تئوری رفتار برنامه ریزی شده و بازاریابی محصولات کشاورزی

روستا احمد، ونوس داور ، ابراهیمی عبدالحمید، (1390)،بازاریابی و مدیریت بازار، چاپ : پانزدهم، انتشارات سمتساترلند،ماکس،(1383)،تبلیغات تجاری در ذهن مصرف کننده،ترجمه سینا قربانلو،تهران،انتشارات‏ مبلغان.سالار جمشید ،(1385)رابطه آمیخته بازاریابی و رفتار مصرف‌‌کننده، مجله تدبیر – شماره 176.سانی تی اچ گاه،(1386) سادگی: راز بازاریابی اثربخش.چاپ اول تهران: نگاه دانش،ترجمه دکتر داور ونوس و مسعود کرمی.سکاران ،اوما ،(1390)،”روشهای […]

تاثیر آمیخته بازاریابی و آمیخته بازاریابی سبز

5-4) نتایج آمار استنباطیدراین پژوهش بخش استنباطی از آزمون کلموگروف اسمیرنوف به منظور بررسی پیروی داده ها از توزیع نرمال استفاده شده و به علت عدم پیروی داده ها از توزیع نرمال از آزمونهای ناپارامتری ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید .که نتایج حاصل به صورت زیر میباشد:5-4-1) نتایج به دست آمده از مولفه های در […]

منابع پایان نامه ارشد درباره اندازه گیری رضایت مشتری و آمیخته بازاریابی خدمات

در این تحقیق سعی شده به مساله رضایت مشتری ، البته از زاویه و نگاه جدیدی نگریسته شود و صنعت بانکداری خود را در آیینه وجود مشتری ببیند و در محیط پر از رقابت ، خواسته ها و تمایلات مشتریان خود را درک نماید وکاری کند که مشتری از سازمانش رضایت کامل داشته باشد. مهدی […]

مقاله استراتژی‌های بازاریابی رابطه‌مند و تأکید به بازاریابی داخلی

بازاریابی رابطه‌مند، نگهداری مشتریان و توسعه روابط و جذابتر کردن هر چه بیشتر این رابطه با مشتریان است (Fontenot and Hyman, 2004, 121-130). شل و همکارانش عقیده دارند بازاریابی رابطه‌مند، فهم ومدیریت ارتباطات مشتریان و تأمین کنندگان می‌باشد (Shell by and et al, 2006, 72).بازاریابی رابطه‌مند شناسایی، ایجاد، نگهداری و ارتقای روابط با مشتریان و […]

مقاله مدل بازاریابی رابطه‌مند و عناصر آمیخته بازاریابی

انجمن بازاریابی آمریکا و بسیاری از محققان دیگر در این زمینه به بحث پرداختند و بیان کردند که مشکل تعداد یا مفهوم سازی متغیرهای تصمیم گیری نیست بلکه مشکل طبیعت نظری آن است. وندن بولت و نواتر اسکوت متعقدند 4p و پارادایم مدیریت آمیخته بازاریابی بر مبنای سست بنیان نهاده شده است، آنها نتیجه گرفتند […]