پایان نامه درمورد ابزار گرداوری اطلاعات و سازمانهای دولتی

1- بین اجرای مدیریت واحد شهری در گیلان غرب و کاهش هزینه های سازمانها رابطه معنادار وجود دارد. فرضیه H1 تایید شد ————2- بین اجرای مدیریت واحد شهری در گیلانغرب و کاهش افزایش خدمات به شهروندان رابطه معنادار وجود دارد. فرضیه H1 تایید شد ———— 3- بین اجرای مدیریت واحد شهری در گیلان غرب و […]