تحقیق درباره ADHD و اختلال نقص توجه/بیش فعالی


Widget not in any sidebars

016/2
487/2
358/2
569/2
146/0
مرکب 060/5 464/4 400/3 975/3 233/4 291/4 033/0
در این مطالعه میانگین انواع ADHD در دو گروه مورد بررسی قرار گرفت که میانگین ADHD نوع عمدتاً بی توجه در گروه کم وزن 366/2 و در گروه با وزن مناسب 383/1 بود که توسط آزمون t-test مورد آزمون قرار گرفت و با توجه به P-value=0.022 در دو گروه مورد بررسی تفاوت معنی دار شد.
ولی میانگین ADHD نوع عمدتاً بیش فعال – تکانشگر در گروه کم وزن 700/2 و در گروه با وزن مناسب 016/2 بود که توسط آزمون t-test مورد آزمون قرار گرفت و با توجه به P-value=0.146 در دو گروه مورد بررسی تفاوت معنی دار نشد.
در این تحقیق میانگین ADHD نوع مرکب در گروه کم وزن 060/5 و در گروه با وزن مناسب 400/3 بود که توسط آزمون t-test مورد آزمون قرار گرفت و با توجه به P-value=0.033 در دو گروه مورد بررسی تفاوت معنی دار شد.
یعنی نمره ADHD در بعد عمدتاٌ بی توجهه و ADHD در بعد مرکب در گروه کم وزن بیشتر از گروه با وزن مناسب شده است و میتوان گفت که در این دو بعد کم وزنی موقع تولد در نمره ADHD موثر بوده است.
فصل چهارم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

4-1- بحث
اختلالات کمبود توجه به صورت الگوهای پایدار و مشخص از بی توجهی و یا بیش فعالی و رفتارهای تکانشی می‌باشد و شامل اختلال کمبود توجه/بیش فعالی و سایر اختلالات کمبود توجه/بیش فعالی که مشخص نشده است ، می باشد. ADHD شامل الگوهای ثابت عدم توجه و یا بیش فعالی و رفتارهای تکانشی است که از حدود مورد نظر در کودکان هم سن و هم سطح تکاملی بیشتر است.علائم باید قبل از 7 سالگی باشد و با عملکرد مناسب اجتماعی و تحصیلی و فعالیت‌های فوق برنامه‌ای تداخل داشته باشد.اختلال بیش فعالی/نقص توجه به عنوان یک اختلال آگاهی تعریف می‌شود و به علت اختلال در globus pallidus است.اختلالات‌هایپوکسیک-ایسکمیک مکرر در نوزادان نارس رایج است و به نظر می‌رسدعلت ADHD در نوزادان نارس همین باشد.فقدان اکسیژن و ایسکمی یا تولد زودرس خطر ابتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی را افزایش می‌دهد.مطالعات تصویر برداری از مغز در ADHD با علت ناشناخته افزایش تراکم ناقل دوپامین در جسم مخطط در بیماران را نشان می‌دهد.وقوع ADHD با کاهش غیر طبیعی غلظت دوپامین خارج سلولی در ارتباط است[52].
هدف اصلی از این پژوهش بررسی فراوانی نسبی بیش فعالی و اختلال توجه در کودکان 6 ساله با وزن تولد پایین در شهر یزد بوده است.به طور کلی این اختلال که بی توجهی، بیش فعالی و رفتارهای تکانشی از