منابع پایان نامه ارشد با موضوع تصمیمات ساختار سرمایه و هزینه های نمایندگی

در صورتی که نرخ مالیات عایدات سهام (tps) صفر باشد و مالیات بر عایدات بدهی (tps) و نرخ مالیات شرکت (T) مساوی باشد، مزیت مالیاتی بدهی صفر می شود. 0= ارزش فعلی معافیت مالیاتی اگر T=tps=tpd=0 نتایج پیشنهاد اول و دوم مودیلیانی و میلر به دست می آید.اگر T=0,tpd>0 و یک واحد پولی به عنوان […]