دانلود پایان نامه بازده حقوق صاحبان سهام و شکل ضعیف بازار کارا

موضوع مالی رفتاری (Behavioral Finance) از جمله مباحث جدیدی است که در دو دهه گذشته توسط برخی اندیشمندان مالی مطرح‌گردید و به سرعت مورد توجه اساتید و صاحب نظران این رشته در سراسر دنیا قرار‌گرفت، به گونه‌ای که امروزه این مباحث موجب شکل‌گیری شاخه مطالعاتی مستقلی در دانش مالی‌گردیده است. فرض «عقلایی بودن» سرمایه‌گذاران به […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ناهمسانی واریانس و ناهمسانی

H0: همسانی واریانس H1: ناهمسانی واریانس f: 22/34282 p= 0/000 pResiduals (Garque- bera)= 500963/6 p= 0/000آماره t برای معنی دار بودن ضریب رگرسیون بزرگتر از مقادیر بحرانی است و به عبارت دیگر سطح معنی داری محاسبه شده کوچکتر از 01/0 است. بنابراین با 99 درصد اطمینان ضریب رگرسیون متغیر مستقل معنی دار است و اثر […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع بازده مورد انتظار سهامدار و تأمین مالی از طریق بدهی

معادلات بالا نشان می دهد که با بدهی صفر در ساختار سرمایه، بازده مورد انتظار سهام عادی برابر با بازده مورد انتظار کل شرکت است. اما با افزایش نسبت اهرمی و صرف ریسک میزان بازده مورد انتظار سهام عادی بیشتر از بازده مورد انتظار کل شرکت می شود. یعنی در هر حالت بازده کل مورد […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ساختار سرمایه بهینه و ساختار بهینه سرمایه

شماره و عنوان نمایه صفحهنمایه (1-2) راه های تحصیل منابع مالی اضافی به همراه محاسن و معایبت آن 24نمایه (2-2) هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر ااس روش سود خالص 25نمایه (3-2) هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه براساس روش سود خالص عملیاتی 26نمایه (1-4) شاخص های آماری گرایش به […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع شرکتهای پذیرفته شده و بورس اوراق بهادار

چنانچه این شرکت وام بگیرد، خالص صرفه جویی مالیاتی چقدر خواهد شد؟چه عوامل نابهنجاری می تواند ساختار سرمایه مطلوب آن شرکت را بر هم بزند و آن را دچار بحرانهای مالی کند ؟ این آشفتگی، نابسامانی یا بحران مالی به چه قیمتی تمام خواهد شد؟ برای تأمین مالی کدام راه ارزانتر است ؟ اگر چنین […]

مقاله رایگان درباره مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و سود خالص عملیاتی پس از مالیات

MVA معلول EVA است زیرا حاصل ارزش فعلی EVA های آتی شرکت است که مبنای ارزیابی شرکت می باشد.بنابراین اگرچه EVA یک معیار داخلی برای اندازه گیری عملکرد است ولی همین معیار داخلی منجر به ایجاد یک معیار خارجی به نام MVA می شود.MVA نشان دهنده ارزیابی جامعهسرمایه گذار از عملکرد شرکت است. بنابراین، EVA […]

مقاله با موضوع شرکتهای پذیرفته شده و بازار اوراق بهادار

والاس(1980) تقاضا برای خدمات حسابرسی باکیفیت بالا را در چارچوب نظریه علامت دهی در عرضه اولیه سهام دربازارسرمایه موردبررسی قرارداده است. درچارچوب نظریه علامت دهی، اگرخریداران اوراق بهادار نتوانند میان اوراق بهادار با کیفیت وبی کیفیت تفاوت قائل شوند، قیمت بازار اوراق بهادار به گونه ای تعدیل می شود تا منعکس کننده متوسط کیفیت مورد […]

پایان نامه ارشد درباره ارزش دفتری حقوق صاحبان و استانداردهای حسابداری

2-1-4-1- رویکرد پیشرویدادی (رویکرد پیشبینی هزینه سرمایه)در این رویکرد هزینه سرمایه بر اساس داده‏های پیش‏بینی شده در زمان آینده محاسبه میگردد. آن دسته از مطالعاتی که از این روش بهره گرفتهاند، نرخهای بازدهی را برآورد میکنند که بازار به طور ضمنی جهت تنزیل جریانهای نقدی مورد انتظار آتی به کار می‏گیرد. ما به چندین تحقیق […]

