منابع مقاله با موضوع ارزیابی کیفیت خدمات و شبکه جهانی اینترنت

مروری بر ادبیات تحقیق2-1- مقدمهامروزه رقابت برای بهبود کیفیت خدمات به عنوان یک مسئله راهبردی کلیدی برای سازمان ها یی که در بخش خدمات فعالیت می کنند ، شناخته شـده اسـت. سـازمـان هـایـی کـه به سطح بالاتری از کیفیت خدمات…

Continue Reading

دانلود مقاله مدیریت ارتباط با مشتری و صرفه جویی در هزینه ها

سیستم ارتباط با مشتری به دانش کاری مشتری محور و فرهنگ موثر پشتیبانی بخشهای بازاریابی و فروش و فرایندهای سرویسدهی نیاز دارد.مدیریت ارتباط با مشتری در یک نگاه نیاز به رهبری فناوری و فرهنگ صحیح دارد. دیوید سیمس در مقاله…

Continue Reading

دانلود مقاله موانع و محدودیت و ارتباط با مشتری

5-4 موانع و محدودیتهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………84پیوستها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………93 فهرست جداول عنوان صفحه (3-1)جامعه آماری و حجم نمونه بانک های مورد پژوهش……………….. …………………………………………………………………………………………………57(3-2)ارتباط سؤالات با هر یک از متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….58(3-3)ضریب آلفای کرونباخ هرشش بانک مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………………60(4-1) وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان دربانک…

Continue Reading

دانلود مقاله سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت ارتباط با مشتریان

(4-5) ضرایب رگرسیونی متغیرها در بانک ملت………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71 (4-6) ضرایب استاندارد شده متغیرها در بانک ملت…………………………………………………………………………………………………………………………………. 74 چکیده ارتباط با مشتری یک چالش رقابتی مهم در صنعت بانکداری است. بانکها نیازمند اطلاعاتی در مورد اینکه مشتریانشان چه کسانی هستند و…

Continue Reading

دانلود مقاله دسترسی به اطلاعات و فن آوری اطلاعات

متغیرهای وابسته متغیر مستقلنمودار(1-1) مدل مفهومی بررسی عوامل موثر بر سیستم ارتباط با مشتری(منبع نگارنده:maroofi et.al,2012).تعریف واژهها واصطلاحات فنی و تخصصی:1-8-1 تعاریف مفهومی1-8-1-1 استراتژی سیستم ارتباط با مشتری : قبل از آغاز کارهای اجرایی CRM بازرسی شرایط فعلی میباید انجام…

Continue Reading

مدیریت ارتباط با مشتری و تصمیم گیری مشارکتی

2-1)مقدمهامروزه اندیشمندان و صاحبنظرا ن علوم مختلف علاقه مندند که درباره ماهیت دانش زیرمجموعه خود به مطالعه و تحقیق بپردازند و ماهیت دانش و حوزه علمی مورد علاقه خود را شناسایی و تعریف نمایند، ارتباط و تعامل آن را با…

Continue Reading