مقاله رایگان درباره شرکت های سرمایه گذاری و ارزش افزوده سهامدار

2-EVA مدیران ارشد شرکت را نسبت به معیاری که بیشتر تحت کنترل آنهاست،پاسخگومی کند(نرخ بازده سرمایه و نرخ هزینه سرمایه به وسیله تصمیمات آنها تحت تأثیر قرار می گیرد) نه نسبت به معیارهایی که مدیران احساس می کنند خارج از کنترل آنهاست (قیمت بازار سهام).3-EVA از طریق همه تصمیماتی که مدیران شرکت اتخاذ می کنند […]

پایان نامه ارشد درباره مدل ارزش افزوده اقتصادی و شفافیت سود حسابداری

هزینه سرمایه یکی از مفاهیم اساسی در حوزه ادبیات مدیریت مالی به شمار میرود. هزینه سرمایه در تصمیمات تامین مالی نقش مهمی ایفا میکند. مدیریت شرکت در راستای تعیین منابع مالی باید هزینه تامین مالی را مشخص و عوامل موثر بر آن را تعیین نماید. هزینه سرمایه به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد در مدل […]