دانلود تحقیق در مورد عوامل موثر بر خودپنداره و خودپنداره و عزت نفس

شکل 2-2 سه مدل ارائه شده درمورد ارتباط بین ابعاد چندگانه خودپنداره بدنی و اجزای آمادگی جسمانی2-4 آمادگی جسمانی و خودپنداره بدنی همچنین مارش و همکاران به دنبال انجام بررسیها در مورد ماهیت چندبعدی خودپنداره بدنی و ساخت ابزارها و…

Continue Reading

پایان نامه با موضوع نتایج و 18.11510.

18.11510. 82620.000سهلگیرانه4216.28نتایج جدول بیانگر آن است با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون کمتر از 05/0 است (sig4-5- رگرسیون چند متغیره بین متغیرهای مستقل و متغیر وابستهجدول 4-9-نتایج تحلیل واریانس متغیرهای مستقل و وابسته وارد شده در معادله‌ی رگرسیونمنبع تغییر…

Continue Reading

پایان نامه با موضوع تأثیر شیوه های فرزندپروری و فرزندپروری مقتدرانه

5-2- بحث و نتیجهگیری پیرامون یافتههای پژوهششاید به جرات بتوان گفت که با وجود تغییرات زیادی که در جوامع مختلف پدید آمده است، خانواده هنوز هم کانون اصلی تربیت و آموزش به حساب آمده و بیشترین تاثیر را بر رفتار…

Continue Reading

پایان نامه با موضوع دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تنهاییرشوانلو، فرهاد (1387)، رابطه ادراک از سبک های فرزندپروری با پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‌ی انگیزش تحصیل. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. گروه روانشناسی روانشناسی تربیتی تهمتن، کلثوم (1377)، رابطه شیوه‌های فرزندپروری والدین و انگیزش…

Continue Reading

پایان نامه با موضوع فرزند پروری آسان گیرانه و کارآمدی و سلامت روان

2- افرادی که نیازمند به پیشرفت زیاد هستند، موقعیت‌های زیر را ترجیح می‌دهند و در آنها سخت‌تر به کار می‌پردازند تا افرادی که نیاز به پیشرفت کمی دارند. الف) موقعیت‌های مشتمل بر مخاطره متوسط: در مواردی که مخاطره اندک باشد…

Continue Reading

پایان نامه رایگان درمورد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و رشته های علوم انسانی

11-ناظم پور(1385)درپژوهش خودباعنوان میزان کارائی دبیران مدارس دولتی وغیردولتی مدارس مقطع متوسطه ناحیه 2شهرکرمان اینگونه بیان داشته است:شواهدکافی برای بیان این مطلب که دبیران مدارس دولتی وغیردولتی متفاوتندوجودندارد.بااین حال درموردمعنی داربودن اختلاف عملکردمدارس دولتی وغیردولتی ازآزمونtاستفاده کرده است که درنهایت…

Continue Reading

مقاله رایگان درباره عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی و فعالیت های فوق برنامه

2-3-4. عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی کارشناسان علوم مختلف راجع به تعلیم و تربیت و آثار مترتب بر آن از دیرباز سخن گفته، هریک به گونه ای دیدگاه های خود را بیان داشته اند زیرا در چند دهه اخیر پیشرفت…

Continue Reading

مقاله رایگان درباره عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی و اهداف فعالیت های فوق برنامه

1-1مقدمه فرآیند یاددهی و یادگیری، فرآیند دو جانبه ای است که در آن یاددهی با ابتکار و خلاقیت معلم و یادگیری بر اساس مفاهیم و اهداف درس است به نحوی که هر دو طرف فر آیند، معلم و متعلّم در…

Continue Reading