دانلود پایان نامه با موضوع عوامل فردی اجتماعی و گردشگری و ساختار اجتماعی

تئوری دیگری که درباره انگیزه مسافر ارائه شده است، بر اساس این قرارداد که مسافر و رفتار او به هنگام تفریح و گردش بر اساس چارچوبی مبتنی بر انگیزه مطلوب قرار دارد ) ایسو- اهولا(. این پژوهشگر اعتقاد دارد که…

Continue Reading