مقاله توسعه صنعت گردشگری و جاذبه های گردشگری

اهداف توسعه پایدار را معمولاً در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دسته بندی و شاخص‎هایی را برای اندازه گیری توسعه یافتگی در این جنبه ها تعریف می کنند : حوزه اجتماعی، شاخص هایی را مورد توجه قرار می دهد که در ارتباط مستقیم با انسان است و به عنوان تسهیل گر با بازدارنده […]