دانلود مقاله با موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات و بانکداری الکترونیکی

در سال های اخیر استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان محور بسیاری از تحولات جهانی امریانکارناپذیر بوده و این امر موجب تسریع انجام امور گشته است. در حال حاضر در هر تجارتی می توان نشانههایی از فن آوری را مشاهده کرد مانند بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیک و بیمه الکترونیکی (علیزاده،1383).امروزه اطلاعات هم […]

دانلود مقاله پذیرش بانکداری الکترونیک و مدیریت ارتباط با مشتری

پیشینه خارجی“رکسها” و همکارانش تحقیقی با عنوان” بررسی تأثیر برنامه رابطهای بر پذیرش بانکداری الکترونیک” را در سال 2003 شکل دادند. . این تحقیق با استفاده از مدل TAM در بانک های سنگاپور انجام شد . نتیجه این پژوهش نشان می دهد که اعتماد یکی از عوامل کلیدی بانکداری الکترونیک به شمار می رود . […]

منبع پایان نامه ارشد با موضوع بانکداری الکترونیکی و بانکداری الکترونیک

هدف در این تحقیق این است که با بررسی الگوریتمهای موجود در زمینه خوشهبندی، الگوریتمی ارائه گردد که تا حد قابل قبولی بتواند محدودیتهای موجود را پوشش دهد. برخی از محدودیتهای موجود را میتوان به شرح ذیل برشمرد: کارایی برای پایگاه دادهها با حجم بالا کشف خوشهها با اشکال مختلف عدم حساسیت به ترتیب دادههای […]