منابع تحقیق درباره میزان تحصیلات مادر و مهارت های بنیادی

مهارت های جابجایی شامل گروهی از مهارت های بنیادی هستند که به افراد امکان هدایت در فضا یا حرکت بدن از نقطه ای به نقطه دیگر را می دهند. دویدن، پریدن، لی لی کردن، یورتمه رفتن، سر خوردن، سکسکه رفتن از رایج ترین اشکال مهارتهای جابجایی هستند. در این تحقیق برای ارزیابی مهارت های بنیادی […]

دانلود مقاله با موضوع توسط نرم افزار و آمار استنباطی

1914/12214/11733/1 001/0232/0001/0005/0001/0001/0همانطور که در جدول 9-4 مشاهده می شود،مقدارP بدست امده فقط در میان گروه اول و سوم کمتراز 05/0 می باشد،بنابر این فقط در بین این دو گروه اختلاف معنی داری در میانگین نمره تعادل وجود ندارد.فصل پنجمبحث و نتیجه گیری 5-1 مقدمه:با توجه به عنوان تحقیق،هدف این پژوهش بررسی تاثیر سابقه ورزشی و […]