پایان نامه ارشد درباره مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای و اندازه گیری هزینه سرمایه

اگر بین هزینه سرمایه و موضوع به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران ارتباط برقرار گردد، مى‌توان هزینه سرمایه را به طریق دیگرى تعریف کرد. براى مثال، مى‌توان هزینه سرمایه را به این طریق تعریف کرد: حداقل نرخ بازدهى که شرکت باید تحصیل کند تا اینکه در ارزش شرکت تغییرى صورت نگیرد، یعنى ارزش شرکت کماکان حفظ […]

دانلود پایان نامه ارشد درمورد دیدگاههای موافقان و مخالفان مدیریت سود و حسابداری محافظه کارانه

مدیریت سودسود هر سهم نسبت بدهیتأثیر بر سطحEPSکاهش پراکندگیEPSکاهش EPS جاری به منظور افزایش EPS آتیتحقیقات تجربی صورت نگرفته است/ نظر حرفه ایتحقیقات تجربی کمی صورت گرفته استتحقیقات تجربی کمی صورت گرفته استتحقیقات تجربی نسبتاً خوبی انجام شده استتحقیقات تجربی نسبتاً خوبی انجام شده استمطالعاتتفسیرها2-6. مفهوم مدیریت سودمحاسبه سود خالص در یک واحد تجاری متأثر […]

دانلود پایان نامه ارشد درمورد کشورهای درحال توسعه و درآمدهای غیرعملیاتی

تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد که سرمایه گذاران با هرکدام از مولفه های صورت حساب سود و زیان برخورد یکسانی ندارند، از نظر آنها ارقام مستمر و عملیاتی ( چون پایدارترند) دارای اهمیت بیشتری هستند و عملکرد مدیران را درست تر منعکس می کنند، لذا مدیران سعی بر طبقه بندی نادرست صورت حساب سود […]

دانلود مقاله انگیزه‌های مرتبط با عرضه اولیه اوراق بهادار و تمرکز مجدد به انگیزه‌های بازار سرمایه

راجع‌به شرکت‌ها با قراردادهای استقراض، که به مدیریت سود می‌پردازند، مطالعات زیادی صورت گرفته است. دیفوند و جیامیالوو (1994)، با استناد به نمونه‌ای از شرکت‌ها، که تخلف از قراردادهای استقراض (عدم بازپرداخت اصل و یا بهره وام‌ها) را گزارش کردند. پی بردند که این شرکت‌ها در سال قبل از گزارش نقض قرارداد، از اقلام تعهدی […]

دانلود مقاله نامتقارن بودن اطلاعات و اقلام تعهدی اختیاری

تفاوت این دو مجموعه اطلاعات چیزی است که آن را اطلاعات محرمانه می‌نامند یعنی با در دست داشتن اطلاعات محرمانه این احتمال وجود دارد که نیروهای درون سازمانی با در دست داشتن اطلاعات محرمانه درباره کیفیت واقعی شرکت نسبت به افراد از سازمان اطلاعات بیشتری داشته باشند (توازن اطلاعات به سمت آن‌هاست) وجود پدیده نامتقارن […]

تحقیق رایگان با موضوع عملکرد مالی شرکت ها و بهای تمام شده محصول

در این پژوهش، تحلیل جامعی روی بررسی تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت در شرکت انتقال گاز ایران بین سالهای 1386 الی 1391 شرکت مورد مطالعه انجام گرفت. با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، فرضیهها مورد آزمون قرار گرفت در کل نتایج آزمون فرضیهها حاکی از تاثیر عدم معنیدار استراتژی مدیریت […]

تحقیق رایگان با موضوع نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و شرکتهای سرمایه گذاری

مدیریت مالی، در واقع تصمیمگیری و انتخاب راهکارهای تهیه در خصوص سرمایهگذاری وجوه در داراییها کسب بهترین ترکیب مالی به منظور افزایش ارزش کلی شرکت است. تامین مالی در واحدهای اقتصادی به طرق مختلف و با بهرهگیری از منابع متعدد صورت میگیرد درخصوص انتخاب بهترین گزینه تامین مالی، عوامل متعددی موثر میباشند. یکی از مهمترین […]