پایان نامه رایگان با موضوع ریسک نوسان نرخ بهره و ریسک غیر سیستماتیک

ru :بازده سهام pt: قیمت سهم در پایان دوره tpt-1 : قیمت سهم در ابتدای دوره ی قبل یا پایان دوره t-1Dt : منافع حاصل از مالکیت سهام در دوره ی t به سهامدار تعلق گرفته است. منافع حاصل از مالکیت ممکن است به شکل های مختلفی به سهامداران پرداخت شود که عمده ترین آنها […]

پایان نامه رایگان با موضوع فعالیت های اقتصادی و عدم تقارن اطلاعاتی

1-17-6.ریسک غیر سیستماتیک شرکت : آن بخش از ریسک کل است که منحصر به یک شرکت یا صنعت است .عواملی از قبیل مدیریت، ظرفیت، ترجیحات مصرف کننده و اعتصابات کارگری باعث نوسان در بازده های یک شرکت می‌شود . 1-17-7.تاپسیس فازی : الگوریتم تاپسیس فازی، یکی از تکنیک های رایج تصمیم گیری است که در […]

مقاله رایگان درباره تنوع بخشی سرمایه گذاری و بازده سرمایه گذاری

شکل زیر تأثیر متنوع سازی را بر روی ریسک کل پرتفولیو نشان می دهد. هر چه تنوع اوراق بهادار موجود در پرتفولیوی سرمایه گذار بیشتر باشد ریسک غیرسیستماتیک کوچک تر می شود و ریسک کل پرتفولیو به ریسک سیستماتیک نزدیک تر می شود. بنابراین، ایجاد تنوع در اوراق بهادار نمی تواند باعث کاهش ریسک سیستماتیک […]

مقاله رایگان درباره نرخ بازده مورد انتظار و معیار اندازه گیری

E(R) = بازده موردانتظار سرمایه گذاریRi = بازده های ممکن Pi = توزیع احتمالات مربوط به بازده های ممکننرخ بازده مورد انتظار :نرخ بازده مورد انتظار هر سرمایه گذاری مقدار میانگین احتمال نرخهای بازده احتمالی آن است و به صورت زیر محاسبه می شود:که در آن:E(R) = نرخ بازده موردانتظار سرمایه گذاریRi = بازده های […]

مقاله رایگان درباره سرمایه گذاری در اوراق بهادار و بازده سرمایه گذاری

در دنیای واقعی، همبستگی های کامل به ندرت وجود دارد. اوراق بهادار معمولاً با یکدیگر رابطه همبستگی مثبت و ناقص (0 < rij< 1) دارند. بنابراین، اگرچه می توان ریسک را کاهش داد ولی نمی توان آن را کاملاً حذف کرد.بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسکسرمایه گذاری در اوراق بهادار فرآیندی دو بعدی شامل […]

مقاله رایگان درباره اندازه گیری عملکرد و معیار اندازه گیری

بنابراین دو رویکرد با هم مطابقت داده می شوند:NOPAT-KW (Capital) = سود خالص -KE (Equity) سود خالص -KE (E)پس لازمه برقرار بودن تساوی بین دو طرف آن است که DM = D و EM = E باشد. به عبارت دیگر،ارزش بازار بدهی و حقوق صاحبان سهام با ارزش دفتری آنها یکسان باشد. عمدتاً به لحاظ […]

مدیریت دارایی و بدهی و ریسک غیر سیستماتیک

2-21. رابطه بین مدیریت ریسک و بیمهشرکت های بیمه گر ، ضمن آنکه در صدد راهبری فرآیندهای قیمت گذاری ، مدیریت دارایی و بدهی و بازاریابی خود حول محور تحلیل ریسک جامع می باشند ؛ به دنبال آن هستند تا به جای تدابیر ساده انگارانه مهار هزینه های غیر خسارات ، استراتژی های خود را […]