تحقیق درمورد اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری و وجه نقد حاصل از عملیات

رضایی و همکاران (1389) هدف اصلی این مقاله بررسی محتوای اطلاعاتی فزاینده سرمایه فکری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی مراحل چرخه حیات می‌باشد. دوره زمانی موردمطالعه، 1387-1381 و نمونه انتخابی شامل 74 شرکت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها با استفاده از رگرسیون چندگانه حاکی از این است که اجزای سرمایه‌های فکری […]

مقاله درباره شرکت‌های پذیرفته شده و پیش بینی سود هر سهم

ABSIT = b0 + b1QD + b3 SIZE +b4LEV+ b5 INS + b6 OWNCON +£i,t3-7-3) مدل 2 جهت آزمون فرضیه فرعی دوم ABSIT = b0 + b1QE + b2 SIZE +b3LEV+ b4 INS + b5 OWNCON +£i,t3-8) تعریف عملیاتی متغیر‌های تحقیقمتغیر‌های این تحقیق به منظور آزمون فرضیه‌ها شامل متغیر‌های مستقل، متغیرهای وابسته و متغیر‌های کنترلی […]

دانلود پایان نامه بورس اوراق بهادار و بازده بدون ریسک

1-5-1- فرضیه اصلی : بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد 1-5-2- فرضیه فرعی :1-5-2-1- بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام شرکت های که از نظر اندازه کوچک هستند ، رابطه معناداری وجود دارد.1-5-2-2- بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام شرکت هایی که […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مقیاس اندازه گیری و بورس اوراق بهادار

روش‌تحقیق برحسب روش،‌همبستگی است که در‌آن هدف‌اصلی مشخص کردن رابطه بین دو متغیر کمی است که علاوه بر بررسی وجود رابطه، به دنبال اندازه و حد آن نیز‌است. هدف‌از مطالعه همبستگی برقراری یک رابطه و بکارگیری این روابط در پیش بینی است. در این تحقیق همبستگی بین متغیر مستقل اختلاف نسبت بدهی شرکت با نسبت […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع تأمین مالی از طریق سهام و تأمین مالی از طریق بدهی

انتقادات وارد بر نظریه مودیلیانی و میلر نتایجی که مودیلیانی و میلر به آن رسیده اند، منطقاً از فرضیات اولیه آنها اخذ می شود‌و این زمانی است که بازار سرمایه کامل باشد. اما در عالم واقعیت بازار سرمایه دارای‌نواقصی می‌باشد که‌موجب می شود همان نتایج بدست نیاید. بنابراین اشخاصی که با نظریه مودیلیانی و میلر […]

مقاله رایگان درباره مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و سود خالص عملیاتی پس از مالیات

MVA معلول EVA است زیرا حاصل ارزش فعلی EVA های آتی شرکت است که مبنای ارزیابی شرکت می باشد.بنابراین اگرچه EVA یک معیار داخلی برای اندازه گیری عملکرد است ولی همین معیار داخلی منجر به ایجاد یک معیار خارجی به نام MVA می شود.MVA نشان دهنده ارزیابی جامعهسرمایه گذار از عملکرد شرکت است. بنابراین، EVA […]

مقاله رایگان درباره اندازه گیری عملکرد و معیار اندازه گیری

بنابراین دو رویکرد با هم مطابقت داده می شوند:NOPAT-KW (Capital) = سود خالص -KE (Equity) سود خالص -KE (E)پس لازمه برقرار بودن تساوی بین دو طرف آن است که DM = D و EM = E باشد. به عبارت دیگر،ارزش بازار بدهی و حقوق صاحبان سهام با ارزش دفتری آنها یکسان باشد. عمدتاً به لحاظ […]

مقاله رایگان درباره شرکت های سرمایه گذاری و ارزش افزوده سهامدار

2-EVA مدیران ارشد شرکت را نسبت به معیاری که بیشتر تحت کنترل آنهاست،پاسخگومی کند(نرخ بازده سرمایه و نرخ هزینه سرمایه به وسیله تصمیمات آنها تحت تأثیر قرار می گیرد) نه نسبت به معیارهایی که مدیران احساس می کنند خارج از کنترل آنهاست (قیمت بازار سهام).3-EVA از طریق همه تصمیماتی که مدیران شرکت اتخاذ می کنند […]

پایان نامه ارشد درباره نرخ بازده مورد انتظار و شفافیت سود حسابداری

3-1- مقدمهاولین گام در انجام تحقیق برخورد با موقعیت مسئلهای است. هر تحقیقی دارای سلسله مراحلی است که با هدف یافتن پاسخ برای مشکلات کاری در سازمان انجام میشود. انتخاب روش و انجام تحقیق بستگی به هدف و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. به عبارت دیگر هدف از انتخاب روش تحقیق آن […]

پایان نامه ارشد درباره بازده مورد انتظار سهامدار و مدل جریانهای نقدی تنزیل

این مدل مبتنی بر مفروضات زیر است :سود سهام تنها درآمدی است که سهامداران از سرمایهگذاری خود در سهام به دست میآورندسود سهام سالانه پرداخت میشودمیزان سود تقسیمی بر اساس نرخ مرکب رشد ثابت سالانه افزایش مییابدنرخ رشد سود تقسیمی از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران کمتر است(همان منبع). 2-1-3-5- مدل تنزیل جریان نقدیدر این […]

دانلود مقاله انگیزه‌های مرتبط با عرضه اولیه اوراق بهادار و تمرکز مجدد به انگیزه‌های بازار سرمایه

راجع‌به شرکت‌ها با قراردادهای استقراض، که به مدیریت سود می‌پردازند، مطالعات زیادی صورت گرفته است. دیفوند و جیامیالوو (1994)، با استناد به نمونه‌ای از شرکت‌ها، که تخلف از قراردادهای استقراض (عدم بازپرداخت اصل و یا بهره وام‌ها) را گزارش کردند. پی بردند که این شرکت‌ها در سال قبل از گزارش نقض قرارداد، از اقلام تعهدی […]

تحقیق رایگان با موضوع نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و شرکتهای سرمایه گذاری

مدیریت مالی، در واقع تصمیمگیری و انتخاب راهکارهای تهیه در خصوص سرمایهگذاری وجوه در داراییها کسب بهترین ترکیب مالی به منظور افزایش ارزش کلی شرکت است. تامین مالی در واحدهای اقتصادی به طرق مختلف و با بهرهگیری از منابع متعدد صورت میگیرد درخصوص انتخاب بهترین گزینه تامین مالی، عوامل متعددی موثر میباشند. یکی از مهمترین […]