پایان نامه سازمان بیمه تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 5-1) مقدمه:این فصل شامل سه بخش است در بخش اول نتایج تجزیه و تحلیل متغیرها توسط آمار توصیفی بیان می شود و در بخش دوم نتایج آزمون فرضیه ها به کمک آمار استنباطی بیان می شود و در نهایت پیشنهادات در بخش سوم ارائه می شوند. 5-2) تجزیه و […]