مقاله درمورد افزایش درآمد و مکان کنترل

از طرف دیگر، به استناد ادعای پانچنکو (Panchenko, 1975) Fusarium Orobanche اولین بار در سال 1930 توسط Jacevskij از گل جالیز در روسیه جدا شد. در سال 1951 آزمایشاتی در همین کشور انجام شد و کارایی قارچ F. Orobanche jac. را در کاهش آلودگی به گل جالیز در مزارع توتون بین 86 تا 100 درصد […]

دانلود مقاله با موضوع درگیری کلیه افراد صنعت بیمه و فناوری اطلاعات و ارتباطات

2-9) جایگاه بیمه الکترونیک در صنعت بیمه ایران به طور کلی،بیمه الکترونیک،هزینه های مدیریتی و اداری را از طریق فرایند اتوماسیون کسب و کار کاهش می دهد و اطلاعات مدیریتی را بهبود می بخشد.همچنین بیمه الکترونیک،کارمزد پرداختی به واسطه ها را از طریق فروش مستقیم بیمه نامه به مشتری کاهش می دهد(برومیده و اعرابی،1385).در نهایت […]

پایان نامه توسعه پایدار اجتماعی و توسعه صنعت گردشگری

تصویر (3-14) : فطیر سنتی هریس……………………………………………………………………………………….62تصویر(3-15) : فرش هریس ………………………………………………………………………………………………63 فصل اولکلیاتپژوهش 1-1-مقدمه صنعت گردشگری یکی از پدیده‌های قرن حاضر است که بعد از صنعت نفت و خودروسازی، سومین صنعت مهم جهان شمرده می‌شود و علاوه بر فقرزدایی، عدالت‌گستری و اشتغال‌زایی، درآمد بالایی را ایجاد کرده‌است، به گونه‌ای که سازمان گردشگری در بیانیه‌ی‌ مانیل، گردشگری […]

پایان نامه با موضوع موسسات مالی و اعتباری و تولید ناخالص داخلی

Good ness of fit = 91/0Factor for the calculation of marginal effects = 0062/0Pesaran- timmermann test statistic = 09/2 (037/0)R – Sqauared = 79/0ماخذ:یافته های تحقیق***,** به ترتیب معنیدار در سطح5و1درصدهمانگونه که جدول4-6 نشان میدهد معیارخوبی برازش، آماره پسران و R2 حاکی از مناسب بودن مدل در توضیح رفتار متغیرها ست.بیمه محصول دارای تاثیر منفی […]