربیت بدنی ثبت نام کرده بودند. ابزاری که برای جمع‌آوری اطلاعات درمورد متغیر معیار خودپنداره بدنی مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه خود ـ توصیفی بدنی حاوی 24 سئوال بود که از چهار خرده مقیاس قدرت، استقامت، هماهنگی و انعطاف‌پذیری تشکیل شده بود. ابزار اندازه‌گیری متغیر پیش‌گوی آمادگی جسمانی و سطح فعالیت بدنی به ترتیب چهار آزمون قدرت مشت کردن، توان هوازی، هماهنگی، نشستن و رساندن دست و پرسشنامه شاخص فعالیت بدنی بود.
به طور کلی نتایج تحقیق نشان دادند که بین خودپنداره بدنی با آمادگی جسمانی و سطح فعالیت بدنی ارتباط مستقیم و معنی‌داری وجود دارد و اینکه نگرش افراد نسبت به بدن خود ناشی از توانایی‌های بدنی بوده و هر چه میزان آمادگی جسمانی افراد بالاتر و سطح فعالیت بدنی آنها بیشتر باشد، نگرش و دید بهتر و مثبت‌تری نسبت به بدن خود و توانایی‌هایشان دارند(16).
بقائیان (1383)، در تحقیقی به مقایسه جنسیت در خودپنداره بدنی دانش آموزان دوره راهنمایی منطقه 15 تهران و ارتباط آن با منتخبی از ویژگی های فردی و خانوادگی، پرداخته است. آزمودنی های این تحقیق را، 200 نفر دانش آموز پسر تشکیل می دادند که به روش خوشه ای تصادفی از مدارس منطقه 15 تهران انتخاب شدند، برای ارزیابی خودپنداره بدنی، از پرسشنامه خود-توصیفی بدنی که شامل 70 سوال بوده، استفاده گردید، یافته های تحقیق نشان دادند که بین خودپنداره بدنی با جنسیت، سن تقویمی و پیشرفت تحصیلی ارتباط معنا داری وجود ندارد، اما بین خودپنداره بدنی با وضغیت اقتصادی-اجتماعی و سطح فعالیت بدنی دانش آموزان ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد(5).
امامی، جوادیان و سهرابی (1385) تحقیقی را تحت عنوان اثر روش های تمرینی منتخب بر خود پنداره بدنی دانشجویان دختر انجام دادند. هدف از این تحقیق بررسی اثر روش های تمرینی ایروبیک، یوگا و ایروبیک-یوگا بر خود پنداره بدنی دانشجویان بود. در این تحقیق 76 دانشجوی دختر با دامنه سنی 19-25 سال بدون تجربه قبلی در روش های تمرینی منتخب شرکت داشتند. گروه تجربی به مدت 10 هفته و هر هفته 2 جلسه (60 دقیقه در هر جلسه) در برنامه تمرینی شرکت داشتند. نتایج بدست آمده نشان داد که بین میانگین خود پنداره بدنی آزمودنی ها در گروه تجربی و کنترل تفاوت معناداری پیدا شد بدین صورت که بین خود پنداره بدنی یوگا و ایروبیک-یوگا نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری بدست آمد اما بین گروه ایروبیک و گروه کنترل این تفاوت معنادار نبود (4).
افتخاری ( 1385) تحقیقی را تحت عنوان اثر شرکت در کلاس های ورزشی فصل تابستان بر برخی عوامل آمادگی جسمانی و حرکتی، ترکیب بدنی و خودپنداره بدنی دختران نوجوان انجام دادند. در این تحقیق 54 نفر دانش آموز حضور داشتند. خودپنداره بدنی شرکت کنندگان قبل و بعد از کلاس ها مورد ارزیابی قرار گرفت. طول دوره 8 هفته و تعداد جلسات تمرینی سه نوبت در هفته بود. یافته های تحقیق نشان داد که میزان تغییرات انعطاف پذیری و خرده مقیاس عزت نفس، تنها در گروه تجربی معنادار بود. همچنین خودپنداره بدنی کلی و خرده مقیاس های خودپنداره بدنی، در گروه گواه و تجربی تفاوت معنی وجود نداشت(3)
قدیری (1387) تحقیقی را برای تعیین اثر یک دوره تمرین مقاومتی بر خودپنداره بدنی و کارکرد بدنی پسران فلج مغزی 13 تا 18 سال انجام داد. شرکت کننده ها به طور تصادفی در 2 گروه تجربی (9 نفر) و کنترل (7 نفر) جای گرفتند. گروه تجربی به مدت 8 هفته در یک برنامه تمرین مقاومتی فزاینده با اجرای 3 وهله با تکرار های تمرینی 8 تا 10، شرکت کردند. قبل و بعد از تمرین خودپنداره بدنی شرکت کننده ها با PSDQ و اطلاعات کارکرد بدنی مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته های بدست آمده از آزمون های کارکرد بدن تغییر معناداری نسبت به گروه کنترل نشان داد، اما بین میانگین های پیش آزمون و پس آزمون گروه تجربی در خودپنداره کلی و خرده مقیاس های آن تفاوت معناداری نسبت به گروه کنترل وجود نداشت(18).
