پایان نامه کسب مزیت رقابتی و اهداف استراتژیک

فرآیند رو در رو باید زمانی مورد استفاده قرار بگیرد که دانش به سطوح بالاتر انتقال یابد و از دیدگاه اجتماعی و ساختاری آنها را متقاعد کند.فرآیند مجازی در شرکتها به دنبال انتقال دانش ضمنی است که غنا کمتری دارد و بازخور ناهماهنگ نیز ارائه می کند. فرآیند رو در رو در شرکتها به دنبال […]

پایان نامه رگرسیون چندگانه و تعیین رابطه بین

در این تحقیق، بعد از ارائه مدل فرضی، از طریق پرسشنامه اظهار نظر 50 نفر از صاحب نظران جمع آوری شد. بعد از مشخص شدن مدل نهایی، برای تعیین وزن عوامل و شاخص های آن از روش میانگین موزون استفاده شد. در نهایت، میزان کاربردی بودن مدل در مرکز آمار ایران مورد آزمون قرار گرفته، […]

تحقیق درباره تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری و فناوری اطلاعات و ارتباطات

جدول 2-1- جدول پیشینه تحقیق: الف: تحقیقات خارجینام محقق سال تحقیق عنوان تحقیق نتایج تحقیقفینی و همکاران 2012 عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی در میان شرکتهای کوچک و تازه تاسیس نتایج تحقیق نشان داد که تمایل به کارآفرینی سازمانی تحت تاثیر عواملی چون انگیزش، مهارت های فردی و پویایی محیطی ادراک شده قرار […]

دانلود مقاله مدیریت ارتباط با مشتری و فن آوری اطلاعات

جدول(4-4)آزمون کلموگروف- اسمیرنوف دربانک ملت خطاحجم نمونه 331کلموگروف- اسمیرنوف Z 0.215مقدار احتمال (2-طرفه ) 0.160 در جدول فوق تعداد برابر 331 و مقدار آماره اسمیرنوف – کلموگرف برابر 0.215 است. مقدار p_value که در سطر آخر نشان داده شدهاست برابر 0.160 میباشد چون بزرگتر از سطح معناداری 0.05 است پس فرض نرمال بودن پذیرفته میشود.دراین […]

دانلود مقاله نتایج تجربی استنباطی و ارتباط با مشتری

نتایج حاصل از وضعیت تحصیلی بیانگر آنست که 22 درصد زیر دیپلم، 31 درصد دیپلم، 42 درصد لیسانس، 3 درصد لیسانس به بالاتر بودهاند. نتایج حاصل از مدت زمان استفاده از خدمات بانکی بیانگر آنست، کمتر از 5سال35 درصد، 5تا7 سال42 درصد، 7 تا 10 سال 19 درصد و بالای 10 سال 2 درصد بودهاست.5-2-2 […]

دانلود مقاله مدیریت بازرگانی و فن آوری اطلاعات

ردیف متغیرها سوالات پرسشنامه1 روابط تجاری محور 4-12 سازماندهی 8-53 تکنولوژی 12-94 استراتژی CRM 16-135 فن آوری اطلاعات 20-176 مدیریت دانش 24-217 کانالهای ارتباطی 28-253-6 روایی (اعتبار) و پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار پژوهشروایی پرسشنامهدراین تحقیق برای افزایش روایی از ابزارهای زیر استفاده شدهاست:استفاده از نظرات اساتید متخصص.استفاده از نظرات مدیران عامل بانک(متخصص اموربانکی).استفاده از نظرات […]