دانلود مقاله با موضوع درگیری کلیه افراد صنعت بیمه و فناوری اطلاعات و ارتباطات

2-9) جایگاه بیمه الکترونیک در صنعت بیمه ایران به طور کلی،بیمه الکترونیک،هزینه های مدیریتی و اداری را از طریق فرایند اتوماسیون کسب و کار کاهش می دهد و اطلاعات مدیریتی را بهبود می بخشد.همچنین بیمه الکترونیک،کارمزد پرداختی به واسطه ها…

Continue Reading

پایان نامه توسعه پایدار اجتماعی و توسعه صنعت گردشگری

تصویر (3-14) : فطیر سنتی هریس……………………………………………………………………………………….62تصویر(3-15) : فرش هریس ………………………………………………………………………………………………63 فصل اولکلیاتپژوهش 1-1-مقدمه صنعت گردشگری یکی از پدیده‌های قرن حاضر است که بعد از صنعت نفت و خودروسازی، سومین صنعت مهم جهان شمرده می‌شود و علاوه بر فقرزدایی، عدالت‌گستری و…

Continue Reading

پایان نامه با موضوع موسسات مالی و اعتباری و تولید ناخالص داخلی

Good ness of fit = 91/0Factor for the calculation of marginal effects = 0062/0Pesaran- timmermann test statistic = 09/2 (037/0)R – Sqauared = 79/0ماخذ:یافته های تحقیق***,** به ترتیب معنیدار در سطح5و1درصدهمانگونه که جدول4-6 نشان میدهد معیارخوبی برازش، آماره پسران و…

Continue Reading