بیات و همکاران(1387)، ادراک شایستگی های جسمانی را در دانشجویان فعال و غیر فعال را با توجه به جنسیت آنان مقایسه کردند. همچنین ارتباط بین ترکیب بدنی با ادراک شایستگی های جسمانی را مورد بررسی قرار دادند. 107 دانشجوی دختر و پسر با دامنه سنی 18 تا 28 سال در این تحقیق شرکت کردند.برای تعیین میزان ادراک فرد از شایستگی های جسمانی خود از سه خرده مقیاس چربی بدنی، ظاهر بدنی و کل بدن پرسشنامه خود توصیفی بدنی استفاده شده است. نتایج تحقیق آنها نشان داد فعالیت بدنی و جنسیت و تعامل آن دو تاثیر معنی داری بر ادراک فرد از شایستگی های جسمانی دارد. همچنین نتایج همبستگی نشان داد بین ادراک فرد از شایستگی های جسمانی خود با عوامل چاقی(BMI، WHR، درصد چربی بدن) رابطه معکوس و معنا داری وجود دارد(9).
زرشناس و همکاران (1388) به بررسی تأثیر ورزش هوازی کوتاه مدت بر جنبه های مختلف نگرش تصویر بدنی در زنان بزرگسال، پرداختند. در این تحقیق از طریق نمونه گیری در دسترس، 82 نفر از زنان 18 تا 45 سال ، در دو گروه تجربی و کنترل جای گرفتند. در این تحقیق از پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد بدن خود (MBSRQ) استفاده شد. گروه تجربی به مدت 4 هفته و 3 روز در هفته به مدت یک ساعت با 60 تا 80 درصد ضربان قلب بیشینه، در ورزش هوازی شرکت کردند. یافته های تحقیق نشان داد که، بین گروه تجربی و کنترل، در خرده مقیاس های ارزیابی از ظاهر، آگاهی از ظاهر، آگاهی از احساس سلامت جسمانی و آگاهی از احساس بیماری اخیلاف معناداری وجود دارد اما در خرده مقیاس های ارزیابی از تناسب جسمانی، رضایت از بخش های مختلف بدن، مشغولیت فکری اضلفه وزن بدن و ارزیابی وزن اختلاف معناداری وجود ندارد. بنابراین دوره های کوتاه مدت ورزش هوازی در بهبود برخی ابعاد نگرش تصویر بدنی در زنان بزرگسال مؤثر بوده است(13).
در جامعه‌ ایران، با ارزش‌های فرهنگی متفاوت، رابطه بین فعالیت بدنی و خودپنداره بدنی به صورت مدلی در تحقیقی توسط عبدالملکی(1389) مشاهده شده است. در این تحقیق با شرکت 652 دانش آموز دختر 8 تا 18 ساله منطقه 11 تهران بودند که به روش نمونه گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه خود توصیفی بدنی، بین المللی فعالیت بدنی و مشخصات فردی را تکمیل کردند. نتایج تحقیق حاکی از این است که خودپنداره دانش آموزان دختر تحت تاثیر متغیر‌های فعالیت بدنی، BMI، بالیدگی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی خانواده قرار می‌گیرد. در نتیجه برای افزایش خودپنداره بدنی نوجوانان باید به عامل موثری چون فعالیت بدنی توجه نمود (17).
پیری کرد (1389) تحقیقی تحت عنوان تاثیر یک برنامه تمرین مقاومتی بر تصویر بدنی و میزان اضطراب پسران دانشجوی غیر ورزشکار انجام داد. بدین منظور 40 مرد غیر ورزشکار ( سن 22.28 سال) به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. طول دوره 8 هفته به طول انجامید. نتایج پژوهش نشان داد که 8 هفته تمرین مقاومتی باعث افزایش معنی داری در حجم و قدرت عضلانی، افزایش رضایتمندی از تصویر بدنی و کاهش میزان اضطراب در گروه آزمایش شده است اما هیچ کدام از تغییرات در گروه شاهد معنی دار نبود (10).
بابایی (1391) تحقیقی تحت عنوان اثر نوع تمرین بر خودپنداره بدنی دختران نوجوان غیر فعال انجام داد. بدین منظور 88 دختر نوجوان غیر فعال به سه گروه تجربی (مقاومتی، هوازی و ترکیبی) و یک گروه کنترل تقسیم شدند. طول دوره 8 هفته به طول انجامید. نتایج تحقیق نشان داد کهتمرین از نوع هوازی باعث افزایش معنی دار خودپنداره توانایی بدنی شده است اما هیچ کدام از تغییرات در گروه های تجربی دیگر و گروه کنترل معنی دار نبود.