منابع پایان نامه ارشد با موضوع تصمیمات ساختار سرمایه و هزینه های نمایندگی

در صورتی که نرخ مالیات عایدات سهام (tps) صفر باشد و مالیات بر عایدات بدهی (tps) و نرخ مالیات شرکت (T) مساوی باشد، مزیت مالیاتی بدهی صفر می شود. 0= ارزش فعلی معافیت مالیاتی اگر T=tps=tpd=0 نتایج پیشنهاد اول و دوم مودیلیانی و میلر به دست می آید.اگر T=0,tpd>0 و یک واحد پولی به عنوان […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مفروضات مدل مودیلیانی و میلر و تأمین مالی از طریق بدهی

اولین کار اساسی روی نظریه ساختار سرمایه توسط دیوید دوراند (1952) صورت گرفت. به این ترتیب که دو حد پایین و بالا را که سایر محققین تا آن زمان مورد بررسی قرار داده بودند مشخص کرد. بر طبق نظر سود خالص فرض می شود که بهره بدهی (Kd) و هزینه سرمایه صاحبان سرمایه (Ks) از […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع بازده مورد انتظار سهامدار و تأمین مالی از طریق بدهی

معادلات بالا نشان می دهد که با بدهی صفر در ساختار سرمایه، بازده مورد انتظار سهام عادی برابر با بازده مورد انتظار کل شرکت است. اما با افزایش نسبت اهرمی و صرف ریسک میزان بازده مورد انتظار سهام عادی بیشتر از بازده مورد انتظار کل شرکت می شود. یعنی در هر حالت بازده کل مورد […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت سرمایه در گردش و بودجه بندی سرمایه ای

ارزش بازار شرکت : بیانگر قیمت روزانه هر سهم ضربدر تعداد سهام آن شرکت می باشد و نشان دهنده کل ارزش بازار سهام شرکت که در مالکیت سهامداران است، می باشد. به این دلیل از ارزش بازار به جای قیمت هر سهم استفاده می گردد که در ارزش بازار تعدیل مربوط به افزایش سرمایه به […]

مقاله رایگان درباره محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه و بازده مورد انتظار سهامدار

هزینه سهام ممتاز هزینه ای است که شرکت بابت تأمین مالی از طریق انتشار سهام ممتاز متحمل می شود. معمولاً به سهام ممتاز نرخ سود ثابتی تعلق می گیرد و سهامداران ممتاز نیز این انتظار را دارند که سود سهام ممتاز را به طور منظم دریافت نمایند. نرخ هزینه سهام ممتاز از تقسیم سود سهام […]